Individuell studieplan för nyanlända i grundskolans årskurs 7–9

På den här sidan hittar du som arbetar med nyanlända elever i högstadiet eller specialskolan information och material om hur du kan arbeta med den individuella studieplanen.

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot i skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och som har fått sina kunskaper bedömda.

Bedömningen ska göras skyndsamt och resultatet ska ligga till grund för innehållet i elevens individuella studieplan. Den individuella studieplanen ska upprättas senast inom två månader efter att eleven har tagits emot.

Studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån elevens mål. Den ska innehålla uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder.

Studieplanen ska revideras löpande utifrån de bedömningar som görs av elevens ämneskunskaper.

Mallförslag på individuell studieplan för nyanlända årskurs 7-9 Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Enligt skollagen har alla elever rätt till studie- och yrkesvägledning. För nyanlända elever kan studie- och yrkesvägledning, både mer generell vägledning i undervisningen och individuell vägledning av en studie- och yrkesvägledare, ha en särskilt viktig funktion.

För en nyanländ elev kan kunskap om olika vägar framåt innan behörighet till nationella program vara avgörande. Information om syfte och innehåll i de olika introduktionsprogrammen som finns, och möjliga vägar efter ett introduktionsprogram, kan underlätta för eleven och undvika att övergångar till ett introduktionsprogram ses som ett misslyckande. Den individuella studieplanen tas med fördel fram i samarbete med studie- och yrkesvägledare.

Gå till Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller känslig information.

Innan skolan lämnar ut en studieplan som innehåller känslig information kan uppgifterna i den behöva

  • sekretessprövas när det gäller kommunal verksamhet
  • prövas så att de inte täcks av tystnadsplikt när det gäller fristående verksamhet.
Senast uppdaterad 09 mars 2023

Innehåll på denna sida