TALIS: en studie om lärares och rektorers arbete i förskolan och grundskolan

TALIS står för The Teaching and Learning International Survey och är en internationell studie som vänder sig till lärare och rektorer i förskolan och grundskolans årskurs 7–9. Syftet med studien är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor för att förbättra elevernas lärande.

TALIS undersöker

Studien är initierad av OECD och är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas myndigheter med ansvar för utbildning. Projektet stöds av TUAC (OECD:s fackliga rådgivarkommitté) och EU-kommissionen. TALIS har genomförts vid tre tillfällen, 2008, 2013 och 2018. Sverige gick med 2013. I den senaste undersökningen 2018 deltog 555 svenska skolor från lågstadiets årskurs 1 till gymnasiets årskurs 3 tillsammans med 47 länder från hela världen.

TALIS genomförs nästa gång 2024 och Sverige kommer då att delta med förskolan och högstadiet. De första resultaten publiceras hösten 2025 i form av en nationell och en internationell rapport. Svenska fördjupningar på prioriterade områden kommer att följa på dessa huvudresultat och det kommer även att bli möjligt att själv ladda ner den nya datan för att göra behovsanpassade analyser.

Här kan du titta på presskonferensen från när TALIS 2018 presenterades i Stockholm. De svenska resultaten finns samlade i två rapporter i länkarna nedan. Här finns också alla enkäter och nedladdningsbar data från 2018.

Nu startar vi snart TALIS förstudie

Mellan den 13 februari och 3 mars 2023 kommer 30 förskolor, 8 förskoleklasser och 30 högstadieskolor att delta i TALIS förstudie. Syftet är att pröva nya frågor och säkerställa att de fungerar väl i svensk kontext. Den insamlade datan kommer att analyseras under sommar och tidig höst och ligga till grund för huvudstudien 2024. Förskolan deltar nu för första gången någonsin i en internationell studie om förskolepersonalens och förskolerektorers yrkesvardag och vi kommer genom TALIS kunna bygga evidens om hur svensk förskola står sig i ett internationellt perspektiv.

Vad lärde vi oss av TALIS 2018?

Svenska lärare trivs med sitt arbete

Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda med sitt arbete och de flesta skulle också fortfarande välja att bli lärare om de fick välja om på nytt, men omkring var tionde lärare ångrar sitt yrkesval. Över 90 procent av lärarna tycker om att arbeta på sin nuvarande skola och nästan alla lärare är nöjda med sina insatser. Nästan 8 av 10 tycker också att fördelarna med att vara lärare tydligt uppväger nackdelarna.

Lärare stannar kortare tid på skolan

Fem år är den genomsnittliga tid som svenska högstadielärare stannar på sin arbetsplats. En högstadierektor stannar i snitt tre år, en kort tid jämfört med både de nordiska länderna och genomsnittet i OECD.

Lärarna lägger mindre tid på administration

Sedan 2013 har högstadielärare minskat den tid de lägger på administration med i snitt en timme i veckan, från fyra till tre timmar. Högstadielärarna lägger i genomsnitt 19 timmar i veckan på undervisning, vilket är tre timmar mindre än genomsnittet i OECD.

Läraryrkets upplevda status ökar

Andelen högstadielärare som anser att läraryrket har hög status i samhället har fördubblats sedan 2013, från 5 till 11 procent. Uppgången har skett från en mycket låg nivå och vid en internationell jämförelse är 11 procent fortfarande en låg andel. Genomsnittet i OECD är 26 procent.

För vilket ändamål samlas uppgifter in och behandlas?

All hantering av personuppgifter i TALIS sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt de nationella kompletterande dataskyddsregleringarna i lag (2018:218). Sverige deltar i TALIS för att kunna följa svensk skola över tid. Det är Skolverkets uppdrag att genomföra studien och Skolverket är personuppgiftsansvarig.

För att kunna genomföra TALIS behöver vi kontaktuppgifter till rektor och personuppgifter till annan personal för att underlätta hanteringen av enkätstudien. Alla personuppgifter gallras när studien är avslutad. Skolverket lämnar inte ut vare sig skolans namn eller några andra personuppgifter till andra parter med hänvisning till 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

Information om hur Skolverket hanterar personuppgifter

Vilken information samlas in?

Lärare, rektorer och övrig personal på deltagande skolor och förskolor ombeds fylla i en enkät för att ge information om sin yrkesvardag, sina arbetsförhållanden och de undervisningsspraktiker de använder i klassrummet. Deltagandet i TALIS är inte obligatoriskt och det är också möjligt att hoppa över enskilda frågor i enkäten eller när som helst avbryta.

Vilken typ av data samlas in?

När de som deltar i TALIS-studien har fyllt i enkäten sparar Skolverket svaren och lagrar dem i form av koder som representerar de olika svaren (ett svar på en flervalsfråga eller ja/nej-markering kodas med exempelvis en etta eller en tvåa). Informationen i sig kan inte användas för att identifiera enskilda respondenter efter namn, men ett unikt ID registreras för att kunna särskilja deltagarna i genomförandet.

Kopplingen mellan detta ID och individens namn är känt endast för Skolverket och skolsamordnare ute på de deltagande skolorna. Detta delas inte med OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development) eller IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som är den internationellt ansvariga organisationerna som sammanställer alla deltagande länders data, eller någon av deras kontraktor eller annan tredje part.

Efter insamlingen av data i studien gallras alla deltagarnamn och den databas som används för analyser och publicering byter ut alla person-ID mot nya ID-nummer, som inte kan identifieras av de deltagande skolorna.

Var, hur och hur länge lagras data från TALIS?

TALIS pseudonymiserade data lagras säkert och kan inte nås av externa personer eller system. Alla anställda vid OECD och IEA samt till dem kontrakterade konsulter, som får tillgång till uppgifterna för behandling, har dessutom blivit informerade om vad som utgör en acceptabel behandling av data och har undertecknat ett sekretessavtal.

Som ett led i kvalitetskontroll förfogar Skolverket över kopplingarna mellan en deltagares namn och ett ID-nummer. Dessa behålls till och med utgången av 2026, då de internationella rapporterna med resultatet av huvudstudien har offentliggjorts. Skolverket kommer sedan att radera alla filer med personuppgifter som kopplar en deltagares namn till ett ID-nummer och allt arkiverat material på institutionsnivå när studien är avslutad. Svarsdata med endast ID-nummer lagras på obestämd tid så att de förblir tillgängliga för analys och forskningsändamål.

Generell information om dataskydd på OECD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Christina Sonmark, projektledare
E-post: christina.sonmark@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3143

Senast uppdaterad 26 januari 2023