Digitalt lärande effektivare med ett korrekt språk

När vi inför digitala läromedel i undervisning bör vi behålla ett kritiskt förhållningssätt och uppmärksamma skillnaden mellan engagemang och lärande. Det är dessutom nödvändigt med mer kunskap om på vilket sätt och i vilken grad olika digitala läromedel kan bidra till lärande.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

I det pågående norska forskningsprojektet ”ARK&APP” intresserar man sig för relationen mellan läromedel och lärande. I tolv fallstudier undersöks hur läromedel används i undervisning, med särskilt fokus på olika former av interaktion mellan lärare och elev.

Dragonbox mer inspirerande

Nu har resultat från en fallstudie med inriktning mot digitala läromedel i matematik presenterats. I studien följdes 13-åriga elever som delades upp i två klasser där 37 elever arbetade i par med det digitala läromedlet Kikora på skolans bärbara datorer medan 38 arbetade i par med applikationen DragonBox på iPad under nio undervisningstimmar. Eleverna gjorde för- och eftertest, interaktionen filmades och följdes upp med intervjuer.

Alla elever fick likadan undervisning med samma lärare. Syftet var att skilja på de digitala läromedlen med hänsyn till vilken effekt de hade på engagemang och möjligheter för lärande.

Resultatet visar att lärare och elever upplevde applikationen DragonBox som mer engagerade än Kikora. Eleverna som arbetade med iPad kom dessutom igång fortare med arbetet och hade därmed mer tid över till diskussioner.

Lärde sig mer med Kikora

Däremot visade för- och eftertesterna att elever som använde Kikora lärde sig mer än de som använde DragonBox. En förklaring kan vara att elever och lärare i liten grad använder matematiska begrepp när de talar om uppgifterna i DragonBox.

Forskarna menar att applikationer som DragonBox inte erbjuder lärare och elever ett standardsspråk för problemlösning i matematik, något som framförallt blev synligt när eleverna behövde hjälp. I Kikora används däremot ett matematiskt språk och formella metoder som läraren och eleverna är förtrogna med.

Svårt att bryta mot praxis

Fallstudien visar att det kan vara problematiskt att introducera språk och övningar som klart bryter mot den etablerade praxis som elever möter i läroböcker och andra texter.

Applikationer som DragonBox bidrar visserligen till en engagerande lärandemiljö, men på bekostnad av elevernas möjlighet att praktisera ett formellt matematiskt språk. När spel som designas för lärande använder nya symbolspråk skapas extraarbete för eleverna. Att anta att man kan gå från ett fantasispråk till ett formellt matematiskt språk för att uppnå större möjligheter för lärande har lite stöd i studien, menar författarna.

Text: Marie Leijon

Källa:

Forskningsprosjektet Ark&App Länk till annan webbplats.

Rapporten Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen Länk till annan webbplats.

Publicerad 12 maj 2014.  Senast uppdaterad 17 april 2024.