Frågor och svar

Vilka krav finns för ett komvuxarbete inom en högskoleförberedande examen?

En högskoleförberedande examen inom komvux på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett av två studieområden. Antingen mot samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, ekonomiska eller juridiska området när det gäller examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora. För examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska komvuxarbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området.

Gemensamt för båda studieområdena är att komvuxarbete ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Arbetet ska redovisas i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär.

Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt ska arbetet ha koppling till de redovisningsformer som förekommer inom för studieområdet relevanta högskoleutbildningar och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse.

Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska, eller på ett modernt språk om det gäller examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

Källa: Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet.

SKOLFS 2021:29 Länk till annan webbplats.