ICCS: en studie om demokrati och samhällsfrågor

ICCS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper, värderingar och engagemang i samhällsfrågor. Studien vänder sig till elever i årskurs 8 och jämför hur väl ungdomar i olika länder förbereds för att delta som medborgare i samhället. ICCS står för International Civic and Citizenship Education Study.

Om ICCS

ICCS organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och det är Skolverket som ansvarar för studiens genomförande i Sverige. Den har tidigare genomförts två gånger, år 2009 och 2016. I ICCS 2022 deltar Sverige med omkring 7 000 elever från 260 utvalda skolor tillsammans med elever från 30 andra länder.

Att Sverige deltar i ICCS är värdefullt för den svenska skolans utveckling. Genom studien kan vi se trender i elevernas kunskaper. ICCS beskriver också skillnader mellan olika länders skolsystem i hur eleverna förbereds för att delta som medborgare. Resultaten från ICCS och andra internationella studier ligger till grund för många av de reformer och satsningar som regeringen gör inom skolområdet.

ICCS 2022 undersöker

 • Elevers kunskaper om samhälle och politiska system.
 • Elevers kunskaper om grundläggande värden.
 • Elevers kunskaper om medborgerligt deltagande och medborgerliga identiteter.
 • Elevers förmåga att tillämpa och resonera kring grundläggande demokratiska principer och värden.
 • Elevers attityder till samhälle och politik.
 • Elevers attityder till grundläggande värden.
 • Elevers engagemang i samhälle och politik.
 • Elevers avsikter att delta i samhället som medborgare.
 • Elevers inflytande, deltagande och trivsel i skolan.
 • Elevers kunskaper och värderingar kopplat till deras
 • Lärares och rektorers uppfattningar om undervisning och trivsel i skolan.

Så här går ICCS till

Varje land gör ett representativt urval av skolor och elever i årskurs 8. Urvalet görs slumpmässigt i två steg: först väljs skolor ut och därefter väljs en klass per skola.

Eleverna gör ett prov och besvarar enkätfrågor. Det tar totalt ungefär två timmar. Provet består av både flervalsfrågor och öppna frågor. Utöver proven och elevenkäterna kommer lärare och rektorer att svara på frågor om skolans organisatoriska förutsättningar och om undervisningen.

Proven rättas inte på de deltagande skolorna utan skickas tillbaka till Skolverket som vidarebefordrar dem till ämnesforskare i samhällskunskap. Efter rättningen förs alla deltagande länders data samman. Resultaten kommer att redovisas på nationell nivå och i jämförelse med andra länder. Enskilda skolors eller elevers resultat kommer inte att redovisas.

ICCS 2022 kommer för första gången att genomföras digitalt i stället för i pappersform. För att kunna göra jämförelser kommer emellertid några skolor att få göra provet på papper.

Exkludering

Alla elever i de utvalda klasserna deltar. En del elever kommer inte att kunna genomföra provet och kan då exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsvariationer som gör det svårt för de här eleverna att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är de deltagande skolorna som gör bedömningen utifrån de internationella riktlinjerna i dialog med Skolverket. Skolverket informerar om riktlinjerna.

Alla elever i de utvalda klasserna deltar. En del elever kommer inte att kunna genomföra provet och kan då exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsvariationer som gör det svårt för de här eleverna att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är de deltagande skolorna som gör bedömningen utifrån de internationella riktlinjerna i dialog med Skolverket. Skolverket informerar om riktlinjerna.

Tidsplan

Oktober-november 2020: Omkring 2 000 elever från cirka 40 skolor deltar i en förstudie.

Mars–april 2022: Omkring 5 000 elever, lärare och rektorer från cirka 220 skolor deltar i huvudstudien.

December 2023: IEA:s internationella rapport och Skolverkets rapport med de svenska resultaten publiceras.

Tidigare resultat i ICCS

2016

I den senaste studien deltog Sverige med omkring 3 500 elever från 155 utvalda skolor tillsammans med elever från 20 andra länder. Varje land deltog med ett slumpmässigt urval av skolor och varje skola deltog i sin tur med en eller två klasser i årskurs 8.

Resultaten tydde på att svenska åttondeklassare hade mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor och visade ett starkt stöd för att olika grupper i samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter. Sverige var ett av de länder där eleverna presterade bäst, i nivå med eleverna från Danmark, Taiwan och Finland.

Det visade sig även att Sverige var ett av de länder som förbättrat sina resultat mest. De svenska åttondeklassarnas resultat förbättrades med 42 poäng sedan ICCS genomfördes första gången 2009.

Diagram: Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån

Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån ökade från 40 procent till 58 procent mellan 2009 och 2016.

Kön och bakgrund har stor betydelse

Resultaten visade att flickor presterar bättre än pojkar och elever med större socioekonomiska resurser presterar bättre än de med mindre resurser. En påtaglig skillnad i resultaten märktes mellan grupper av elever med olika migrationsbakgrund.

Skolverkets rapport ICCS 2016länk till annan webbplats

Sammanfattning av ICCS 2016 i pressmeddelandelänk till annan webbplats

2009

Redan 2009 när Sverige för första gången var med i ICCS placerade sig svenska åttondeklassare i topp i synen på jämställdhet. De hade relativt goda kunskaper om demokrati- och samhällsfrågor och presterade över det internationella genomsnittet. I internationell jämförelse fanns också då ett starkt stöd för lika rättigheter för olika grupper i samhället.

Skolverkets rapport ICCS 2009länk till annan webbplats

Skolverkets fördjupade analys till ICCS 2009, Skolor som politiska arenorlänk till annan webbplats

Skolverkets rapport Medborgarkunskaper i sikte. Nordisk jämförelse och fördjupad analys av elevers svårigheter i ICCS 2009länk till annan webbplats

Skolverkets kunskapsöversikt Skolan och medborgarskapandet. Aktuell forskning om hur svenska elever rustas för en framtid som samhällsmedborgare i en demokratilänk till annan webbplats

Tidigare liknande studier

År 2009 var första gången som ICCS genomfördes men det har gjorts liknande studier av IEA vid två tillfällen tidigare. 1971 ägde den så kallade sexämnesstudien rum och 1999/2000 genomfördes CIVED (Civic Education Study). ICCS bygger till viss del på båda dessa tidigare undersökningar om samhällsfrågor men använder mer avancerade mätmetoder och är anpassad till de nya utmaningar som finns när det gäller att utbilda unga människor till medborgare.

Data från studier

På IEA:s webbplats hittar du dataset och dokumentation från genomförda studier. Data finns i SPSS-, SAS- och RAW-format. På sidan finns också användarmanualer, internationella projektrapporter och annan dokumentation som underlättar analyser av data.

Data från ICCS på IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

Hur fostrar man demokratiska medborgare?

Den frågan ställer vi oss i det första av tre avsnitt i en ny poddserie om skolan och demokratin. I år firar demokratin i Sverige 100 år. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som vi särskilt uppmärksammar under jubileumsåret.

Podcast: Hur fostrar man demokratiska medborgare?länk till annan webbplats

Läs mer om hur vi uppmärksammar demokratins hundraårsjubileumlänk till annan webbplats

Andra webbplatser

ICCS webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

Data Processing and Research Centre på IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

Kontakt

Ellen Almgren, projektledare
08-5273 3392
ellen.almgren@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 oktober 2021

Innehåll på denna sida