Skoltermer på engelska

Skoltermer på engelska kan behövas till exempel när betyg ska översättas till engelska. Här finns information om hur du översätter vanliga termer, skolämnen och betygsbeteckningar till engelska.

Många länder är noga med att betygsöversättningen ser officiell ut. Tänk därför på att:

  • Stämpla det översatta dokumentet med skolans stämpel och/eller använd ett papper med skolans (flerfärgade) logotyp.
  • Skicka med en kopia på det svenska betyget så att det är tydligt att översättningen stämmer överens med originalet.
  • Skicka med informationsmaterial översatt till engelska. Det hjälper en utländsk bedömare att värdera betyget. 

Hos Universitets- och högskolerådet kan du ansöka om bedömning av utländsk utbildning Länk till annan webbplats.

Vanliga termer och betygsskalan i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan

Grundskolans läroplan och anpassade grundskolans läroplan

Grundskolans läroplan, Lgr22, och anpassade grundskolans läroplan, Lgra22, finns översatta till engelska.

Curriculum for Compulsory School, Preschool Class and School-Age Educare – Lgr22

Curriculum for Compulsory School for Pupils with Intellectual Disabilities – Lgra22

Nivåer i språk

För att översätta nivåerna i betygen i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande kan den gemensamma europeiska referensramen för språk vara till hjälp.

Gemensam europeisk referensram för språk

Skolformerna

Grundskola

Compulsory school

Anpassad grundskola

Compulsory School for Pupils with Intellectual Disabilities

Sameskola

Sami school

Specialskola

Compulsory special needs schools

Vanliga termer och begrepp

Skollagen

The education act

Skolförordningen

Compulsory school ordinance

Betyg

Grades

Slutbetyg (hela betygsdokumentet)

School leaving certificate

Slutbetyg (enstaka ämne)

Final grade

Datum för utfärdande

Date of issue

Skola och kommun

School and municipality

Efternamn

Family name

Tilltalsnamn

Given name

Personnummer

National ID number

Högsta årskurs eleven genomgått

Highest school year completed by the pupil

Ämne/Ämnesblock

Subject/Subject block

Rektor

Principal, Head teacher (Headmaster/Headmistress)

Rektor Blixt

Mr. Blixt, principal (headmaster)

Rektors underskrift

Principal's signature, Head teacher's signature

Huvudman

Organiser

Kommunal huvudman

Municipality organiser

Fristående huvudman

Organiser of the independent school (owner)

Eleven har avslutat sina studier enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 och därvid erhållit följande betyg

The pupil has completed his/her education in accordance with the Curriculum for Compulsory School, Preschool Class and School-Age Educare 2022 and has obtained the following grades

Eleven har inte nått målen för slutbetyg, jämför 7 kap. 9 § grundskoleförordningen (betyg enligt Lpo 94)

The pupil has not attained the goals for the final grade, see Chap 7, Art 9 of the compulsory school ordinance

Underlag för bedömning av elevens kunskaper saknas på grund av frånvaro jfr skollagen 10 kap. 18 §

No grade given because of absence, see Chap 10, Art 18 Education Act

Läroplanerna

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022

Curriculum for Compulsory School, Preschool Class and School-Age Educare 2022

Läroplan för anpassade grundskolan 2022

Curriculum for the Compulsory School for Pupils with Intellectual Disabilities 2022

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022

Curriculum for the Sami School, Preschool Class and School-Age Educare 2022

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022

Curriculum for Compulsory Special needs School, Preschool Class and School-Age Educare 2022

Betygsskalan

Betygssteg

Grading scale

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F (underkänt)

F (failed)

Betygsskalan före 2011

Mycket väl godkänt

Pass with special distinction

Väl godkänt

Pass with distinction

Godkänt

Pass

Ämnen i grundskolan

Bild

Art

Engelska

English

Hem- och konsumentkunskap

Home and consumer studies

Idrott och hälsa

Physical education and health

Matematik

Mathematics

Moderna språk, skolans val

Modern languages, CEFR min. A1+

Moderna språk, språkval

Modern languages, CEFR min. A2

Modersmål

Mother tongue tuition

Musik

Music

Naturorienterande ämnen

 Science studies

Biologi

Biology

Fysik

Physics

Kemi

Chemistry

Samhällsorienterande ämnen

Social study subjects

Geografi

Geography

Historia

History

Religionskunskap

Religion

Samhällskunskap

Civics

Slöjd

Crafts

Svenska

Swedish

Svenska som andraspråk

Swedish as a second language

Teckenspråk för hörande

Sign language for the hearing

Teknik

Technology

Ämnen i anpassade grundskolan

Bild

Art

Engelska

English

Hem- och konsumentkunskap

Home and consumer studies

Idrott och hälsa

Physical education and health

Matematik

Mathematics

Modersmål

Mother tongue tuition

Musik

Music

Naturorienterande ämnen

 Science studies

Samhällsorienterande ämnen

Social study subjects

Slöjd

Crafts

Svenska

Swedish

Svenska som andraspråk

Swedish as a second language

Anpassade grundskolans ämnesområden

Anpassade grundskolans ämnesområden

Compulsory School for Pupils with severe Intellectual Disabilities

Motorik

Physical coordination

Estetisk verksamhet

Aesthetics

Vardagsaktiviteter

Everyday activities

Verklighetsuppfattning

Perception of reality

Kommunikation

Communication

Ämnen i sameskolan

Samiska

Sami


Ämnen i specialskolan

Engelska för döva och hörselskadade

English for the deaf/hearing impaired

Moderna språk för döva och hörselskadade

Modern languages for the deaf/hearing impaired

Rörelse och drama

Movement and drama

Svenska för döva och hörselskadade

Swedish for the deaf/hearing impaired

Teckenspråk för döva och hörselskadade

Sign language for the deaf/hearing impaired

Engelska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

English for deaf/hearing impaired pupils with intellectual disabilities

Kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

Communication for deaf/hearing impaired pupils with intellectual disabilities

Rörelse och drama för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

Movement and drama for deaf/hearing impaired pupils with intellectual disabilities

Svenska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

Swedish for deaf/hearing impaired pupils with intellectual disabilities

Teckenspråk för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

Sign language for deaf/hearing impaired pupils with intellectual disabilities

*Specialskolan följer i övrigt grundskolans kursplaner.

Vanliga termer och betygsskalan i gymnasieskolan

Begrepp vid översättning av gymnasiebetyg Pdf, 145 kB.

 

 Betygsskalan

Betygssteg

Grading scale

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F (underkänt)

F (failed)

Terminologi före höstterminen 2011

Senast uppdaterad 08 juli 2024

Innehåll på denna sida