Frågor och svar

Ska utbildningskontraktet innehålla information om hur kostnader för skador hanteras?

Ja, kontrakt för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning ska innehålla information om hur kostnader för skador som eleven orsakar under sin tid på arbetsplatsen ska hanteras. Det kan exempelvis handla om vem som står för olycksfalls- och sakförsäkring samt hur dessa samspelar med arbetsgivarens försäkring.

I Skollagen 16 kap. 11 a § och 19 kap. 10 a § står att ”I utbildningskontraktet ska det anges […] hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket […]”.