ICCS: en studie om medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor

ICCS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor. ICCS står för International Civic and Citizenship Education Study och är en av flera internationella kunskapsmätningar som Sverige deltar i.

Några resultat från ICCS 2022

Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor och ligger i toppskiktet i den internationella undersökningen ICCS 2022. Jämfört med 2016 har dock kunskapsresultaten i Sverige sjunkit, vilket också gäller för många av de övriga deltagarländerna. I Sverige har spridningen ökat mellan de högst och lägst presterande eleverna.

Kunskapsresultat 2009–2022. Medelpoäng

Diagram med tidsserie för Sverige, Danmark, Norge och internationellt genomsnitt. Mellan 2016 och 2021 går linjerna ner för alla redovisade i ungefär samma riktning.

I ett internationellt perspektiv har de svenska åttondeklassarna ett högt förtroende för samhällsinstitutioner. Andelen elever som litar på regering, domstolar, polis, politiska partier och riksdag är väsentligt högre i Sverige. Sedan 2016 har de svenska elevernas förtroende sjunkit för domstolar, sociala medier och polisen. Särskilt stor är nedgången i förtroendet för människor i allmänhet, med 15 procentenheter mellan 2016 och 2022.

Stödet för lika möjligheter för invandrare är generellt starkt bland elever i Sverige och har ökat sedan 2016. Svenska åttondeklassare uttrycker också starkt stöd för kvinnors och mäns lika möjligheter, men stödet har minskat bland pojkar och elever med lägre socioekonomisk bakgrund sedan 2016.

Skolverkets rapport ICCS 2022

Skolverkets rapport ICCS 2016 Länk till annan webbplats.

Skolverkets rapport ICCS 2009 Länk till annan webbplats.

Informationsblad om svenska elevers syn på EU och framtiden

Hur ser elever i Sverige på det europeiska samarbetet? Litar de på EU? Och hur ser de på framtiden? Detta informationsblad lyfter fram resultat från ICCS 2022. Den visar hur elever i Sverige ser på EU samt sin egen och Europas framtid.

Skolan spelar en viktig roll i att förbereda elever för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle. De här resultaten från ICCS är tänkta att användas som utgångspunkt och inspiration för diskussioner i klassrummet och med kollegor. På så sätt hoppas vi att elevers röster från ICCS kan bli ett stöd i arbetet med demokratiuppdraget på din skola.

Svenska elevers syn på EU och framtiden Länk till annan webbplats.

Om ICCS

ICCS organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och det är Skolverket som ansvarar för studiens genomförande i Sverige. Studien har genomförts tre gånger, 2009, 2016 och 2022.

Genom ICCS kan vi se trender i elevernas kunskaper, attityder och engagemang. ICCS beskriver också skillnader mellan olika länders skolsystem i hur eleverna förbereds för att delta som medborgare. Resultaten från ICCS och andra internationella studier ligger till grund för många av de reformer och satsningar som regeringen gör inom skolområdet.

Detta undersöker ICCS

  • Elevers kunskaper om samhälle och politiska system, medborgliga institutioner, grundläggande demokratiska värden och medborgerligt deltagande.
  • Elevers förmåga att tillämpa dessa kunskaper för att dra slutsatser.
  • Elevers attityder till samhälle och politik samt grundläggande demokratiska värden.
  • Elevers engagemang som samhällsmedborgare nu och i framtiden.

ICCS undersöker också

  • Elevers inflytande, deltagande och trivsel i skolan.
  • Lärares och rektorers uppfattning om undervisning kopplad till medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.

Så här går ICCS till

Varje land gör ett nationellt representativt urval av skolor och elever i årskurs 8. Urvalet görs slumpmässigt i två steg: först väljs skolor ut och därefter väljs en klass per skola.

För att garantera att ICCS görs på samma sätt över tid och i alla deltagande länder finns obligatoriska riktlinjer och kontroller där den internationella organisationen IEA kvalitetssäkrar såväl urval, deltagarstatus, provgenomförande och rättningen av elevernas svar.

Eleverna gör ett prov och besvarar enkätfrågor. Det tar totalt ungefär två timmar. Provet består av både flervalsfrågor och öppna frågor. Utöver proven och elevenkäterna svarar lärare och rektorer på frågor om skolans organisatoriska förutsättningar och om undervisningen.

Resultaten kommer att redovisas på nationell nivå och i jämförelse med andra länder. Enskilda skolors eller elevers resultat kommer inte att redovisas.

För vilket ändamål samlas uppgifter in och behandlas?

All hantering av personuppgifter i den internationella studien ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) sker på den rättsliga grunden att den är nödvändig för att Skolverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. I detta fall handlar det om att se till att Sverige deltar i internationella kunskapsmätningar och andra individbaserade kunskapsmätningar på skolans område för att utvärdera och följa upp svensk skola. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra genomförandet av ICCS i enlighet med de krav som finns för studien. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vilken information begärs?

Eleverna på de deltagande skolorna i ICCS ombeds att fylla i enkäter och gör ett kunskapsprov för att ge information om hur väl ungdomar i olika länder förbereds för att delta som medborgare lokalt, nationellt och globalt. En del bakgrundsinformation samlas in för ändamålet (kön, ålder, födelsedatum, huruvida vårdnadshavarna är födda i Sverige eller inte). Även i en lärarenkät efterfrågas vissa personuppgifter (kön).

Deltagandet i ICCS är inte obligatoriskt för eleverna. Eleverna har också möjlighet att hoppa över enskilda frågor i enkäten eller när som helst avbryta sitt deltagande.

Vilken typ av data samlas in?

När de som deltar i ICCS-studien har fyllt i enkäten sparar Skolverket svaren och lagrar dem i form av koder som representerar de olika svaren (ett svar på en flervalsfråga eller ja/nej-markering kodas med exempelvis en etta eller en tvåa). Informationen i sig kan inte användas för att identifiera enskilda respondenter efter namn, men ett unikt elev-ID registreras för att kunna särskilja eleverna i genomförandet. Kopplingen mellan detta ID och elevnamnet är känt endast för Skolverket och skolsamordnare ute på de deltagande skolorna. Detta delas inte med IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som är den internationellt ansvariga organisationen som sammanställer alla deltagande länders data, eller någon annan tredje part.

Efter insamlingen av data i studien gallras alla elevnamn och den databas som används för analyser och publicering byter ut alla elev-ID mot nya ID-nummer, som inte kan identifieras av de deltagande skolorna eller eleverna.

Var, hur och hur länge lagras data från ICCS?

ICCS-data lagras säkert och kan inte nås av externa personer eller system. Alla anställda vid IEA samt kontrakterade konsulter till IEA, som får tillgång till uppgifterna för behandling, har dessutom blivit informerade om vad som utgör en acceptabel behandling av data och har undertecknat ett sekretessavtal.

Uppgifterna lagras på följande sätt:

Uppgifterna lagras på Skolverkets server. Alla personuppgifter gallras hos Skolverket när studien är avslutad. Svarsdata lagras på obestämd tid så att de förblir tillgängliga för analys, utan namn men kopplade till ID-nummer som genererats inom ICCS-studien. Dessa svar resulterar så småningom i en databas som gör det möjligt för forskare att jämföra utbildningssystem mellan olika länder (se Allmänhetens tillgänglighet nedan). Uppgifterna behandlas centralt hos IEA i Hamburg, Tyskland.

Med vem och hur delas data från ICCS?

Svarsuppgifter skickas från Skolverket till IEA, i pseudonymiserad form. Det innebär att uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik person utan att ytterligare information används. Sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

ICCS leds av International Study Center (ISC) på ACER (Australian Council for Educational Research), Melbourne, Australien, och många dataanalyser sker där. Svarsdata krävs för analysen och skickas till ISC via Share Point i pseudonymiserad form. ISC-anställda som får tillgång till uppgifterna för analyser har dessutom undertecknat ett sekretessavtal. Överföringen av uppgifterna till Melbourne, Australien, som är ett tredjeland, skyddas via ett specifikt databehandlingsavtal och europeiska standardavtalsklausuler.

Tillgänglighet för allmänheten

Den slutliga internationella forskningsdatabasen kommer att vara tillgänglig för allmänheten från följande webbplats: https://www.iea.nl/data Länk till annan webbplats. (Nederländerna). All data i databasen är i pseudonym form och kan inte kopplas till enskilda personer.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, genomförs.

Registrerades rättigheter

Den registrerade (respondenterna) har de rättigheter som nämns i artikel 15–20 i dataskyddsförordningen: den registrerades rätt till tillgång (artikel 15), rätt till rättelse (artikel 16), rätt till radering ”rätten att bli bortglömd” (artikel 17), rätt till begränsning av behandling (artikel 18), den personuppgiftsansvariges anmälningsskyldighet (artikel 19), rätt till dataportabilitet (artikel 20).

Skolverket är personuppgiftsansvarig, vilket bland annat innebär att vi är skyldiga att på begäran av dig rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att gratis en gång per år begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er. Om du anser att Skolverket har behandlat era personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. med ett klagomål. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@skolverket.se.

Kontaktuppgifter till registeransvariga

Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna
Tel (växel): 08-527 332 00
E-post: skolverket@skolverket.se

IEA
Keizersgracht 311
1016 EE Amsterdam
Nederländerna
Telephone: +31 20 625 3625
E-post: secretariat@iea.nl

Ta del av data

På IEA:s webbplats hittar du information om ICCS data, enkäter och publikationer. Data finns i SPSS- och SAS-format. På webbplatsen finns också användarmanualer, internationella projektrapporter och annan dokumentation som underlättar analyser av data.

IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stephanie Plenty, projektledare
stephanie.plenty@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 april 2024

Innehåll på denna sida