Många skolor klarar omställningen till distansundervisning

Från en dag till en annan har gymnasieskolor och komvux tvingats ställa om till digital distansundervisning. Vår enkätundersökning visar att många lyckas hantera situationen bra.

– Det är inte utan att man känner en stor beundran för lärarnas förmåga att på så kort tid ställa om undervisningen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Lärare undervisar från sin dator

Skolverket har hämtat in information från ett hundratal skolchefer och rektorer. Från stora friskolekoncerner till olika huvudmän för gymnasier i allt från små landsortskommuner till stora städer runt om i Sverige. Allt för att skapa oss en bild av läget just nu. Nulägesbilden är inte heltäckande och svarar inte på hur det ser ut i alla landets skolor men svaren ger en överlag positiv bild av läget.

– Vi ser i vår uppföljning att distansundervisningen på många håll fungerar mycket bra vilket vittnar om lärarnas kompetens och ansvarstagande, säger Peter Fredriksson.

De flesta skolor bedömer att verksamheten under omständigheterna trots allt håller en hög eller ganska hög kvalitet och många skolchefer är väldigt nöjda med hur personalen har tagit sig an uppgiften. Engagemanget och samarbetsviljan för elevernas bästa är stor.

Inte utan oro

Det finns samtidigt en rad orosmoment ute i skolorna. Flera lyfter att kvaliteten kan bli lidande om verksamheten inte kan återgå till det vanliga inom ganska kort tid. En annan oro rör nyanlända elever och vissa, mer sårbara elevgrupper, och hur deras behov ska kunna tillgodoses i rådande situation.

Hur man ska kunna samla in ett tillräckligt underlag för att kunna sätta betyg på avgångseleverna är ytterligare ett bekymmer som delas av många skolchefer och rektorer.

– Den uppföljning vi har gjort synliggör en del frågor och problem med distansundervisningen. De behöver tas om hand och lösas. En fråga som återkommer är hur lärarna ska få underlag för betygsättning. Jag tror att lärarna inom ramen för distansundervisning kan skapa olika och kanske nya former för att följa upp elevernas lärande och kunskaper, säger Peter Fredriksson och fortsätter:

– Men en förändring i den förordning som reglerar tillgången till skolans lokaler kan bara regeringen göra. Möjligheten att till exempel examinera elever i skolan under anpassade former är alltså kopplad till vad som står i förordningen.

Enstaka undantag från distansundervisning

Sedan intervjun ovan gjordes har regeringen tagit beslut om en förordningsändring som möjliggör för gymnasieskolan och komvux att göra enstaka undantag från distansundervisningen och ta in enskilda eller mindre grupper av elever till skolans lokaler.

– Även om distansundervisningen på det stora hela har gått mycket bra så finns det undervisning och del examinationer som inte går att genomföra på distans. Det finns också elever i behov av stöd som de inte kan få på distans, säger Peter Fredriksson och fortsätter:

– Det är viktigt att man planerar och organiserar den här typen av undantag så att beaktar smittskyddsperspektivet. Då behöver lärare, rektorer och skolchefer tillsammans inventera behovet för att ta reda på vilka elever och vilken undervisning som kan vara aktuell för det här undantaget.

Publicerades den .