TIMSS Advanced: en studie om kunskaper i avancerad matematik och fysik

TIMSS Advanced är en internationell studie som undersöker kunskaper i avancerad matematik och fysik hos elever som går sista året på gymnasieskolan.

TIMSS Advanced (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie som via ämnesprov undersöker gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik 3. Genom enkäter till elever, lärare och skolledare samlas också bakgrundsinformation in som bidrar till en vidare förståelse av provresultaten. I enkäterna får elever och lärare svara på frågor om undervisningen i skolan, attityder till matematik och fysik samt elevernas socioekonomiska bakgrund. Sverige deltog senast 2015.

Resultaten från senaste TIMSS Advanced som genomfördes 2015

Från Sverige deltog ett urval av elever som läste minst kurserna Matematik 4 eller Fysik 2 på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. De svenska resultaten pekar både uppåt och nedåt.

  • Matematik. Eleverna presterade i snitt 431 poäng. Det var en förbättring med 19 poäng jämfört med den förra undersökningen TIMSS Advanced 2008.
  • Fysik. Eleverna presterade i snitt 455 poäng. Det var en försämring med 42 poäng jämfört med TIMSS Advanced 2008.

  Sveriges resultatutveckling i TIMSS Advanced

  Från 1995 har Sveriges resultat i TIMSS Advanced försämrats fram till 2015, då vi såg en förbättring i matematik. Däremot fortsatte resultaten att försämras för fysik.

  Diagram: Sveriges resultatutveckling i TIMSS Advanced

  Bildförklaring: Observera att det inte går att jämföra resultaten mellan matematik och naturvetenskap, eftersom poängen räknas ut för respektive ämne.

  Vad undersöks?

  Eleverna testas på två områden, dels deras ämneskunskaper, men också deras kognitiva färdigheter. I matematik prövas elevers kunskaper i geometri, algebra och matematiska funktioner. I fysik undersöks elevers kunskaper i mekanik, värme och temperatur, elektricitet och magnetism samt atom och kärnfysik.

  Studien ger förutom information om elevers kunskaper i avancerad matematik och fysik också värdefull information om skolor, lärare och elever som kan användas för att förstå och förklara resultaten.

  Svårt göra jämförelser mellan länder

  Jämförelser mellan länderna måste göras med försiktighet eftersom urvalet av elever som länderna deltar med bygger på olika stora elevgrupper. Till exempel är det i Sverige 14 procent av eleverna i årskullen som läser fysik på den nivå som testas i undersökningen. Det kan exempelvis jämföras med USA där motsvarande andel är fem procent. Ju mindre andel desto troligare att det är de mest högpresterande eleverna som läser de här ämnena. Skillnaderna försvårar jämförelser mellan länder.

  Svagare resultat i många länder

  I matematik presterade svenska elever lägre än genomsnittet i undersökningen. I fysik presterade eleverna i nivå med genomsnittet. I matematik är det bara eleverna i Sverige och Norge som förbättrat sina resultat. I fysik har alla länder försämrat sig eller ligger på samma nivå som tidigare.

  Hemresurser har betydelse

  I Sverige såg vi ingen skillnad mellan hur mycket låg- och högpresterande elever hade förbättrat resultaten i matematik. I fysik var det framför allt de lägst presterande eleverna som hade försämrat sina resultat. Män presterade bättre än kvinnor. Undersökningen visade att det har stor betydelse för en elevs resultat vilka resurser eleven har med sig hemifrån. Det handlar till exempel om föräldrars yrkesstatus och utbildningsnivå. Elever som har föräldrar med högre utbildning presterade i genomsnitt bättre.

  Mer om TIMSS Advanced

  TIMSS Advanced är den enda internationella kunskapsmätningen i gymnasieskolan. Sverige har deltagit i samtliga tre omgångar av TIMSS Advanced, 1995, 2008 och 2015. Totalt deltar cirka 60 000 elever. År 2015 deltog nästan 7 700 svenska elever från 274 skolor. Varje skola genomförde antingen matematik- eller fysikprovet med en eller två klasser.

  Studien organiseras av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), med säte i Amsterdam. I Sverige ansvarar Skolverket för genomförandet.

  Rapporter

  Skolverkets rapport TIMSS Advanced 2015

  Skolverkets rapport Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015

  Skolverkets rapport TIMSS, TIMSS Advanced och betygen. En analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna

  Skolverkets rapport Glömska eller ytliga fysikkunskaper. En fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015

  TIMSS Advanced 2015 internationella resultatredovisning på IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

  Frisläppta uppgifter och enkäter

  De flesta uppgifter i TIMSS Advanced hålls hemliga och används flera gånger för att kunna studera trender i elevernas kunskapsutveckling. Många uppgifter offentliggörs också och här presenteras ett antal matematik- och fysikuppgifter som är använda i tidigare TIMSS Advanced undersökningar. Dessa är fria att kopiera och visa för lärare, elever och andra intresserade.

  Eleverna besvarar också frågor om sig själva, sina erfarenheter och sina intressen, i en elevenkät. I skolenkäten får rektorerna besvara frågor om sin skola och lärare besvarar frågor om sin yrkessituation, lektionsinnehåll mm.

  Frisläppta uppgifter TIMSS Advanced

  Frisläppta uppgifter 2015

  Frisläppta uppgifter Pdf, 583 kB.

  Frisläppta uppgifter 2008

  Uppgifter matematik Pdf, 6 MB.

  Uppgifter fysik Pdf, 5 MB.

  Frisläppta uppgifter 1995

  Provuppgifter Pdf, 410 kB.

  Data från studierna

  På IEA:s webbplats hittar du dataset och dokumentation från genomförda studier. Data finns i SPSS-, SAS- och RAW-format. På sidan finns också användarmanualer, internationella projektrapporter och annan dokumentation som underlättar analyser av data.

  TIMSS Advanced 2015 på IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast uppdaterad 04 oktober 2019

  Innehåll på denna sida