Läget i förskola, skola och vuxenutbildning

Vartannat år gör Skolverket en lägesbedömning som ger en samlad bild av situationen i skolan, med utvecklingstrender och fördjupade analyser. Vi lyfter också fram områden som är särskilt angelägna att prioritera framöver.

Lägesbedömningen 2023

De flesta skolor fungerar bra och svenska elevers kunskaper ligger generellt sett på en god nivå. Men skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar och alla elever får idag inte samma möjlighet att lyckas i skolan. Det visar Skolverkets bedömning av läget i skolväsendet 2023. I rapporten lyfts ett antal områden som är särskilt angelägna att prioritera för att vända utvecklingen.

Skolverkets lägesbedömning 2023

Skolverkets lägesbedömning: Den svenska skolan ger inte alla elever samma möjligheter

Senast uppdaterad 11 januari 2024

Innehåll på denna sida