Internationella studier

Sverige deltar i flera internationella jämförande studier som sträcker sig över flera år och som omfattar flera tusen elever i Sverige. Genom att delta i internationella studier kan vi se hur våra resultat och kunskaper utvecklas över tid men också hur svenska elever står i relation till elever i andra länder.

Frågor och svar

De internationella studierna är en del i det nationella systemet för utvärdering av elevers kunskaper. Genom att delta i internationella jämförande studier kan vi se hur svenska elever står i relation till andra länders elever men också hur våra resultat utvecklas över tid.

Flertalet studier upprepas med 3-5 års intervall. Tidplanen för varje studie är omkring fyra år, från uppstart till det att en slutrapport kan presenteras. Inom den tidsramen planeras studien, en förstudie och en huvudstudie genomförs samt resultaten sammanställs till rapporter.

Studierna organiseras av internationella organisationer som OECD, IEA och EU-kommissionen. Skolverket tar i allmänhet ansvar för huvuddelen av studiernas genomförande. Det sker dock i samverkan med forskare från universitet och högskolor, i synnerhet när det gäller att bedöma och värdera provuppgifter och att analysera och kommentera resultaten.

Förutom kunskapsprov innehåller studierna också enkäter till elever, rektorer, oftast lärare och ibland föräldrar. Detta gör det möjligt att också följa de olika gruppernas attityder och inställning till skolan och skolarbetet.

Studierna är konstruerade för att möjliggöra stabila och rättvisande jämförelser över tid. För att möjliggöra detta används vissa uppgifter, så kallade ankaruppgifter, vid flera och återkommande mättillfällen.

En styrka med de internationella studierna är att de genom sin metodik kan täcka av stora kunskapsområden, det vill säga innehålla många uppgifter, utan att varje elev för den skull behöver göra ett stort antal uppgifter. Detta möjliggörs av en särskild testmetodik där varje elev endast gör ett provhäfte med en mindre andel av de uppgifter som ingår i provet. Studierna kan därmed ge en god bild av kunskapsläget i nationen.

Genom att delta tidigt i arbetet med studien kan vi vara med och påverka prov och enkäter så att de i så hög grad som möjligt avspeglar de svenska måldokumentens skrivningar. Eftersom de internationella studierna bestäms av många samverkande länder kan de aldrig fullständigt avspegla de svenska läro- och kursplanerna, men samma förhållande gäller också för andra deltagande länder.