Utmaningar såväl som lösningar när skolans personal beskriver coronapandemins påverkan

Coronapandemin har haft stor påverkan på skolan under vårterminen. Skolverket har gjort en undersökning för att få en bättre bild av vilka utmaningar som skolans personal ser inför det kommande läsåret. Bland annat kan betygssättningen, studieron och möjligheten att ge särskilt stöd påverkas om den situation som rått under våren fortsätter under nästa läsår.

Om undersökningen

Skolverket genomförde en enkätundersökning till personal inom grundskolan, gymnasieskolan och komvux för att ta reda på hur skolan påverkats av coronapandemin under våren 2020. Enkäten genomfördes den 15–25 maj via Skolverkets webbplats.

Enkäten var i form av ett öppet frågeformulär som alla besökare på webbplatsen kunde välja att besvara om de ville. Det innebär att resultatet bara gäller dem som svarat på enkäten och inte kan generaliseras till all personal i skolväsendet. Studien ger inte heller någon tillförlitlig bild av hur omfattande en viss problematik är inom skolväsendet. Studien ger ändå en fingervisning om vilka utmaningar pandemin har medfört för skolorna och var utmaningarna upplevs vara som störst.

Ta del av rapporten: Undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet

Frånvaron - en utmaning som flera lyfter

Flera av dem som svarat på enkäten arbetar på skolor där fler elever och mer personal varit frånvarande än normalt. Det beskrivs som en ansträngd situation med många utmaningar för personalen. Några saker som uppfattas ha varit mer utmanande är att

  • göra bedömningar och sätta betyg
  • ge elever extra anpassningar och särskilt stöd
  • erbjuda eleverna en god elevhälsa.

  Distansundervisningen har påverkat betygssättningen och studieron

  Gymnasieskolan och komvux har haft distansundervisning under våren. I de skolformerna är det fler som svarat att skolverksamheten skulle ha påverkats mycket om distansundervisningen fortsatt till hösten. Undersökningen gjordes innan regeringen beslutade att rekommendationen om distansundervisning tas bort från den 15 juni.

  Många av de svarande som arbetar inom gymnasieskolan och komvux uppger att det blivit svårare att göra bedömningar av elevers kunskaper och att sätta betyg. Framför allt beskrivs det som svårare att göra en allsidig bedömning och att genomföra examinationer och prov.

  I dessa skolformer upplever många av de svarande också att elevernas möjligheter till studiero har påverkats mycket. Möjligheterna för elever att skapa en god studiemiljö när de studerar hemma skiljer sig åt för olika elever.

  Svårare att ge extra anpassningar och särskilt stöd utan fysiska möten

  Många som har svarat på enkäten upplever att skolornas möjlighet att erbjuda elever extra anpassningar och särskilt stöd skulle påverkas mycket om den situation som rått under våren skulle fortsätta nästa läsår. Det beror på att det funnits begränsade möjligheter att träffa eleverna fysiskt och på större frånvaro bland personalen än normalt.

  Elevhälsan har hittat nya former för kontakt med eleverna

  En knapp majoritet av de som svarat på enkäten tycker att elevhälsan skulle påverkas negativt om den situation som rått under våren skulle fortsätta nästa läsår. Att det varit svårare att träffa eleverna fysiskt i skolmiljön har gjort det svårare att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Men de svarande beskriver också att elevhälsan har hittat nya former för kontakt med eleverna. Bland annat har man träffat elever enskilt eller i mindre grupper för att genomföra tester eller hälsofrämjande samtal.

  Färre arbetsplatser kan ta emot elever på prao och apl

  Coronapandemin har också påverkat möjligheterna för eleverna att genomföra prao och arbetsplatsförlagt lärande, apl. Flera av dem som svarat på enkäten beskriver att det funnits färre företag och andra verksamheter som kunnat ta emot elever. På vissa skolor har man också bedömt att det varit olämpligt att eleverna genomför prao och arbetsplatsförlagt lärande ute på arbetsplatser. En del har förlagt dessa moment till skolan, andra har skjutit dem på framtiden.

  Digitala utvecklingssamtal kräver teknik i hemmet

  Enkäten visar att skolorna i stort sett kunnat ha utvecklingssamtal som vanlig, även om det finns utmaningar. Både skolor och vårdnadshavare har ibland varit oroliga för smitta om samtalet skulle genomföras som ett fysiskt möte. Det går att ha digitala samtal men det kräver att eleverna har tillgång till fungerande teknik hemma.

  Publicerades den .