Frågor och svar

Vilka kontaktpersoner behöver vi ha med i kontraktet?

Det ska tydligt framgå vilka personer som man kan kontakta på arbetsplatsen och skolan, om man har frågor om utbildningskontraktet och den utbildning som eleven ska genomföra på arbetsplatsen.

I Skollagen 16 kap. 11 a § och 19 kap. 10 a § samt i förordningen (2011:947) 3 a § står att ” I utbildningskontraktet ska det anges […] vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen […]”.