Prognos över behovet av lärare och förskollärare

Det kommer vara fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare fram till 2035. Det visar Skolverkets lärarprognos 2021 som utgår från 2020 års lärarsituation och sträcker sig fram till år 2035. Cirka 12 000 nyutexaminerade lärare och förskollärare väntas att saknas år 2035.

Ta del av prognoser för din region

Du kan själv ta fram prognoser över det totala lärarbehovet, rekryteringsbehovet respektive examinationsbehovet för din region.

Lärarbehov Excel, 117 kB.

Rekryteringsbehov Excel, 120 kB.

Examinationsbehov Excel, 55 kB.

Det totala behovet av lärare väntas minska något

Till skillnad från tidigare prognoser väntas det totala behovet av lärare att minska något. Under prognosperioden fram till år 2035 beräknas lärarbehovet minska med drygt 5 000 heltidstjänster. En nedgång med cirka 3 procent från 2020 års nivå om 192 000 heltidstjänster.

Antalet lärare har de senast åren ökat kontinuerligt i takt med att barn- och elevkullarna blivit allt större, en utveckling som nu väntas vända. Skillnaden mot föregående lärarprognos beror främst på att nu används en senare befolkningsprognos, som gör en lägre skattning av antalet barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år framöver.

Behov av lärare och pedagogisk personal 2021–2035

Behov av lärare per skol- och verksamhetsform samt behov av övrig pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, förändring 2018–2033, antal heltidstjänster.

Behov av lärare och av pedagogisk personal, antal heltidstjänster.

Kommentar: Speciallärare och specialpedagoger avser dem som har en sådan tjänst i aktuella skolformer.

Störst rekryteringsbehov de närmaste åren

Fram till 2035 beräknas det totala rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare bli cirka 131 000 heltidstjänster. Störst är rekryteringsbehoven de närmaste fem åren då det behöver rekryteras lärare och förskollärare till motsvarande 57 000 heltidstjänster. Anledningen till att behoven är störst i närtid beror delvis på att visstidsanställda utan lärarutbildning beräknas ersättas av nyutexaminerade lärare och förskollärare under denna period.

Även om det totala behovet av lärare beräknas minska något, i jämförelse med prognosen 2019, kommer det alltså att behöva rekryteras ett stort antal lärare under den kommande perioden. Framför allt för att ersätta lärare som går i pension, men även för att en del lärare lämnar yrket. I prognosen antas även vissa obehöriga lärare ersättas av behöriga.

Sett över hela prognosperioden, fram till 2035, beräknas rekryteringsbehovet räknat i antal heltidstjänster, vara störst av

 • förskollärare
 • lärare i grundskolans årskurs 7–9
 • lärare i gymnasieskolan.

Totalt rekryteringsbehov av lärare 2021–2035

Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol- och verksamhetsformer 2019–2023, 2024–2028 och 2029–2033, omräknat till heltidstjänster.

Totalt rekryteringsbehov av lärare omräknat till heltidstjänster.

Kommentar: Med övriga verksamhetsformer avses anpassade skolformer samt kommunal vuxenutbildning.

Stort behov av nyutexaminerade lärare

Rekryteringsbehovet kan räknas om till ett examinationsbehov mätt i antal personer. Totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar examen kommer cirka 141 000 lärare och förskollärare examineras fram till och med 2035. Om inget förändras så kommer det därmed saknas cirka 12 000 nyutexaminerade lärare och förskollärare år 2035.

För att möta behovet av nyutexaminerade skulle ytterligare 800 lärare och förskollärare behöva examineras årligen. Det finns dock tydliga skillnader för olika lärarutbildningar, för några motsvarar den beräknade examinationen det skattade examinationsbehovet.

Störst väntas bristen bli på nyutexaminerade 

 • yrkeslärare
 • ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9

Beräknat examinationsbehov och examination 2021–2035

Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2019–2033, efter program och inriktning på lärarutbildningen.

En möjlighet att öka behörigheten

Det finns redan idag en brist på behöriga lärare. Totalt sett över samtliga skol- och verksamhetsformer i prognosen, frånsett förskola och fritidshem, var andelen behöriga lärare 72 procent räknat i heltidstjänster år 2020. Ytterligare 19 procent saknade behörighet men hade en pedagogisk högskoleexamen eller en tillsvidareanställning. Dessa lärare antas i prognosen bli behöriga att undervisa i de skolformer och ämnen de arbetar i. Totalt rör det sig om cirka 24 000 heltidstjänster.

För detta kommer det krävas behörighetsgivande fortbildning, vilket är en viktig del av den samlade utmaningen i fråga om lärarförsörjningen. Därutöver fanns det 2 400 förskollärare i förskolan och 5 700 lärare i fritidshem som antas behöva vidareutbildning. Visstidsanställda lärare utan pedagogisk högskoleexamen, som antas ersättas av nyutexaminerade lärare, utgjorde närmare 12 000 heltidstjänster eller 9 procent av lärarkåren år 2020.

Även om resultaten i prognosen pekar på en fortsatt brist på legitimerade och behöriga lärare och förskollärare fram till 2035, visar den även på möjligheten för en positiv utveckling med förbättrad lärarbehörighet.

Stora skillnader mellan olika delar av landet

Prognosen finns också uppdelad per län och det är stora skillnader mellan olika delar av landet vad gäller behovet av nya lärare och förskollärare. Hälften av landets totala rekryteringsbehov finns i de tre storstadslänen. Fram till 2035 beräknas rekryteringsbehovet i

Fram till 2035 beräknas rekryteringsbehovet i dessa tre län uppgå till

 • Stockholms län 26 000 heltidstjänster
 • Västra Götalands län 22 000 heltidstjänster
 • Skånes län 18 000 heltidstjänster

När rekryteringsbehovet sätts i relation till storleken på 2020 års lärarkår i respektive län så är rekryteringsbehovet fram till 2035 störst i

 • Gotlands län
 • Uppsala län
 • Västmanlands län

Minst rekryteringsbehov i förhållande till lärarkåren 2020 har

 • Blekinge län
 • Västernorrlands län

Rekryteringsbehov per län 2021–2035

Rekryteringsbehov av lärare och förskollärare 2019–2033 per län, antal och procent av 2018 års lärarkår.
Senast uppdaterad 21 augusti 2023

Innehåll på denna sida