Examen och slutbetyg inom komvux på gymnasial nivå

Här beskrivs kortfattat vad som gäller för slutbetyg och examen samt vilka kurser som inte får ingå i examen inom komvux och motsvarande.

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från komvux och gymnasieskolan eller enbart betyg från komvux. Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig dock från gymnasieskolan.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett studieområde. Det finns två olika studieområden som benämns samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. En yrkesexamen inom komvux ska vara inriktat mot ett visst nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Utbildningens innehåll är dock inte styrt på samma sätt som i gymnasieskolan. Vilka specifika kurser eleven måste ha med sig i en examen från komvux regleras i 4 kap. 14, 15 a och b §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Det är elevens mål med studierna som måste beaktas vid planeringen av studierna. Om elevens mål är att studera en viss utbildning på högskolan kan exempelvis kraven på särskild behörighet vara vägledande för vilka kurser som eleven behöver ha med sig, utöver de krav som ställs i förordningen om vuxenutbildning.

Ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete behövs för att en examen ska kunna utfärdas.

Verktyg för att planera examen från komvux Länk till annan webbplats.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska, kurserna 5 och 6,
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
4. ett komvuxarbete från komvux på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 100 gymnasiepoäng,
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, och
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
2. engelska, kurserna 5 och 6
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c
4. ett komvuxarbete från komvux på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 50 gymnasiepoäng
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
5. matematik om 200 gymnasiepoäng.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet naturvetenskap och teknik.

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kursen 1
2. engelska, kursen 5
3. matematik, kursen 1 a
4. ett komvuxarbete från komvux på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg
1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår i det nationella programmet som examen riktar sig mot.

Komvuxarbete

Ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete behövs för att en examen inom komvux på gymnasial nivå ska kunna utfärdas.

Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng respektive 100 gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskolan enligt 2 kap. 3 § förordningen om vuxenutbildning.

Elever som tidigare har genomfört ett gymnasiearbete i gymnasieskolan eller inom komvux får fortsättningsvis använda dessa i en gymnasieexamen från komvux. På så sätt missgynnas inte elever med äldre betyg.

Sedan den 1 juli 2021 kan betyg endast sättas på komvuxarbete.

Koder för registrering av komvuxarbetet hittar du här

Mål för komvuxarbetet

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – yrkesexamen

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
– högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt ska arbetet ha koppling till de redovisningsformer som förekommer inom för studieområdet relevanta högskoleutbildningar och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse. Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska eller på ett modernt språk. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
– högskoleberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär ska arbetet ha koppling till de redovisnings–former som förekommer inom för studieområdet relevanta högskolestudier och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse. Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för programmålen för det program i anpassade gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Se Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet här. Länk till annan webbplats.


Upphävda kurser i gymnasieexamen från komvux

Betyg på Gy11-kurs som har upphävts, och inte längre får ges i gymnasieskolan och komvux, får ingå i en gymnasieexamen från komvux. Skolverket bedömer även att betyg på upphävd kurs kan räknas som programinriktad i en gymnasieexamen från komvux. Förutsatt att den ingick i gymnasieprogrammet när den var gällande. För en högskoleförberedande examen kan kursens poäng räknas till den del som ska komma från det högskoleförberedande studieområde som examen riktar sig emot.

Notera att om man planerar mot en examen där upphävda eller reviderade Gy11-kurser samt nya Gy11-kurser ingår, behöver man stämma av att dessa kurser faktiskt kan ingå tillsammans. För att säkerställa att en ny Gy11-kurs kan ingå med tidigare gällande Gy11-kurs behöver man gå till Skolverkets föreskrifter för den nya ämnesplanen. Om det finns begränsningar kring vilka kurser som får ingå tillsammans i en gymnasieexamen framgår det av föreskrifterna.

Skolverkets författningssamling - SKOLFS Länk till annan webbplats.

Skriv in namnet på det nya ämnet i sökfunktionen för att hitta för att hitta Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) för ämnet.

Bestämmelser vid utfärdande av examen

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta kravet på betyg i matematik 1b eller 1c i en högskoleförberedande examen eller kravet på betyg i matematik 1a i en yrkesexamen.

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på kursen historia 1b, får rektorn besluta att detta betyg ska omvandlas till samma betyg på kurserna historia 1a1 och 1a2, då dessa tillsammans omfattar samma antal gymnasiepoäng som den kurs de ersätter. På samma sätt får ett godkänt betyg på en inledande kurs i samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg på andra inledande kurser i samma ämne.

För döva eller hörselskadade elever får kurser i teckenspråk som utgör gymnasiegemensamt ämne i gymnasieskolan ersätta en eller flera kurser i en gymnasieexamen, med undantag av kurser i svenska.

För döva elever får kurser i svenska för döva respektive engelska för döva får ersätta kurser i svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska i gymnasieexamen.

Det är rektor som beslutar om kurser i teckenspråk samt kurser för döva kan ersätta andra kurser i en gymnasieexamen.

I en gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska betyg från sådan utbildning eller motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kapitlet i förordningen om vuxenutbildning ingå. Utöver det får betyg från gymnasieskolan eller motsvarande ingå, med undantag av betyg på kursen idrott och hälsa 1.

I gymnasieexamen får dock inte betyg på en delkurs ingå.

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en sådan yrkesexamen som avses i 4 kapitlet förordningen om vuxenutbildning med samma innehåll som den tidigare examen inte utfärdas.

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en sådan högskoleförberedande examen enligt 4 kapitlet förordningen om vuxenutbildning inte utfärdas.

Källor: 4 kapitlet 16-19 §§ förordningen (2011:1108) vuxenutbildning

Kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå och kurser som inte får ingå i en gymnasieexamen

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom gymnasieskolan eller bara inom komvux. En elev som har läst kurser inom gymnasieskolan, men som inte har tagit ut en gymnasieexamen, kan välja att slutföra sin utbildning via komvux.

Dokumentet nedan listar kurser som inte kan ingå i en gymnasieexamen från antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan tar även upp kurser som inte kan läsas vid antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan ger inte en heltäckande bild av kursutbudet och ska därför ses som ett komplement till sökfunktionen för ämnesplaner på gymnasial nivå inom komvux.

Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i en gymnasieexamen, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

Kurser som inte får ges och/eller inte får ingå i en examen på komvux, gymnasial nivå Excel, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieexamen för den som tidigare fått slutbetyg

En gymnasieexamen ska inte utfärdas till någon som har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt program eller motsvarande.
Det finns dock undantag, till exempel den som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller ett individuellt program.

Källa: Punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Slutbetyg från komvux på gymnasial nivå

Utgångspunkten är att komvux utfärdar en gymnasieexamen för den som slutfört en gymnasial utbildning. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 kan rektor besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan (SKOLFS 2011:19). Eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven behöver även uppfylla de villkor för slubetyg som ställs i den tidigare förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Regeringen har flera gånger valt att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg. Senaste förlängning berodde på coronapandemin och innebär att möjligheten att utfärda slutbetyg förlängdes från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som är äldre än åtta år får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom komvux på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara Gy11-kurser ingå.

Källor: Punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Länk till annan webbplats.

För att kunna utfärda ett slutbetyg från komvux på gymnasial nivå måste en elev ha betyg i samtliga kärnämneskurser, om 600 gymnasiepoäng, och andra kurser, delkurser eller projektarbete som enligt kursplanerna uppgår till sammanlagt minst 1 750 gymnasiepoäng. Tillsammans blir detta minst 2 350 gymnasiepoäng. Kärnämneskurserna är Svenska A+B, Engelska A, Samhällskunskap A, Religion A, Naturkunskap A och Matematik A.

Den som har fått fler betyg än detta har rätt att välja om projektarbete ska ingå samt välja vilka kurser eller delkurser som ska ingå i slutbetyget, förutom kärnämneskurserna. Sammanlagt får kurserna inte överstiga 1 799 gymnasiepoäng.

Ett slutbetyg kan därför variera mellan 2 350 och 2 399 gymnasiepoäng. Om slutbetyget innehåller betyg satta före 1 juli 2001 som är konverterade enligt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) är poänggränsen minst 2 301 gymnasiepoäng.

I slutbetyget får det inte ingå betyg på delkurser om eleven har fått ett sammanfattande betyg på kursen i sin helhet. I slutbetyget får inte heller betyg ingå från kurserna Idrott och hälsa A och Estetisk verksamhet.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara kurser ska man ta med det högre betyget i slutbetyget. I ett slutbetyg kan både betyg på gamla kurser (från Gy00) och kurser från Gy11att ingå. Dessa får dock inte överlappa eller vara alternativa kurser. Rektorn fattar beslut om detta.

Lokala kurser får ingå i ett slutbetyg.

Källor: 4 kap. 10–12 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning, punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Aktuella föreskrifter

Här hittar du länkar till föreskrifter om examensbevis, komvuxarbete, motsvarandelista och betygskatalog. Se senaste lydelse på respektive sida för att se författningen i sin helhet med alla eventuella ändringar inarbetade. Du kan även söka efter föreskrifter i Skolverkets författningssamling.

Skolverkets författningssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examensbevis
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:9) om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

SKOLFS 2012:9, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvuxarbete
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet.

SKOLFS 2021:29, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betygskatalog
Skolverkets föreskrifter (2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning.

SKOLFS 2012:8, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motsvarandelistan
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen.

SKOLFS 2011:196, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om komvuxarbete, gymnasieexamen, komvuxbevis och slutbetyg

Du hittar svar på vanliga frågor i listan med frågor och svar nedan.

Senast uppdaterad 25 oktober 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Det är viktigt att en yrkesexamen från komvux är ett kvitto på att eleven är väl förberedd för yrkesområdet.

  Komvuxarbetet inom en yrkesexamen i komvux ska genomföras inom ramen för de examensmål som utbildningen i huvudsak motsvarar i gymnasieskolan. Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

  Arbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

  Källa: Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet.

  SKOLFS 2021:29 Länk till annan webbplats.

  En högskoleförberedande examen inom komvux på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett av två studieområden. Antingen mot samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

  Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, ekonomiska eller juridiska området när det gäller examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora. För examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska komvuxarbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området.

  Gemensamt för båda studieområdena är att komvuxarbete ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Arbetet ska redovisas i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär.

  Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt ska arbetet ha koppling till de redovisningsformer som förekommer inom för studieområdet relevanta högskoleutbildningar och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse.

  Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska, eller på ett modernt språk om det gäller examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

  Källa: Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet.

  SKOLFS 2021:29 Länk till annan webbplats.

  Bestämmelser om komvuxarbetet regleras i förordningen om vuxenutbildning. Av bestämmelserna framgår att rektor ska utse en lärare som ansvarar för komvuxarbetet. Läraren ansvarar för att betygsättningen sker utifrån målen för komvuxarbetet, men betyg ska sättas först efter att en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskaps- eller yrkesområde som komvuxarbetet avser, har yttrat sig.

  Om komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

  Källor: 2 kapitlet 20 och 23 §§ samt 4 kapitlet 8, 8a, 11 och 12 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

  Det regleras i 20 kapitlet skollagen (2010:800) samt 2 och 4 kapitlet i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

  Om en elev tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3, 15 a § första stycket 3 eller 15 b § första stycket 3. Det innebär att det finns möjlighet att ersätta den kursen som krävs om eleven tidigare fått godkänt betyg på en annan inledande kurs i matematik.

  Källa: 4 kapitlet 16 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

  Ja, det är möjligt för en elev att ha med sig fler poäng i historia inom ramen för en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik. Poängkraven för kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och matematik ska ses som miniminivåer i en högskoleförberedande examen. Det är alltså möjligt att uppfylla kravet på historia om 50 poäng i en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik med en kurs i historia om 100 poäng. Som stöd i planeringen av en examen finns Skolverkets planeringsverktyg.

  Källa: 4 kapitlet 15 a och b §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

  Nej, det är inte möjligt. Naturkunskap kan ersättas av två av ämnena biologi, fysik eller kemi, det vill säga det måste vara kurser från två olika ämnen. Det regleras dock inte vilka kurser detta ska vara.

  Källa: 4 kapitlet 15 b § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

  Skolverket bedömer att de elever som fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande utfärdat efter den 1 januari 2010 har möjlighet att senast den 1 juli 2025 få ett nytt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning, om villkoren för ett slutbetyg enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning är uppfyllda och nödvändiga kompletteringar har gjorts. Om ett sådant slutbetyg utfärdas kan dock inte en gymnasieexamen utfärdas.

  Källa: 4 kapitlet 13 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

  Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på vilken betygshandling personen har samt när den har utfärdats. Detta påverkar också hur man kan komplettera med betyg för att uppnå grundläggande behörighet.

  Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som är ansvarig myndighet att svara på frågor om grundläggande behörighet och särskild behörighet till fortsatta studier på högre nivå.

  Läs mer om krav för behörighet på studera.nu Länk till annan webbplats.

  Läs mer om betyg och behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats.

  Om eleven har med sig ett godkänt gymnasiearbete sedan tidigare får detta tas med i en gymnasieexamen från komvux. Till skillnad från ett komvuxarbete finns det inga regleringar kring vilken inriktning gymnasiearbetet ska ha för att kunna ingå i examen.

  Dock är tanken att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden som examen riktar sig mot när det gäller yrkesexamen. När det gäller högskoleförberedande examen är tanken att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier.

  Källor: 4 kapitlet 15a-15b §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och SKOLFS 2021:29.


  För ett slutbetyg är det kurser från tre olika system som är aktuella:

  • Gy11-kurser som är det nuvarande systemet och som i de flesta fall kan ingå i ett slutbetyg. I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) framgår det vilka Gy11-kurs som kan ersätta Gy00-kurser. Även Gy11-kurser som inte till övervägande del motsvarar en Gy00-kurs får ingå om kraven i övrigt är uppfyllda för ett slutbetyg.
  • Gy00-kurser är det föregående systemet med koder som exempelvis BAK1201. Dessa kan ingå med vissa undantag, såsom kurser inom försöksverksamhet och specialutbildningar som inte fick ges inom komvux vid tillfället.
  • Gy/Vux94 var det system som var aktuellt mellan 1994–2001 med så kallade 200-kurser. För att kurserna ska kunna ingå i ett slutbetyg så omvandlas inte kurserna, utan man räknar om poängsummorna enligt SKOLFS 2001:19. På kurskoden läggs också ett K till i slutet.

  När det gäller sifferbetyg, vilket var det betygsystem som gällde innan Gy/Vux94, så får dessa kurser och betyg inte ingå i ett slutbetyg. Efter slutförda studier i detta system fick man avgångsbetyg.

  Källor: Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, SKOLFS 2001:19, SKOLFS 2018:207 och SKOLFS 2012:9.

  I ett slutbetyg får det finnas både kurser från gamla och nya gymnasieskolan, ett så kallat blandbetyg.

  För att eleven ska kunna få ett slutbetyg måste samtliga kärnämneskurser finnas med från gamla gymnasieskolan. I vissa fall kan kurser från nya gymnasieskolan ersätta dessa kärnämneskurser. Vilka kurser från nya gymnasieskolan som får lov att ersätta kärnämneskurserna i ett slutbetyg finns listat i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2012:92.

  Ett godkänt projektarbete kan ingå i ett slutbetyg från komvux. Det är däremot inte något krav för att få ett slutbetyg utfärdat, givet att personen har betyg i samtliga kärnämneskurser (om 600 poäng) samt andra kurser eller delkurs som uppgår till sammanlagt minst 1750 poäng.

  De kurser, delkurser eller projektarbete som utöver kärnämneskurserna ingår i slutbetyget får sammanlagt inte uppgå till mer än 1 799 gymnasiepoäng. Om slutbetyget innehåller betyg satta före 1 juli 2001 som är omvandlade enligt Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2001:19) är poänggränsen minst 2 301 gymnasiepoäng totalt för slutbetyget.

  Ett gymnasiearbete eller komvuxarbete kan inte ingå i ett slutbetyg. Det beror på att övergångsbestämmelserna, som styr hur slutbetyg får utfärdas, definierar att endast betyg på kurser enligt ämnesplaner får ingå. Gymnasiearbetet/komvuxarbetet är inte en kurs.

  Specialarbete kan heller inte ingå i ett slutbetyg, eftersom specialarbete inte omnämns i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning som styr vad slutbetyg ska innehålla.

  Källor: Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 2 kapitlet 2 och 8 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning, SKOLFS 2001:19 och SKOLFS 2018:207.

  Nej, endast kurser som fick förekomma på gymnasial vuxenutbildning kan tas med i ett slutbetyg från komvux. Specialidrott har inte kunnat läsas vid komvux.

  Källor: 2 kapitlet 18 § och 4 kapitlet 11 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

  Kurser från Gy11 och Gy00 som till övervägande del har samma kunskapsinnehåll får inte samtidigt ingå i ett slutbetyg. Detsamma gäller för två kurser som tillhör samma system. Till exempel får inte två Gy00-kurser som är jämförbara ingå tillsammans i ett slutbetyg.

  Det är rektor som beslutar om kurser till övervägande del har samma kunskapsinnehåll. Därmed blir det rektor som beslutar om två kurser kan ingå i ett och samma slutbetyg eller inte.

  Källor: 4 kapitlet 12 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och SKOLFS 2012:92.

  Relaterat innehåll

  • Nationella yrkespaket

   Nationella yrkespaket är förslag på en kombination av gymnasiekurser för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden.

  • Om utbildning för vuxna på Utbildningsguiden

   Det finns många möjligheter till utbildning för vuxna inom olika utbildningsformer. Här finns information om de olika utbildningsformerna för vuxna.