Frågor och svar

Vem beslutar om betyg på ett komvuxarbete och regleras bedömningsförfarandet på något sätt?

Bestämmelser om komvuxarbetet regleras i förordningen om vuxenutbildning. Av bestämmelserna framgår att rektor ska utse en lärare som ansvarar för komvuxarbetet. Läraren ansvarar för att betygsättningen sker utifrån målen för komvuxarbetet, men betyg ska sättas först efter att en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskaps- eller yrkesområde som komvuxarbetet avser, har yttrat sig.

Om komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

Källor: 2 kapitlet 20 och 23 §§ samt 4 kapitlet 8, 8a, 11 och 12 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.