Riksprislistan för ersättning till fristående skolor

Riksprislistan anger det belopp som en elevs hemkommun ska betala till enskild huvudman för en gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola när hemkommunen inte erbjuder utbildningen.

Riksprislistan bestäms av Skolverket och beloppen grundar sig på kommunernas budgeterade bidragsbelopp per elev, program och i fyra fall även inriktning från de kommuner och landsting som anordnar utbildningarna i egen regi.

Beloppen redovisas per elev, program och inriktning i riksprislistan. Om en elevs hemkommun och en internationell skola inte kommer överens om belopp ska även det bidraget bestämmas enligt riksprislistan. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Riksprislistan för ersättning till fristående skolor

För utbildning på nationella program och inriktningar i gymnasieskolan som hemkommunen erbjuder ska grundbeloppet i stället bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i anpassad gymnasieskolan.

I förordningen om internationella skolor regleras det att det belopp som ligger till grund för naturvetenskapsprogrammet ska ligga till grund för bidragsbeloppet för utbildning i International Baccalaureate (IB). Detta regleras i 20 § förordning om internationella skolor (SFS 2015:801)

Bidrag till fristående skolor

Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor grundar sig som regel på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Bidraget består av ett grundbelopp som ska innefatta kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan.

Tilläggsbelopp

När en elev har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning ska hemkommunen även betala ett tilläggsbelopp för eleven. Det gäller även för elever som deltar i lovskola. Beloppet för elever i behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens behov. Tilläggsbelopp är ersättning för elever som

  1. har ett omfattande behov av särskilt stöd,
  2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller
  3. deltar i lovskola.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Fristående förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola samt fritidshem

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller fritidshem ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan respektive anpassade grundskolan. Bidraget ska omfatta ersättning för måltider.

Fristående gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående gymnasieskola ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp. Kommunens skyldighet att lämna bidrag för en elev i gymnasieskolan gäller endast om hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började.

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i anpassade gymnasieskolan.

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket.

I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.

Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola ska innefatta ersättning för skolmåltider endast om hemkommunen erbjuder kostnadsfria skolmåltider. En enskild huvudman för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola, vars bidrag från en elevs hemkommun innefattar ersättning för skolmåltider, får inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser.

Beslut om bidrag

Ett bidrag till en enskild huvudman ska beslutas per kalenderår och grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget grundar sig på riksprislistan ska beslutet fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser.

Redovisning och utbetalning

Kommunen ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget beräknats. Av redovisningen ska det framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för sig. Kommer kommunen och den enskilda huvudmannen inte överens om annat ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad.

Bidragsbelopp

På statistiska centralbyråns webbplats bidragsbelopp.scb.se (via länken nedan) kan du välja gymnasieprogram och se vilka kommuner som anordnar/erbjuder programmet. Där finns också övergripande information om budgeterade belopp. Detaljerad information om kommunens budget kan endast lämnas av respektive kommun.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Innehåll på denna sida