ICCS: en studie om demokrati och samhällsfrågor

ICCS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper, värderingar och engagemang i samhällsfrågor. Studien vänder sig till elever i årskurs 8 och jämför hur väl ungdomar i olika länder förbereds för att delta som medborgare i samhället. ICCS står för International Civic and Citizenship Education Study.

Film: Ska du vara med i ICCS? (tid 2:06)

Om ICCS

ICCS organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och det är Skolverket som ansvarar för studiens genomförande i Sverige. Den har tidigare genomförts två gånger, år 2009 och 2016. I ICCS 2022 deltog Sverige med omkring 7 000 elever från 260 utvalda skolor tillsammans med elever från 30 andra länder.

Att Sverige deltar i ICCS är värdefullt för den svenska skolans utveckling. Genom studien kan vi se trender i elevernas kunskaper. ICCS beskriver också skillnader mellan olika länders skolsystem i hur eleverna förbereds för att delta som medborgare. Resultaten från ICCS och andra internationella studier ligger till grund för många av de reformer och satsningar som regeringen gör inom skolområdet.

ICCS undersöker

 • Elevers kunskaper om samhälle och politiska system.
 • Elevers kunskaper om grundläggande värden.
 • Elevers kunskaper om medborgerligt deltagande och medborgerliga identiteter.
 • Elevers förmåga att tillämpa och resonera kring grundläggande demokratiska principer och värden.
 • Elevers attityder till samhälle och politik.
 • Elevers attityder till grundläggande värden.
 • Elevers engagemang i samhälle och politik.
 • Elevers avsikter att delta i samhället som medborgare.
 • Elevers inflytande, deltagande och trivsel i skolan.
 • Elevers kunskaper och värderingar kopplat till deras bakgrund.
 • Lärares och rektorers uppfattningar om undervisning och trivsel i skolan.

Så här går ICCS till

Varje land gör ett representativt urval av skolor och elever i årskurs 8. Urvalet görs slumpmässigt i två steg: först väljs skolor ut och därefter väljs en klass per skola.

Eleverna gör ett prov och besvarar enkätfrågor. Det tar totalt ungefär två timmar. Provet består av både flervalsfrågor och öppna frågor. Utöver proven och elevenkäterna kommer lärare och rektorer att svara på frågor om skolans organisatoriska förutsättningar och om undervisningen.

Proven rättas inte på de deltagande skolorna utan skickas tillbaka till Skolverket som vidarebefordrar dem till ämnesforskare i samhällskunskap. Efter rättningen förs alla deltagande länders data samman. Resultaten kommer att redovisas på nationell nivå och i jämförelse med andra länder. Enskilda skolors eller elevers resultat kommer inte att redovisas.

ICCS 2022 har för första gången genomförts digitalt i stället för i pappersform. För att kunna göra jämförelser har emellertid några skolor gjort provet på papper.

Alla elever i de utvalda klasserna deltar. En del elever som inte kan genomföra provet exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsvariationer som gör det svårt för de här eleverna att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är de deltagande skolorna som gör bedömningen utifrån de internationella riktlinjerna i dialog med Skolverket. Skolverket informerar om riktlinjerna.

Tidsplan

Oktober-november 2020: Omkring 2 000 elever från cirka 40 skolor deltog i en förstudie.

April 2022: Omkring 5 000 elever, lärare och rektorer från cirka 220 skolor deltog i huvudstudien.

December 2023: IEA:s internationella rapport och Skolverkets rapport med de svenska resultaten publiceras.

För vilket ändamål samlas uppgifter in och behandlas?

All hantering av personuppgifter i den internationella studien ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) sker på den rättsliga grunden att den är nödvändig för att Skolverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. I detta fall handlar det om att se till att Sverige deltar i internationella kunskapsmätningar och andra individbaserade kunskapsmätningar på skolans område för att utvärdera och följa upp svensk skola. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra genomförandet av ICCS i enlighet med de krav som finns för studien. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vilken information begärs?

Eleverna på de deltagande skolorna i ICCS ombeds att fylla i enkäter och gör ett kunskapsprov för att ge information om hur väl ungdomar i olika länder förbereds för att delta som medborgare lokalt, nationellt och globalt. En del bakgrundsinformation samlas in för ändamålet (kön, ålder, födelsedatum, huruvida vårdnadshavarna är födda i Sverige eller inte). Även i en lärarenkät efterfrågas vissa personuppgifter (kön).

Deltagandet i ICCS är inte obligatoriskt för eleverna. Eleverna har också möjlighet att hoppa över enskilda frågor i enkäten eller när som helst avbryta sitt deltagande.

Vilken typ av data samlas in?

När de som deltar i ICCS-studien har fyllt i enkäten sparar Skolverket svaren och lagrar dem i form av koder som representerar de olika svaren (ett svar på en flervalsfråga eller ja/nej-markering kodas med exempelvis en etta eller en tvåa). Informationen i sig kan inte användas för att identifiera enskilda respondenter efter namn, men ett unikt elev-ID registreras för att kunna särskilja eleverna i genomförandet. Kopplingen mellan detta ID och elevnamnet är känt endast för Skolverket och skolsamordnare ute på de deltagande skolorna. Detta delas inte med IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som är den internationellt ansvariga organisationen som sammanställer alla deltagande länders data, eller någon annan tredje part.

Efter insamlingen av data i studien gallras alla elevnamn och den databas som används för analyser och publicering byter ut alla elev-ID mot nya ID-nummer, som inte kan identifieras av de deltagande skolorna eller eleverna.

Var, hur och hur länge lagras data från ICCS?

ICCS-data lagras säkert och kan inte nås av externa personer eller system. Alla anställda vid IEA samt kontrakterade konsulter till IEA, som får tillgång till uppgifterna för behandling, har dessutom blivit informerade om vad som utgör en acceptabel behandling av data och har undertecknat ett sekretessavtal.

Uppgifterna lagras på följande sätt:

Uppgifterna lagras på Skolverkets server. Alla personuppgifter gallras hos Skolverket när studien är avslutad. Svarsdata lagras på obestämd tid så att de förblir tillgängliga för analys, utan namn men kopplade till ID-nummer som genererats inom ICCS-studien. Dessa svar resulterar så småningom i en databas som gör det möjligt för forskare att jämföra utbildningssystem mellan olika länder (se Allmänhetens tillgänglighet nedan). Uppgifterna behandlas centralt hos IEA i Hamburg, Tyskland.

Med vem och hur delas data från ICCS?

Svarsuppgifter skickas från Skolverket till IEA, i pseudonymiserad form. Det innebär att uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik person utan att ytterligare information används. Sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

ICCS leds av International Study Center (ISC) på ACER (Australian Council for Educational Research), Melbourne, Australien, och många dataanalyser sker där. Svarsdata krävs för analysen och skickas till ISC via Share Point i pseudonymiserad form. ISC-anställda som får tillgång till uppgifterna för analyser har dessutom undertecknat ett sekretessavtal. Överföringen av uppgifterna till Melbourne, Australien, som är ett tredjeland, skyddas via ett specifikt databehandlingsavtal och europeiska standardavtalsklausuler.

Tillgänglighet för allmänheten

Den slutliga internationella forskningsdatabasen kommer att vara tillgänglig för allmänheten från följande webbplats: https://www.iea.nl/data Länk till annan webbplats. (Nederländerna). All data i databasen är i pseudonym form och kan inte kopplas till enskilda personer.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, genomförs.

Registrerades rättigheter

Den registrerade (respondenterna) har de rättigheter som nämns i artikel 15–20 i dataskyddsförordningen: den registrerades rätt till tillgång (artikel 15), rätt till rättelse (artikel 16), rätt till radering ”rätten att bli bortglömd” (artikel 17), rätt till begränsning av behandling (artikel 18), den personuppgiftsansvariges anmälningsskyldighet (artikel 19), rätt till dataportabilitet (artikel 20).

Skolverket är personuppgiftsansvarig, vilket bland annat innebär att vi är skyldiga att på begäran av dig rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att gratis en gång per år begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er. Om du anser att Skolverket har behandlat era personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. med ett klagomål. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@skolverket.se.

Kontaktuppgifter till registeransvariga

Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna
Tel (växel): 08-527 332 00
E-post: skolverket@skolverket.se

IEA
Keizersgracht 311
1016 EE Amsterdam
Nederländerna
Telephone: +31 20 625 3625
E-post: secretariat@iea.nl

Tidigare resultat i ICCS

2016

I den senaste studien deltog Sverige med omkring 3 500 elever från 155 utvalda skolor tillsammans med elever från 20 andra länder. Varje land deltog med ett slumpmässigt urval av skolor och varje skola deltog i sin tur med en eller två klasser i årskurs 8.

Resultaten tydde på att svenska åttondeklassare hade mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor och visade ett starkt stöd för att olika grupper i samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter. Sverige var ett av de länder där eleverna presterade bäst, i nivå med eleverna från Danmark, Taiwan och Finland.

Det visade sig även att Sverige var ett av de länder som förbättrat sina resultat mest. De svenska åttondeklassarnas resultat förbättrades med 42 poäng sedan ICCS genomfördes första gången 2009.

Diagram: Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån

Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån ökade från 40 procent till 58 procent mellan 2009 och 2016.

Kön och bakgrund har stor betydelse

Resultaten visade att flickor presterar bättre än pojkar och elever med större socioekonomiska resurser presterar bättre än de med mindre resurser. En påtaglig skillnad i resultaten märktes mellan grupper av elever med olika migrationsbakgrund.

Skolverkets rapport ICCS 2016 Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av ICCS 2016 i pressmeddelande Länk till annan webbplats.

2009

Redan 2009 när Sverige för första gången var med i ICCS placerade sig svenska åttondeklassare i topp i synen på jämställdhet. De hade relativt goda kunskaper om demokrati- och samhällsfrågor och presterade över det internationella genomsnittet. I internationell jämförelse fanns också då ett starkt stöd för lika rättigheter för olika grupper i samhället.

Skolverkets rapport ICCS 2009 Länk till annan webbplats.

Skolverkets fördjupade analys till ICCS 2009, Skolor som politiska arenor Länk till annan webbplats.

Skolverkets rapport Medborgarkunskaper i sikte. Nordisk jämförelse och fördjupad analys av elevers svårigheter i ICCS 2009 Länk till annan webbplats.

Skolverkets kunskapsöversikt Skolan och medborgarskapandet. Aktuell forskning om hur svenska elever rustas för en framtid som samhällsmedborgare i en demokrati Länk till annan webbplats.

Tidigare liknande studier

År 2009 var första gången som ICCS genomfördes men det har gjorts liknande studier av IEA vid två tillfällen tidigare. 1971 ägde den så kallade sexämnesstudien rum och 1999/2000 genomfördes CIVED (Civic Education Study). ICCS bygger till viss del på båda dessa tidigare undersökningar om samhällsfrågor men använder mer avancerade mätmetoder och är anpassad till de nya utmaningar som finns när det gäller att utbilda unga människor till medborgare.

Data från studier

På IEA:s webbplats hittar du dataset och dokumentation från genomförda studier. Data finns i SPSS-, SAS- och RAW-format. På sidan finns också användarmanualer, internationella projektrapporter och annan dokumentation som underlättar analyser av data.

Data från ICCS på IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Hur fostrar man demokratiska medborgare?

Den frågan ställer vi oss i det första av tre avsnitt i en ny poddserie om skolan och demokratin. I år firar demokratin i Sverige 100 år. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som vi särskilt uppmärksammar under jubileumsåret.

Podcast: Hur fostrar man demokratiska medborgare?

Andra webbplatser

ICCS webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Data Processing and Research Centre på IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Axelsson, projektledare
08-5273 3227
maria.axelsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 14 oktober 2022