Personal i skolväsendet bidrar med sin bedömning av pandemins påverkan

Goda förutsättningar att bedriva fjärr- eller distansundervisning av äldre elever men svårigheter att genomföra prao och apl och undvika trängsel i skolan under pandemin. Det är några av de saker som skolpersonal lyfter fram i en webbenkät som Skolverket genomfört.

Skolverket genomförde en enkätundersökning under perioden 28 januari – 3 februari 2021. Enkäten riktades till personal i hela skolväsendet, från förskola till komvux. Sammanlagt kom det in drygt 3 100 svar.

Enkätundersökningen publicerades som ett öppet frågeformulär på Skolverkets webbplats. Det innebär att de som svarade själva tog initiativ till att besvara enkäten. Resultatet representerar därför endast de som har besvarat enkäten och kan inte generaliseras till all personal i skolväsendet. Studien ger dock indikationer på vilka utmaningar i relation till pandemin som personal i skolväsendet ser som störst framöver, och vilka prioriteringar och åtgärder som upplevs som viktiga.

Rapporten Undersökning av covid-19-pandemin

De områden som de svarande bedömer påverkas mest av pandemin är möjligheterna för eleverna att genomföra prao och arbetsplatsförlagt lärande (apl) samt förutsättningarna för att personalen ska få en god arbetsmiljö och kunna genomföra sina arbetsuppgifter.

Många olika bilder av pandemins påverkan

Det är tydligt att pandemins påverkan upplevs olika, i viss mån utifrån de svarandes yrkesroll samt i vilken skolform och var i landet de arbetar. Svaren verkar även variera utifrån vilka förutsättningar och vilken kapacitet och förmåga som organisationen man arbetar inom upplevs ha. Beskrivningar av väl fungerande arbetssätt, rutiner och åtgärder, och inte minst en flexibilitet, för att möta och hantera de utmaningar som skolväsendet ställts inför lyfts fram. Det beskrivs även en tilltro till att man kommer kunna möta dessa utmaningar.

Samtidigt finns beskrivningar av betydande påfrestningar för personalen. Stress och oro över smittspridningen och pandemins utveckling och påverkan, och hur man ska klara av att möta den, är något som återkommande anges påverka arbetsmiljön. Att hinna med det man förväntas och vill göra ses av många av de svarande som svårt. Och det påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt.

En majoritet av de svarande angav möjligheterna att följa Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder för minskad smittspridning i förskola och skola som ganska eller mycket dåliga. Här är det främst svårigheterna att undvika trängsel som framhålls.

En delad syn på fjärr- och distansundervisningen

De svarande bedömer generellt att den garanterade undervisningstiden kommer kunna genomföras men att kvaliteten på undervisningen kan bli lidande. En majoritet av dem som besvarat enkäten bedömer att pandemin kommer att påverka barns och elevers utveckling och lärande i stor utsträckning. En del beskriver farhågor för ett utbildningstapp, särskilt för elever i de senare årskurserna i grundskolan samt i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen där det finns lite tid att ta igen undervisning.

Merparten av de svarande såg förutsättningarna för att bedriva fjärr- eller distansundervisning som ganska eller mycket goda. Det var dock tydligt att det fanns en skillnad i synen på detta utifrån åldern på de elever man undervisade. Mest positiva var de svarande i gymnasieskolan och inom komvux, mest negativa var man i lågstadiet.

Det kommenteras också att fjärr- eller distansundervisning passar för vissa elever, men inte för andra, samt att undervisningens kvalitet blir lidande eller att vissa moment inte går att genomföra i denna undervisningsform. Det anges även att det blir svårare att anpassa undervisningen, och fånga upp och ge elever i behov av stöd det stöd de behöver.

En viktig del i Skolverkets fortsatta arbete

Rapporten utgör en övergripande sammanställning av de svar som kom in. Svaren kommer att användas som ett underlag för Skolverkets fortsatta arbete med att följa upp pandemins påverkan och i myndighetens arbete med att utforma och erbjuda stöd. Skolverket vill därför tacka alla som delat med sig av sina bedömningar och erfarenheter i denna undersökning.

Publicerades den .