Frågor och svar

Vad menas med likvärdiga kunskaper och kompetenser?

Det här gäller för dig som vill ha behörighet i vissa ämnen och som kan få det genom att visa att du har relevant kompetens för vissa ämnen i gymnasieskolan. Med relevant kompetens menas att dina meriter ska ha gett dig de kunskaper som krävs för att undervisa i ämnet. Det innebär att du ska ha kunskaper som motsvarar kunskapsinnehållet i ämnesplanen för ämnet. Vilka studier som ger relevant kompetens för vissa ämnen framgår av Skolverkets föreskrifter (2011:159).

Ett exempel: För ämnet ledarskap och organisation krävs att du är behörig att undervisa i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan, eller att du på något annat sätt kan visa att du har likvärdiga kunskaper och kompetenser. Det innebär att du som inte har behörighet i företagsekonomi ska kunna visa att du har kunskaper som motsvarar kunskapsinnehållet i ämnesplanen för ledarskap och organisation lika mycket som en utbildning på 90 högskolepoäng i företagsekonomi. Du kan visa på likvärdiga kunskaper och kompetenser på flera sätt, till exempel genom högskolestudier, yrkeserfarenhet eller studier som inte är på högskolenivå.

För att Skolverket ska kunna pröva om du har likvärdiga kunskaper och kompetenser krävs att du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för gymnasieskolan. Det innebär att du antingen ska ha en examen för arbete i gymnasieskolan i ett ämne som inte är ett yrkesämne, eller ha en utbildning på 90 eller 120 högskolepoäng i ett ämne (svenska, samhällskunskap eller musik).

Källa: Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan.