Över 80 procent tycker att det fungerat bra att följa FHM:s förebyggande åtgärder i gymnasieskolan

Drygt fyra av fem huvudmän tycker att det har fungerat att följa Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder mot smittspridning i gymnasieskolan. Sedan skolstart har landets gymnasieskolor arbetat på olika sätt för att skapa en trygg miljö och minska smittspridningen bland elever och skolpersonal. Samtidigt bedöms elevfrånvaron vara något högre hos många huvudmän.

Pandemin har haft stor påverkan på samhället och skolan är inget undantag. Under våren gick landets gymnasieskolor snabbt över till distansundervisning efter en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Vi har vid flera tillfällen gjort nedslag bland skolhuvudmän för att få en bild av hur mycket och på vilket sätt pandemin påverkar skolan.

I vår senaste undersökning av situationen i gymnasieskolan har vi pratat med ett urval av huvudmän för gymnasieskolan. Undersökningen visar bland annat att fyra av fem av huvudmän uppger att det har fungerat ganska bra eller mycket bra att följa Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan för att minska smittspridning. Ungefär var tionde säger att det fungerat varken bra eller dåligt. Bara ett fåtal huvudmän uppger att det har fungerat ganska dåligt eller mycket dåligt att följa rekommendationerna.

Läs hela rapporten: Lägesbild av situationen i gymnasieskolan med anledning av pandemin

Egna klassrum och enkelriktade korridorer

Huvudmännen som deltog i studien fick även svara på vilka huvudsakliga åtgärder de satt in för att minska smittspridningen sedan skolstarten. I svaren framkommer det att gymnasieskolorna har arbetat med tydlig information till elever och vårdnadshavare, skyltar och markeringar för att elever ska hålla avstånd. Skolor har försökt att möblera på ett sätt som minskar trängsel och placerat handsprit på strategiska ställen.

Många skolor har hittat kreativa lösningar för att bidra till minskad smittspridning. Exempel på åtgärder som huvudmännen beskriver är att olika klasser startar skolan vid olika tidpunkter, att en klass håller sig i ett och samma klassrum för att minska trängseln i korridorerna samt att korridorerna blivit enkelriktade.

Vanligt att en mindre del av undervisningen sker på distans

Sedan den 15 juni gäller inte längre Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning. Gymnasieskolor har sedan dess i huvudsak gett eleverna undervisning i skolans lokaler. Strax över hälften av de huvudmän vi tillfrågat har under början av höstterminen erbjudit distansundervisning i någon omfattning. Endast ett fåtal av de huvudmän som ingår i undersökningen har dock bedrivit distansundervisning hälften av tiden eller mer. Det vanligaste svaret bland dem som bedriver distansundervisning är att en mindre del av undervisningen bedrivs på distans.

Av de huvudmän som bedriver distansundervisning uppger fyra av fem att det har fungerat ganska bra eller mycket bra. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är huvudmännens egna bedömningar som undersökts i studien. Elever och personal kan ha andra uppfattningar och senare undersökningar skulle också kunna fånga upp kvalitetsbrister som inte nödvändigtvis framkommer under den tid verksamheten pågår.

En högre elevfrånvaro än förra hösten

Under våren, då distansundervisning bedrevs vid alla gymnasieskolor, visade våra uppföljningar på en lägre frånvaro än normalt för gymnasieskolan. Nu när distansundervisning bedrivs i betydligt mindre omfattning svarar knappt hälften av de tillfrågade huvudmännen att frånvaron bland elever är lite högre jämfört med hösten 2019. Var tionde huvudman svarar dessutom att frånvaron är mycket högre än i fjol.

I studien undersöks inte närmare vilken påverkan elevfrånvaron har. Erfarenheter från i våras pekar dock på att frånvaron, i de fall den varit hög, kan vara en utmaning för skolväsendet. Undersökningen gjordes dessutom innan Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om så kallad familjekarantän som kan komma att öka frånvaron för både elever och personal.

Så gick studien till

Studien genomfördes den 21–25 september och fokuserar särskilt på distansundervisningens omfattning och genomförande men även andra områden såsom särskilt stöd och arbetsplatsförlagt lärande, apl. Av de 98 huvudmän som valdes ut deltog 77 i undersökningen. Av dem är 49 kommunala eller kommunalförbund och resterande är enskilda.

Läs hela rapporten: Lägesbild av situationen i gymnasieskolan med anledning av pandemin

Publicerades den .