Frågor och svar

Varför deltar Sverige?

De internationella studierna är en del i det nationella systemet för utvärdering av elevers kunskaper. Genom att delta i internationella jämförande studier kan vi se hur svenska elever står i relation till andra länders elever men också hur våra resultat utvecklas över tid.