Frågor och svar

Vi har svårigheter med att formulera vilka tider som eleven ska vara på arbetsplatsen, kan ni ge oss lite tips om hur vi ska göra?

Skolverket kan inte uttala sig exakt om hur ni ska skriva, däremot kan vi ge vägledning utifrån vad som angetts som syftet till förändringen i förarbeten och i propositionen.

Tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet kan variera utifrån arbetsplatsens arbetstider. Utgångspunkten ska vara att en gymnasial lärlingsutbildning i regel ska likna skolförlagd utbildning och därmed ska tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet fördelas så jämnt som möjligt måndag till fredag. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska pågå under läsårstiderna och inte under lov.

Viktigt att tänka på är att det ska vara tydligt för eleven och arbetsgivaren vilka tider som eleven ska vara på arbetsplatsen. Kontrakten behöver därför utformas därefter. I vissa yrken finns olika skift eller pass och då kan det vara lämpligt att de anges utifrån när eleven ska vara på arbetsplatsen.