Hantering av personuppgifter vid demoprov

Här hittar du information om hur Skolverket hanterar personuppgifter i samband med genomförande av demoprov i provplattformen.

Inhämtar enbart IP-adressen

När ett demoprov genomförs kommer Skolverket att inhämta IP-adressen från den enhet som används vid genomförandet. Inga andra personuppgifter inhämtas.

Rättslig grund

Personuppgiftsbehandlingen utförs på den rättsliga grunden att den är nödvändig för att Skolverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Bevarande

IP-adressen, vilken betraktas som en personuppgift, bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Detta gäller även om syftena med behandlingen enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen har uppnåtts.

Spridning till tredje land

Skolverket kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land genom sin leverantörs behandling av personuppgifter om användare i samband med tredje linjens support av provplattformen i Storbritannien. EU-kommissionen har fattat adekvansbeslut om adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till Storbritannien enligt dataskyddsförordningen respektive brottsdatadirektivet. Besluten innebär att Storbritannien har en tillräckligt hög skyddsnivå och att personuppgifter får föras över dit utan någon ytterligare skyddsåtgärd.

Klagomål och vidare information

Det finns ett dataskyddsombud på Skolverket som du når via e-postadressen Dataskyddsombudet@skolverket.se. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som Skolverket behandlar. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för att klaga på det.

Avgränsning av användning

De svar som lämnas i ett demoprov sparas inte efter att provet har avslutats.

Senast uppdaterad 30 april 2024

Innehåll på denna sida