Pandemins påverkan på förskolan - delredovisning fyra

Tillgången till förskola har varit relativt opåverkad av pandemin och många insatser har gjorts för att erbjuda en så god utbildning som möjligt. Men stor personalfrånvaro i kombination med ökad frånvaro bland barnen har varit en utmaning. Hälften av kommunerna bedömer att barnen i deras förskolor har fått sämre möjligheter att utvecklas mot målen under pandemin. Det är några av slutsatserna i Skolverkets uppföljning om hur förskolan har påverkats av pandemin.

Resultaten bygger på en nationell enkät till huvudmän för förskola som genomfördes under tidig höst 2021. Samtliga kommunala och ett representativt urval enskilda huvudmän har fått enkäten.

Liten påverkan på tillgången till förskola

Tillgången till förskola har på en övergripande nivå varit relativt opåverkad av pandemin. Majoriteten av huvudmännen har inte behövt stänga någon av sina förskolor, något som är resultatet av hårt arbete och anpassningar från huvudmännens, rektorernas och personalens sida. Däremot var det vanligt att man vädjade om att grupper av barn, till exempel barn till föräldralediga och arbetslösa, skulle vara hemma från förskolan eller minska sina vistelsetider. Det finns också exempel på att dessa barn inte har fått någon tid alls i förskolan under delar av pandemin. Oavsett om det beror på vädjan eller beslut om minskad vistelsetid, kan barns frånvaro från förskolan påverka enskilda barn och deras vårdnadshavare negativt.

Personalfrånvaro en stor utmaning

Personalfrånvaron har varit en av de största utmaningarna under pandemin. I kombination med utmaningar med vikarietillgång och oro för smitta bedömer huvudmännen att frånvaron ibland lett till en försämrad arbetsmiljö för personalen i förskolan. När många ur den ordinarie personalen är borta blir det också svårare att ge barnen en trygg omsorg.

Nya utmaningar i kontakten med vårdnadshavare

Det har funnits svårigheter i kommunikationen med vårdnadshavare kring tolkning av riktlinjer för när barn ska stanna hemma från förskolan, något som också har påverkat arbetsmiljön negativt. Samtidigt finns åtskilliga exempel på hur huvudmän, förskolor, barn och vårdnadshavare alla har hjälpts åt i den svåra situation som pandemin har inneburit.

Ökad frånvaro bland barnen

Frånvaron bland barn har ökat under pandemin, anger en stor majoritet av huvudmännen. Det beror på sjukdom, pandemiregler men också på att barnen har varit hemma eftersom vårdnadshavare har varit oroliga för smitta.

Konsekvenser för barnens lärande

Huvudmännen bedömer att pandemin har fått vissa negativa konsekvenser för barnens lärande. Orsaken är en hög personalfrånvaro i kombination med att många barn har varit borta från förskolan mer än normalt. Det finns även tecken på att hög frånvaro varit vanligare bland barn i socioekonomiskt utsatta familjer och bland barn som inte har svenska som modersmål.

Sämre möjligheter för barnen att utvecklas mot målen

Hälften av de kommunala huvudmännen och en tredjedel av de enskilda bedömer att barnen i deras förskolor har fått sämre möjligheter att utvecklas mot målen under pandemin. En tredjedel av de kommunala huvudmännen och en femtedel av de enskilda bedömer också att barnen har varit sämre förberedda inför förskoleklass jämfört med innan pandemin.

Nya digitala arbetssätt och ökad utomhusvistelse

Förskolor och barn har anpassat sig på många olika sätt för att utbildningen i förskolan ska kunna fungera också under pandemin. Ökad utomhusvistelse och mer digitala arbetssätt i kontakten med vårdnadshavare är exempel på arbetssätt som över lag har fungerat bra och som många huvudmän vill behålla.

Kraftigt minskad tillgång till öppen förskola

Den öppna förskolan har ofta varit en stängd förskola under pandemin. Många kommuner har kraftigt minskat tillgången till öppen förskola. I de fall den har hållit öppet har det varit vanligt att ställa om genom exempelvis:

  • utevistelse
  • digital verksamhet
  • eller att öppna förskolan bara varit öppen för grupper med särskilda behov.

Om rapporten

Rapporten ingår i delredovisning 4 av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet Delredovisning 4 – Förskolan Länk till annan webbplats.

Publicerades den .