Tillgänglighetsredogörelse för provplattformen

Skolverket står bakom den upphandlade e-tjänsten provplattformen, som är en e-tjänst för digitala nationella prov och betygsstödjande nationella bedömningsstöd. Vi strävar efter att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet för de elever som ska genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd, inklusive elever med funktionsnedsättningar. Detta gör vi för att inte begränsa elevernas möjlighet att visa sina kunskaper under provsituationen.

Samtidigt arbetar vi för att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten. Vi siktar på att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna och gällande lagstiftning för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor.

Här beskriver vi tillgängligheten för Skolverkets provplattform i den version som kommer användas under våren 2024. Du kan även läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Provplattformen uppfyller delvis WCAG 2.1 AA, vilket innebär att vissa delar inte är helt tillgängliga. Graden av tillgänglighet beror också i hög grad på provens konstruktion, ämnet som prövas och de uppgiftsformat som används i proven.

När det gäller proven är Skolverket medveten om att tillgänglighetsgraden kan variera mellan varje prov, och därför har vi rutiner för att granska tillgängligheten i proven som ett antal lärosäten konstruerar på uppdrag av oss.

Identifierade brister

Det innehåll som beskrivs här är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Skolverket arbetar kontinuerligt med leverantören för att åtgärda identifierade problem.

Några uppgiftsformat saknar textalternativ (1.1.1 och 3.1.2)

När det gäller uppgiftsformat för matematik finns det formulär och grafer som saknar textalternativ eller som inte är på rätt språk. Det betyder att visst innehåll inte upptäcks av skärmläsare eller taktila bilder.

Sidorna anpassar sig inte helt till skärm och zoomning (1.4.10)

Vissa uppgiftsformat, särskilt de uppgiftsformat som är integrerade i provplattformen (så kallade tredjepartsprodukter), visas inte helt korrekt på mobila enheter eller vid zoomning.

Alla uppgiftsformat kan inte användas via tangentbordet (2.1.1)

Vissa uppgiftsformat, exempelvis verktygsfältet för skrivrutor, kan inte användas med tangentbordet.

Fokus är ibland inte synligt eller kommer inte på ett logiskt sätt (2.4.3 och 2.4.7)

Detta gäller till exempel för mediaspelaren och uppgifter där eleven svarar genom att markera en yta i en bild.

Det finns bristande kompatibilitet med skärmläsare (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)

Även om gränssnittet och det grundläggande uppgiftsformatet (som frågor med radioknappar och flervalsalternativ) är kompatibla med skärmläsare, finns det vissa uppgiftsformat som inte fullt ut fungerar med skärmläsare. Detta inträffar särskilt i komplexa verktyg som GeoGebra och Wiris (tredjepartsprodukter för matematik).

Brister i vissa moduler

Observera att e-tjänsten är uppdelad i olika moduler och att inte alla användare har behörighet att komma åt alla moduler. De identifierade bristerna nedan har endast identifierats inom de administrativa modulerna som används av skolpersonal.

Några texter har inte tillräcklig kontrast (1.4.3)

I vissa delar av gränssnittet finns det otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.

Vissa funktioner kan inte användas via tangentbordet (2.1.1)

Detta gäller särskilt navigering i mappstruktur, flikar och modalfönster. Användning via tangentbordet fungerar inte i bedömningsmodulen.

Viss text är inte korrekt identifierad med rätt språk (3.2.1)

Vissa delar av innehållet är inte korrekt identifierade med rätt språk, vilket kan leda till potentiella problem med att rendera texten korrekt. Till exempel är skärmläsaren beroende av korrekt språkinformation för att tillämpa rätt uttal.

Det finns brister i hur fokus fungerar (2.4.7, 3.2.1)

I vissa delar av gränssnittet är fokus inte synligt, och ibland är det synligt men kommer inte fram på ett logiskt sätt.

Vissa sidor har inte en beskrivande eller informativ sidtitel (2.4.2)

Denna brist kan påverka hur snabbt användare orienterar sig över olika sidor i modulerna.

Vissa rubriker är inte tillräckligt beskrivande eller informativa (2.4.6)

Vissa rubriker är inte tillräckligt beskrivande och kan påverka hur användaren förstår olika delar av innehållet.

Det finns stor bristande kompatibilitet med skärmläsare (1.1.1, 1.3.1,4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)

Kompatibiliteten med hjälpmedelsteknik är begränsad. Detta gäller exempelvis skärmläsare, skärmförstorare och taligenkänningsprogram.

Hur vi har testat tjänsten

Skolverket har gjort en självskattning (intern testning) av provplattformen. Leverantören av provplattformen har också gjort en utvärdering av produkten på Skolverkets begäran.

Den senaste bedömningen gjordes den 29 februari 2024.

Granskningsmetoden som användes från Skolverket var WCAG-EM (Web Content Accessibility Guidelines Evaluation Methodology).

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 februari 2024.

Lämna en synpunkt om tillgängligheten

Kontakta oss om du upplever att du på grund av ovanstående eller andra brister hindras från att ta del av innehållet i provplattformen.

Kontakta oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att provplattformen har brister i tillgänglighet eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad 30 april 2024

Innehåll på denna sida