Frågor och svar

Hur är studierna konstruerade?

Förutom kunskapsprov innehåller studierna också enkäter till elever, rektorer, oftast lärare och ibland föräldrar. Detta gör det möjligt att också följa de olika gruppernas attityder och inställning till skolan och skolarbetet.

Studierna är konstruerade för att möjliggöra stabila och rättvisande jämförelser över tid. För att möjliggöra detta används vissa uppgifter, så kallade ankaruppgifter, vid flera och återkommande mättillfällen.

En styrka med de internationella studierna är att de genom sin metodik kan täcka av stora kunskapsområden, det vill säga innehålla många uppgifter, utan att varje elev för den skull behöver göra ett stort antal uppgifter. Detta möjliggörs av en särskild testmetodik där varje elev endast gör ett provhäfte med en mindre andel av de uppgifter som ingår i provet. Studierna kan därmed ge en god bild av kunskapsläget i nationen.