Varierad bild av hur coronapandemin påverkat komvux

Huvudmännen uppger att fler söker till komvux jämfört med förra hösten och att distansundervisningen har ökat. Samtidigt kan det arbetsplatsförlagda lärandet som sköts upp under våren i hög grad genomföras under hösten istället. Det är några av slutsatserna i den senaste lägesbilden av situationen i komvux under coronapandemin.

Skolverket har tagit fram en ny lägesbild över situationen i vuxenutbildningen under coronapandemin. Den bygger på telefonintervjuer med 35 kommunala huvudmän och ger en bild av hur huvudmännen bedömer situationen just nu. Om smittspridningen ökar kan läget komma att förändras.

Huvudmän uppger ett ökat söktryck

Huvudmännen rapporterar att ansökningarna till komvux har ökat jämfört med förra hösten. Det är framförallt komvux på gymnasial nivå inklusive yrkesutbildning inom komvux som ser ett ökat söktryck. Men även komvux på grundläggande nivå upplever ett ökat söktryck enligt en del huvudmän. Några huvudmän berättar att de har haft fler sökande än de har platser. Det gäller till exempel yrkesutbildningar inom vård och omsorg.

Mer distansundervisning än förra hösten

En del av vuxenutbildningen bedrevs redan innan coronapandemin på distans. I mars fattade regeringen beslut om distansundervisning för hela komvux men det kravet försvann i mitten på juni. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen har huvudmännen dock behövt fortsätta med distansundervisning i viss omfattning. Huvudmännen uppger att de bedriver mer distansundervisning nu jämfört med förra hösten. Majoriteten säger att omställningen till distans har gått bra överlag. Samtidigt är distansundervisningen en utmaning för vissa elever som inte är vana vid digitala verktyg och har begränsad tillgång till datorer och internetuppkoppling.

Kreativa lärare stöttar elever i behov av stöd

Några huvudmän tycker att distansundervisningen ökar möjligheterna att ge mer stöd till de elever som är i behov av det. Fler lyfter det motsatta, att distansundervisningen gör det svårare att uppmärksamma och nå dessa elever. Men flera huvudmän berättar om lärarnas kreativitet i att hitta sätt att ge elever stöd både på plats och på distans. Några berättar hur de upprättat studiestugor där elever har kunnat boka tid hos pedagoger som ger stöd enskilt och i mindre grupper. En huvudman berättar att de har börjat med orienteringskurser i digitalisering. Många påpekar att arbetet med elever individuellt har ökat markant som en följd av pandemin.

Större möjligheter att genomföra det arbetsplatsförlagda lärandet

En av utmaningarna under våren var svårigheten att genomföra det arbetsplatsförlagda lärandet (apl), och i en del fall fick det skjutas upp. Men nu bedömer huvudmännen att de i stor utsträckning kommer kunna genomföra vårens apl under hösten istället. En del huvudmän rapporterar att de har svårt att genomföra apl i vissa kurser, till exempel inom vård- och omsorg, barn- och fritid och restaurang.

Så gick studien till

Studien genomfördes den 5–16 oktober. I urvalet valdes två kommuner ut från varje län. En förutsättning för att ingå i ramen för urvalet var att kommunen hade elever inom alla de verksamheter inom komvux som studien undersöker: komvux på grundläggande och gymnasial nivå, komvux i svenska för invandrare och som anpassad utbildning. Telefonintervjuer genomfördes med 35 huvudmän. Intervjuerna bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor.

Läs hela rapporten: Lägesbild av situationen i komvux med anledning av covid-19-pandemin

Publicerades den .