Examen och slutbetyg inom komvux på gymnasial nivå

Vad gäller för slutbetyg och examen och om kurser som inte får ingå i examen inom komvux och motsvarande? Här beskrivs kortfattat vad som gäller.

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig dock från gymnasieskolan.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett studieområde. Det finns två olika studieområden som benämns samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. En yrkesexamen inom komvux ska fortsatt vara inriktat mot ett visst nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Utbildningens innehåll är dock inte styrt på samma sätt som i gymnasieskolan. Vilka specifika kurser eleven måste ha med sig i en examen från komvux regleras i 4 kap. 14, 15 a och b § i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Det är elevens mål med studierna som måste beaktas vid planeringen av studierna. Om elevens mål är att studera en viss utbildning på högskolan kan exempelvis den särskilda behörigheten vara vägledande för vilka kurser som eleven behöver ha med sig utöver de krav som ställs i förordningen om vuxenutbildning.

Ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete behövs för att en examen ska kunna utfärdas.

Betyg på gy11-kurser som inte längre får ges i gymnasieskolan eller inom komvux på grund av att de inte längre är gällande får ingå i en gymnasieexamen i komvux. Kursen kan då enligt Skolverkets bedömning räknas som programinriktad kurs från det gymnasieprogram i gymnasieskolan kursen ingick i när den var gällande och som gymnasieexamen i komvux ska motsvara. För en högskoleförberedande examen kan då kursens poäng räknas till den övervägande del av poäng från det högskoleförberedande studieområde som examen riktar sig emot.

Högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska, kurserna 5 och 6,
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 100 gymnasiepoäng,
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, och
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska, kurserna 5 och 6,
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 100 gymnasiepoäng,
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, och
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
2. engelska, kurserna 5 och 6
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 50 gymnasiepoäng
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
5. matematik om 200 gymnasiepoäng.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet naturvetenskap och teknik.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
2. engelska, kurserna 5 och 6
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 50 gymnasiepoäng
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
5. matematik om 200 gymnasiepoäng.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår inom studieområdet naturvetenskap och teknik.

Yrkesexamen

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kursen 1
2. engelska, kursen 5
3. matematik, kursen 1 a
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg
1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår i det nationella programmet som examen riktar sig mot.

Verktyg för att planera examen från komvux Länk till annan webbplats.

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kursen 1
2. engelska, kursen 5
3. matematik, kursen 1 a
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg
1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår i det nationella programmet som examen riktar sig mot.

Verktyg för att planera examen från komvux Länk till annan webbplats.

Gemensamma bestämmelser

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3, 15 a § första stycket 3 eller 15 b § första stycket 3 i förordning (2011:1108) om vuxenutbildningen.

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i historia som omfattar 100 gymnasiepoäng, får rektorn besluta att detta betyg ska omvandlas till samma betyg på en annan inledande kurs i historia och en kurs i historia som bygger på denna andra inledande kurs, förutsatt att de två sistnämnda kurserna tillsammans omfattar samma antal gymnasiepoäng som den kurs de ersätter. På samma sätt får ett godkänt betyg på en inledande kurs i samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg på andra kurser i samma ämne.

Kurser i teckenspråk som utgör gymnasiegemensamt ämne i gymnasieskolan får ersätta en eller flera sådana kurser som avses i 14, 15 a och 15 b §§ i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning för döva eller hörselskadade elever med undantag av kurser i svenska.

Kurser i svenska för döva respektive engelska för döva får ersätta kurser i svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska enligt 14, 15 a eller 15 b § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning för döva elever.

Beslut enligt första och andra styckena fattas av rektorn.

I en gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska betyg från sådan utbildning eller motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kap. ingå. Utöver det får betyg från gymnasieskolan eller motsvarande ingå, med undantag av betyg på kursen idrott och hälsa 1.

I gymnasieexamen får dock inte betyg på en delkurs ingå.

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en sådan yrkesexamen som avses i detta kapitel med samma innehåll som den tidigare examen inte utfärdas.

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en sådan högskoleförberedande examen som avses i detta kapitel inte utfärdas.

Kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå och kurser som inte får ingå i en gymnasieexamen

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom gymnasieskolan eller bara inom kommunal vuxenutbildning. En elev som har läst kurser inom gymnasieskolan, men som inte har tagit ut en gymnasieexamen, kan välja att slutföra sin utbildning via den kommunala vuxenutbildningen.

Dokumentet nedan listar kurser som inte kan ingå i en gymnasieexamen från antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan tar även upp kurser som inte kan läsas vid antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan ger inte en heltäckande bild av kursutbudet och ska därför ses som ett komplement till sökfunktionen för ämnes- och kursplaner på gymnasial nivå inom komvux.

Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i en gymnasieexamen, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

Kurser som inte får ges och/eller inte får ingå i en examen på komvux, gymnasial nivå Excel, 24 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 24 kB)

Kurser som får ingå i gymnasieexamen beror på när den utfärdades

Regelverket kring vilka kurser som får ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildning har ändrats flera gånger. Vilka kurser som får ingå i gymnasieexamen avgörs av när gymnasieexamen utfärdades:

Gymnasieexamen utfärdad 1 jan 2017

I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av idrott och hälsa 1.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller gymnasiesärskolebeviset.

Betyg på en delkurs får fortsatt inte ingå.

I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av idrott och hälsa 1.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller gymnasiesärskolebeviset.

Betyg på en delkurs får fortsatt inte ingå.

Gymnasieexamen utfärdad 24 november 2015 – 1 jan 2017

För gymnasieexamen som utfärdas från den 24 november 2015 finns inte längre en begränsning till att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå. Det innebär att även betyg på kurser som endast får ges inom vissa utbildningar i gymnasieskolan och betyg på kurser i ämnet Idrott och hälsa får ingå.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

För gymnasieexamen som utfärdas från den 24 november 2015 finns inte längre en begränsning till att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå. Det innebär att även betyg på kurser som endast får ges inom vissa utbildningar i gymnasieskolan och betyg på kurser i ämnet Idrott och hälsa får ingå.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Gymnasieexamen utfärdad 27 oktober 2015 – 23 november 2015

Under perioden kan betyg på alla kurser, förutom betyg inom ämnet Idrott och hälsa, ingå i en gymnasieexamen från komvux. Följande kurser ingår i ämnet Idrott och hälsa:

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Under perioden kan betyg på alla kurser, förutom betyg inom ämnet Idrott och hälsa, ingå i en gymnasieexamen från komvux. Följande kurser ingår i ämnet Idrott och hälsa:

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Gymnasieexamen utfärdad före 27 oktober 2015

För de som har fått sin gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning före den 27 oktober 2015 gäller tidigare bestämmelser om att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå i en gymnasieexamen. Det innebär att betyg på kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå, inte heller får ingå i en sådan gymnasieexamen.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

För de som har fått sin gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning före den 27 oktober 2015 gäller tidigare bestämmelser om att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå i en gymnasieexamen. Det innebär att betyg på kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå, inte heller får ingå i en sådan gymnasieexamen.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Kurser som inte får ingå i ett komvuxbevis från särskild utbildning på gymnasial nivå, särvux

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom gymnasiesärskolan eller inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Nedan listas kurser som inte får ingå i ett komvuxbevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i ett gymnasiesärskolebevis, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 3 - vald idrott
 • Specialidrott 1
 • Specialidrott 2
 • Specialidrott 3
 • Tränings- och tävlingslära 1
 • Tränings- och tävlingslära 2

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Gymnasieexamen för den som tidigare fått slutbetyg

En elev som redan har en gymnasieexamen har rätt att få en yrkesexamen utfärdad, så länge det inte är samma innehåll som den tidigare examen. Det är däremot inte möjligt att utfärda en högskoleförberedande examen till någon som redan har en gymnasieexamen.
En gymnasieexamen ska inte utfärdas till någon som har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt program eller motsvarande.
Det finns dock undantag, till exempel den som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller ett individuellt program.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. Utgångspunkten är att det är gymnasieexamen som ska utfärdas.

Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan. Eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven behöver även uppfylla de villkor som ställs i den tidigare förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2021:244

Förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Även införandet av skärpta krav för komplettering av grundläggande behörighet har flyttats fram.

Exempel på hur skärpta krav påverkar kompletteringar på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

 

Frågor och svar om möjlighet att utfärda slutbetyg

Du hittar svar på vanliga frågor om möjlighet att utfärda slutbetyg bland frågorna och svaren nedan.

Senast uppdaterad 14 september 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Skolverket bedömer att de elever som fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande utfärdat efter den 1 januari 2010 har möjlighet att senast den 1 juli 2025 få ett nytt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning, om villkoren för ett slutbetyg enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning är uppfyllda och nödvändiga kompletteringar har gjorts. Om ett sådant slutbetyg utfärdas kan dock inte en gymnasieexamen utfärdas.

  Se 4 kapitlet 13 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning för bestämmelser om slutbetyg.

  Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på vilken betygshandling personen har samt när den har utfärdats. Detta påverkar också hur man kan komplettera med betyg för att uppnå grundläggande behörighet.

  Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som är ansvarig myndighet att svara på frågor om grundläggande behörighet och särskild behörighet till fortsatta studier på högre nivå.

  Läs mer om krav för behörighet på studera.nu Länk till annan webbplats.

  Läs mer om betyg och behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats.

  Relaterat innehåll

  • Nationella yrkespaket

   Nationella yrkespaket är förslag på en kombination av gymnasiekurser för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden.

  • Om utbildning för vuxna på Utbildningsguiden

   Det finns många möjligheter till utbildning för vuxna inom olika utbildningsformer. Här finns information om de olika utbildningsformerna för vuxna.