Frågor och svar

Hur kan jag bli behörig i ett ämne i årskurs 4-6 om jag inte har en examen som är inriktad mot arbete i årskurs 4-6?

Om du inte har en examen som är avsedd för undervisning i årskurs 4-6 eller 7-9
behöver du komplettera din utbildning med 30 högskolepoäng i ämnena svenska,
engelska och matematik.

Utöver det behöver du ha ytterligare högskolepoäng i ett av de här alternativen:

  • 30 högskolepoäng i samhällsorienterande ämnen med i huvudsak jämn
    fördelning mellan ämnena
  • 30 högskolepoäng i naturorienterande ämnen och teknik med i huvudsak jämn
    fördelning mellan ämnena
  • 30 högskolepoäng i ett eller 15 högskolepoäng i två av ämnena bild, hem- och
    konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd
  • 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk.

Om du uppfyller dessa krav kan du bli legitimerad i ämnena svenska, matematik,
engelska och det eller de ämnen som du uppfyller kraven för enligt det som står ovan.