Pandemins påverkan på förskolan

Liten påverkan på tillgången till förskola, mer undervisning utomhus samt försämrad kontakt med vårdnadshavare. Det är några av de punkter huvudmän, rektorer och förskollärare lyfter fram i intervjuer om hur förskolan påverkats av pandemin.

Resultaten bygger på intervjuer med sex huvudmän för förskolor samt rektorer och personal inom huvudmännens förskolor. Intervjuerna ger inte en fullt ut generaliserbar bild av hur situationen ser ut nationellt men de kan ge en indikation på hur pandemin har påverkat förskolor i stort.

Liten påverkan på tillgången till förskola

Bland de förskolor som ingår i studien är det ovanligt att de har behövt stänga under pandemin och när det gäller tillgången till förskola har den inte påverkats i någon hög utsträckning. Det finns dock flera exempel på att förskolor i vissa perioder har vädjat till vårdnadshavare att minska barnens tid på förskolan eller låta barnen vara hemma.

Mer undervisning utomhus

Samtliga huvudmän och förskolor i studien uppger att mer undervisning har genomförts utomhus jämfört med innan pandemin. Men förutsättningarna ser olika ut. En del förskolor har inte egna gårdar medan andra förskolor var vana att bedriva stora delar av undervisningen utomhus redan före pandemin. En del beskriver det som att man har flyttat ut verksamheten. Personalen har i olika utsträckning behövt anpassa och byta ut aktiviteter för att få till en bra verksamhet utomhus. Omställningen till utomhusvistelse kan innebära en extra belastning för personalen, men också ett ökat intresse för att utveckla utomhuspedagogiken.

Försämrad kontakt med vårdnadshavare

Samtliga huvudmän i studien uppger att vårdnadshavarna har haft begränsad tillgång till förskolornas lokaler, vilket i flera fall medfört en försämrad kontakt med vårdnadshavarna. Samtal som tidigare skett vid hämtningar och lämningar har ibland uteblivit i och med de restriktioner som pandemin har medfört.

Diskussioner med vårdnadshavarna kring tolkningen av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har ibland varit resurskrävande och påverkat personalens arbetsmiljö. Personalens arbetsmiljö har även påverkats av personalfrånvaro, vilket ibland har lett till att omsorg har prioriterats framför undervisning.

Om rapporten

Rapporten ingår i delredovisningen av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan.

Intervjuer har genomförts med ett urval av huvudmän och rektorer för förskolor och förskollärare. I urvalet eftersträvades en bredd utifrån huvudmannatyp, huvudmannens storlek (antal barn), typ av kommun och geografisk spridning. Sammanlagt gjordes 17 intervjuer med totalt 20 personer.

Intervjustudien genomfördes under mars månad 2021 men vid intervjuerna ombads respondenterna att ha hela tidsperioden som pandemin pågått i åtanke när de besvarade frågorna.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet Delredovisning 3 – Tema förskolan

Publicerades den .