Frågor och svar

Vad ska ett utbildningskontrakt innehålla?

Vad som ska ingå i ett utbildningskontrakt skiljer sig åt mellan elever som läser gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram.

Utbildningskontrakt för gymnasial lärling

För gymnasial lärling regleras utbildningskontraktets innehåll av Skollagen 16 kap. 11 a § och 19 kap. 10 a §.

Utbildningskontraktet ska innehålla

 • vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen
 • hur många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin
 • vilka tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen
 • hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och arbetsgivaren, avtalstiden, grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut
 • vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner.

Utbildningskontraktet ska vara

 • skriftligt
 • undertecknat av elev, skolhuvudman och arbetsgivaren
 • undertecknat av målsman, om eleven är under 18 år.

Utbildningskontrakt för lärlingsliknande utbildning på Introduktionsprogram

För elever som deltar i lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram regleras utbildningskontraktets innehåll av förordning (2011:947) 3 a §.

Utbildningskontraktet ska innehålla

 • vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen
 • omfattningen av de delar som ska genomföras på arbetsplatsen
 • vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner.

Utbildningskontraktet ska vara

 • skriftligt
 • undertecknat av elev, skolhuvudman och arbetsgivaren.