Läget i förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverket gör återkommande rapporter som beskriver läget i svensk förskola och skola. Vi tittar bland annat på angelägna utvecklingsområden och trender i officiell statistik.

Skolverkets lägesbedömning - en samlad bild av situationen i svensk skola

Vartannat år gör vi en lägesbedömning som ger en samlad bild av situationen i skolan, med utvecklingstrender och fördjupade analyser. Vi lyfter också fram områden som är särskilt angelägna att prioritera framöver.

Underlag för utvecklingsarbetet

Rapporten ger ett underlag för nationella insatser och för det utvecklingsarbete som pågår hos skolhuvudmän och i förskolor och skolor, och kunskap om vad som kan behöva göras för att kvalitet och resultat ska förbättras.

Den senaste lägesbedömningen sammanställdes under våren 2020, och har därefter kompletterats med en beskrivning av hur pandemin påverkat arbetet i skolan.

Brister i likvärdigheten

Slutsatserna 2020 är att det finns en positiv trend vad gäller resultatutvecklingen, men att vi ser stora brister vad gäller likvärdigheten.

Lägesbedömningen belyser problem relaterade till styrning, lärarförsörjning och segregation som påverkar likvärdigheten och skolors möjligheter att lyckas med sitt uppdrag.

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolverket ser värdet av att man på politisk nivå tar ett större ansvar för likvärdigheten genom bland annat ett nationellt kvalitetssystem och en regional närvaro av skolmyndigheterna som möjliggör en dialog och närmare samarbete med huvudmän och skolor.

Skolverkets lägesbedömning 2023

Senast uppdaterad 28 augusti 2023