Examen och slutbetyg inom komvux på gymnasial nivå

Här beskrivs kortfattat vad som gäller för slutbetyg och examen och vad som gäller för kurser som inte får ingå i examen inom komvux och motsvarande.

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig dock från gymnasieskolan.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett studieområde. Det finns två olika studieområden som benämns samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. En yrkesexamen inom komvux ska fortsatt vara inriktat mot ett visst nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Utbildningens innehåll är dock inte styrt på samma sätt som i gymnasieskolan. Vilka specifika kurser eleven måste ha med sig i en examen från komvux regleras i 4 kap. 14, 15 a och b § i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Det är elevens mål med studierna som måste beaktas vid planeringen av studierna. Om elevens mål är att studera en viss utbildning på högskolan kan exempelvis den särskilda behörigheten vara vägledande för vilka kurser som eleven behöver ha med sig utöver de krav som ställs i förordningen om vuxenutbildning.

Ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete behövs för att en examen ska kunna utfärdas.

Betyg på Gy11-kurser som inte längre får ges i gymnasieskolan eller inom komvux på grund av att de inte längre är gällande får ingå i en gymnasieexamen i komvux. Kursen kan då enligt Skolverkets bedömning räknas som programinriktad kurs från det gymnasieprogram i gymnasieskolan kursen ingick i när den var gällande och som gymnasieexamen i komvux ska motsvara. För en högskoleförberedande examen kan då kursens poäng räknas till den övervägande del av poäng från det högskoleförberedande studieområde som examen riktar sig emot.

Notera att om man planerar mot en examen där upphävda eller reviderade Gy11-kurser samt nya Gy11-kurser ingår, behöver man stämma av att dessa kurser faktiskt kan ingå tillsammans. För att säkerställa att en ny Gy11-kurs kan ingå med tidigare gällande Gy11-kurs behöver man gå till Skolverkets föreskrifter för den nya ämnesplanen. Om det finns begränsningar kring vilka kurser som får ingå tillsammans i en gymnasieexamen framgår det av föreskrifterna.

Skriv in namnet på det nya ämnet i sökfunktionen för att hitta Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) för ämnet: Skolverkets författningssamling - SKOLFS

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska, kurserna 5 och 6,
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 100 gymnasiepoäng,
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, och
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
2. engelska, kurserna 5 och 6
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 50 gymnasiepoäng
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
5. matematik om 200 gymnasiepoäng.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet naturvetenskap och teknik.

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kursen 1
2. engelska, kursen 5
3. matematik, kursen 1 a
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg
1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår i det nationella programmet som examen riktar sig mot.

Verktyg för att planera examen från komvux Länk till annan webbplats.

Komvuxarbete

Ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete behövs för att en examen inom komvux på gymnasial nivå ska kunna utfärdas.

De nya bestämmelserna om komvuxarbetet trädde i kraft den 1 juli 2021. Enligt 2 kap. 3 § förordningen om vuxenutbildning finns det inom komvux på gymnasial nivå nationella kurser, orienteringskurser, individuella kurser och komvuxarbete. Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng.

Den 1 juli 2021 infördes även ett komvuxbevis inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Komvuxbevis ska utfärdas för den som har avslutat komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Komvuxbeviset ersätter gymnasiesärskolebeviset som efter utgången av juni 2021 inte längre ska utfärdas.
Elever som tidigare har genomfört ett gymnasiearbete i gymnasieskolan eller inom komvux får fortsättningsvis använda dessa i en gymnasieexamen från komvux. På så sätt missgynnas inte elever med äldre betyg.

Det finns inga övergångsbestämmelser i fråga om införandet av komvuxarbetet. I praktiken innebär detta att en elev som påbörjat ett gymnasiearbete före den 1 juli 2021 inte kan betygsättas på detta efter utgången av juni 2021. Från den 1 juli 2021 kan betyg endast sättas på komvuxarbete.

Koder för registrering av komvuxarbetet hittar du här

Mål för komvuxarbetet

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – yrkesexamen

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
– högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt ska arbetet ha koppling till de redovisningsformer som förekommer inom för studieområdet relevanta högskoleutbildningar och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse. Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska eller på ett modernt språk. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
– högskoleberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär ska arbetet ha koppling till de redovisnings–former som förekommer inom för studieområdet relevanta högskolestudier och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse. Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för programmålen för det program i anpassade gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Gemensamma bestämmelser

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3, 15 a § första stycket 3 eller 15 b § första stycket 3 i förordning (2011:1108) om vuxenutbildningen.

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i historia som omfattar 100 gymnasiepoäng, får rektorn besluta att detta betyg ska omvandlas till samma betyg på en annan inledande kurs i historia och en kurs i historia som bygger på denna andra inledande kurs, förutsatt att de två sistnämnda kurserna tillsammans omfattar samma antal gymnasiepoäng som den kurs de ersätter. På samma sätt får ett godkänt betyg på en inledande kurs i samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg på andra kurser i samma ämne.

Kurser i teckenspråk som utgör gymnasiegemensamt ämne i gymnasieskolan får ersätta en eller flera sådana kurser som avses i 14, 15 a och 15 b §§ i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning för döva eller hörselskadade elever med undantag av kurser i svenska.

Kurser i svenska för döva respektive engelska för döva får ersätta kurser i svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska enligt 14, 15 a eller 15 b § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning för döva elever.

Beslut enligt första och andra styckena fattas av rektorn.

I en gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska betyg från sådan utbildning eller motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kap. ingå. Utöver det får betyg från gymnasieskolan eller motsvarande ingå, med undantag av betyg på kursen idrott och hälsa 1.

I gymnasieexamen får dock inte betyg på en delkurs ingå.

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en sådan yrkesexamen som avses i detta kapitel med samma innehåll som den tidigare examen inte utfärdas.

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en sådan högskoleförberedande examen som avses i detta kapitel inte utfärdas.

Kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå och kurser som inte får ingå i en gymnasieexamen

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom gymnasieskolan eller bara inom kommunal vuxenutbildning. En elev som har läst kurser inom gymnasieskolan, men som inte har tagit ut en gymnasieexamen, kan välja att slutföra sin utbildning via den kommunala vuxenutbildningen.

Dokumentet nedan listar kurser som inte kan ingå i en gymnasieexamen från antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan tar även upp kurser som inte kan läsas vid antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan ger inte en heltäckande bild av kursutbudet och ska därför ses som ett komplement till sökfunktionen för ämnes- och kursplaner på gymnasial nivå inom komvux.

Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i en gymnasieexamen, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

Kurser som inte får ges och/eller inte får ingå i en examen på komvux, gymnasial nivå Excel, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurser som får ingå i gymnasieexamen beror på när den utfärdades

Regelverket kring vilka kurser som får ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildning har ändrats flera gånger. Vilka kurser som får ingå i gymnasieexamen avgörs av när gymnasieexamen utfärdades:

I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av idrott och hälsa 1.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller i gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola.

Betyg på en delkurs får fortsatt inte ingå.

För gymnasieexamen som utfärdas från den 24 november 2015 finns inte längre en begränsning till att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå. Det innebär att även betyg på kurser som endast får ges inom vissa utbildningar i gymnasieskolan och betyg på kurser i ämnet Idrott och hälsa får ingå.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Under perioden kan betyg på alla kurser, förutom betyg inom ämnet Idrott och hälsa, ingå i en gymnasieexamen från komvux. Följande kurser ingår i ämnet Idrott och hälsa:

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

För de som har fått sin gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning före den 27 oktober 2015 gäller tidigare bestämmelser om att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå i en gymnasieexamen. Det innebär att betyg på kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå, inte heller får ingå i en sådan gymnasieexamen.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Kurser som inte får ingå i ett komvuxbevis från komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom anpassad gymnasieskola eller inom anpassad utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Nedan listas kurser som inte får ingå i ett komvuxbevis från anpassad utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 3 - vald idrott
 • Specialidrott 1
 • Specialidrott 2
 • Specialidrott 3
 • Tränings- och tävlingslära 1
 • Tränings- och tävlingslära 2

Gymnasieexamen för den som tidigare fått slutbetyg

En elev som redan har en gymnasieexamen har rätt att få en yrkesexamen utfärdad, så länge det inte är samma innehåll som den tidigare examen. Det är däremot inte möjligt att utfärda en högskoleförberedande examen till någon som redan har en gymnasieexamen.
En gymnasieexamen ska inte utfärdas till någon som har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt program eller motsvarande.
Det finns dock undantag, till exempel den som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller ett individuellt program.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. Utgångspunkten är att det är gymnasieexamen som ska utfärdas.

Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan. Eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven behöver även uppfylla de villkor som ställs i den tidigare förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2021:244

Förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Även införandet av skärpta krav för komplettering av grundläggande behörighet har flyttats fram.

Exempel på hur skärpta krav påverkar kompletteringar på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuella föreskrifter

Här hittar du länkar till föreskrifter om examensbevis, komvuxbevis, komvuxarbete, motsvarandelista och betygskatalog. Se senaste lydelse på respektive sida för att se författningen i sin helhet med alla eventuella ändringar inarbetade. Du kan även söka efter föreskrifter i Skolverkets författningssamling.

Skolverkets författningssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examensbevis
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:9) om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

SKOLFS 2012:9, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvuxbevis
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformningen av komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

SKOLFS 2013:151, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvuxarbete
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet.

SKOLFS 2012:9, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betygskatalog
Skolverkets föreskrifter (2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning.

SKOLFS 2012:8, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motsvarandelistan
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen.

SKOLFS 2011:196, senaste lydelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om komvuxarbete, gymnasieexamen, komvuxbevis och slutbetyg

Du hittar svar på vanliga frågor i listan med frågor och svar nedan.

Senast uppdaterad 14 augusti 2023

Frågor och svar

 Målen för ett komvuxarbete inom en yrkesexamen i komvux ska fortsatt utgå ifrån de examensmål som utbildningen i huvudsak motsvarar i gymnasieskolan. I prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning betonas vikten av att det fortsatt behöver vara en tydlig koppling mellan examensmålen och målen för komvuxarbetet för att säkerställa att en sådan examen motsvarar de krav som ställs för ett arbete inom ett visst yrkesområde. Det är viktigt att en yrkesexamen från komvux är ett kvitto på att eleven är väl förberedd för yrkesområdet.

 Regering och riksdag har beslutat om att högskoleförberedande examen inom komvux, från 1 juli 2021, ska vara inriktad mot ett studieområde i stället för mot ett specifikt gymnasieprogram. Enligt bestämmelserna i 4 kap. 15 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska en gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vara inriktad mot ett av två studieområden. Antingen mot samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Syftet med förändringen är att en högskoleförberedande examen ska vara mer flexibelt utformad så att den vuxne eleven i högre grad ska kunna använda tidigare avklarade betyg på gymnasiala kurser i en gymnasieexamen från komvux. Införandet av komvuxarbete innebär dock inga förändringar eller ökade krav för ett godkänt betyg.

 Bestämmelser om komvuxarbetet regleras i 2 kap. och 4 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Av bestämmelserna framgår att rektor ska utse en lärare som ansvarar för komvuxarbetet. Läraren ansvarar för att betygsättningen sker utifrån målen för komvuxarbetet, men betyg ska sättas först efter att en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskaps- eller yrkesområde som komvuxarbetet avser, har yttrat sig.

Om komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

 Det regleras i 20 kap. skollagen (2010:800) samt 2 kap. och 4 kap. i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Enligt 4 kap 16 § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att om en elev tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3, 15 a § första stycket 3 eller 15 b § första stycket 3. Det innebär att det finns möjlighet att ersätta den kursen som krävs om eleven tidigare fått godkänt betyg på en annan inledande kurs i matematik.

Ja, det är möjligt för en elev att ha med sig fler poäng i historia inom ramen för en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik. Som stöd i planeringen av en examen finns Skolverkets planeringsverktyg.

Nej, det är inte möjligt. Naturkunskap ska enligt 4 kap. 15 b § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ersättas av två av ämnena biologi, fysik eller kemi, det vill säga det måste vara kurser från två olika ämnen. Det regleras dock inte vilka kurser detta ska vara.

Ja, det är möjligt att i ett komvuxbevis även ta med uppgifter om kurser som individen har läst inom anpassade gymnasieskolan.

Ja, det är möjligt att i ett komvuxbevis även ta med uppgifter om ett genomfört gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola.

Källor:

 • Skollagen (2010:800).
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.
 • Proposition 2019/20:105, Komvux för stärkt kompetensförsörjning.

Skolverket bedömer att de elever som fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande utfärdat efter den 1 januari 2010 har möjlighet att senast den 1 juli 2025 få ett nytt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning, om villkoren för ett slutbetyg enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning är uppfyllda och nödvändiga kompletteringar har gjorts. Om ett sådant slutbetyg utfärdas kan dock inte en gymnasieexamen utfärdas.

Se 4 kapitlet 13 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning för bestämmelser om slutbetyg.

Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på vilken betygshandling personen har samt när den har utfärdats. Detta påverkar också hur man kan komplettera med betyg för att uppnå grundläggande behörighet.

Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som är ansvarig myndighet att svara på frågor om grundläggande behörighet och särskild behörighet till fortsatta studier på högre nivå.

Läs mer om krav för behörighet på studera.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer om betyg och behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats.

Relaterat innehåll

 • Nationella yrkespaket

  Nationella yrkespaket är förslag på en kombination av gymnasiekurser för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden.

 • Om utbildning för vuxna på Utbildningsguiden

  Det finns många möjligheter till utbildning för vuxna inom olika utbildningsformer. Här finns information om de olika utbildningsformerna för vuxna.