Läget i förskola och skola

Skolverket gör återkommande rapporter som beskriver läget i svensk förskola och skola. Vi tittar på angelägna utvecklingsområden, trender i officiell statistik och gör prognos över behovet av lärare och förskollärare.

Skolverkets lägesbedömning - en samlad bild av situationen i skolväsendet

Vartannat år gör vi en lägesbedömning som ger en samlad bild av situationen i skolväsendet, inklusive utvecklingstrender och fördjupade analyser. Vi lyfter också fram områden som är särskilt angelägna att prioritera framöver. Rapporten ger ett underlag för nationella insatser och för det utvecklingsarbete som pågår lokalt hos skolhuvudmän och i förskolor och skolor.

Den senaste lägesbedömningen gjordes 2017. I den ringade vi in fyra huvudsakliga utvecklingsområden:

En skola som möter varje elev

Utbildningen ska utformas med hänsyn till elevernas olika behov. Skolan ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar.

I dag lyckas inte skolan fullt ut med det. De senaste PISA- och TIMSS-undersökningarna visar på förbättrade resultat men eleverna presterar på lägre nivå än när undersökningarna började. Barn till högutbildade har fortsatt högre resultat än barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar har lägre betyg än flickor och elever med utländsk bakgrund har lägre resultat än elever med svensk bakgrund.

Kommuner, ansvariga för fristående skolor och rektorer har ett ansvar för att ge lärarna bättre förutsättningar att bedriva undervisning som möter alla elevers behov. Det är också av stor betydelse att skolan har en väl fungerande elevhälsa.

Strategier för lärarförsörjningen

Skolan står inför stora rekryteringsbehov. Samtidigt råder det brist på behöriga förskollärare och lärare. Arbetsmiljön är en av de främsta orsakerna till att lärare lämnar yrket. För att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i och återvända till yrket, behöver arbetsmiljön förbättras. Regeringen, kommuner, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver verka för mer långsiktiga förutsättningar för kompetensutveckling. Lärarlyftet bör permanentas och regeringen bör se över möjligheterna att främja kompetensutveckling genom färre och mer sammanhållna statsbidrag.

Kvalitet i varje skolform

Det är viktigt med hög kvalitet inom hela skolväsendet. Många utmaningar är gemensamma. I årets lägesbedömning har vi tittat närmare på behoven inom förskolan och vuxenutbildningen. Regeringen bör inkludera förskolan och vuxenutbildningen i statliga satsningar för att stärka utbildningens kvalitet och läraryrkets attraktionskraft.

Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Skolorna har gjort stora ansträngningar för att möta det ökade antalet nyanlända elever. Trots det tyder mycket på att skolväsendet har svårt att fullt ut möta nyanlända elevers behov. Kommuner, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver i högre grad säkerställa att nyanlända elever får fortsätta att utveckla sina ämneskunskaper. Skolverkets uppföljning visar på stora skillnader i upplägg och innehåll på introduktionsprogrammet språkintroduktion. Regeringen bör överväga att förändra reglerna för språkintroduktion, exempelvis genom att införa bestämmelser om kartläggning av elevernas förkunskaper och att eleverna får tillgång till andra ämnen än svenska.

En viktig fråga för att förbättra utbildningen för nyanlända är att eleverna erbjuds studiehandledning på modersmålet. Vi ser ett behov av att regeringen utreder hur det kan stärkas.

Skolverkets lägesbedömning 2017

Senast uppdaterad 16 mars 2020