Pandemins många utmaningar har slagit olika hårt

Mycket tyder på att det har skett ett generellt kunskapstapp i världen inom grund- och gymnasieskolor under corona-pandemin. Men vissa länder har i viss mån redan lyckats reparera de tidigare kunskapstappen. Många hängivna lärare har här spelat en nyckelroll och deras färska erfarenheter går att bygga vidare på i syfte att vända utvecklingen.

Detta är några av observationerna som återfinns i Skolverkets internationella utblick kring hur olika skolsystem har hanterat och påverkats av pandemin.

– Kunskapstappet i sig är bekymmersamt men att det slår ojämnt gör att det förstärker ytterligare de existerade sociala skillnaderna och den olikvärdighet som redan tidigare betraktades som den största utmaningen inom och mellan många utbildningssystem, kommenterar Katalin Bellaagh, undervisningsråd på Skolverket och författare till rapporten.

Kunskapstapp är individuellt och sårbara elevgrupper har påverkats mest

Den negativa kunskapsutvecklingen som skett under pandemin berör exempelvis ämnen som matematik och läsförståelse. Kunskapstappet har inte påverkat eleverna lika, utan förstärker i regel redan existerade sociala skillnader. Elevernas hemförhållanden har under pandemin fått stor betydelse för möjligheter till lärande och hur en elev har klarat utmaningarna är även mycket individuell. I länder som presterar sämre på internationella kunskapsmätningar och i låginkomstländer blev skolstängningar en mer långvarig åtgärd, men ju mer kunskaper världen fick om pandemins påverkan, desto färre länder stängde ner sina skolor helt.

Några andra observationer i urval

  • I början av pandemin hade de flesta länder dålig beredskap för en övergång till undervisning på distans, framför allt till en digital sådan.
  • Läsåret 2020/21 dominerades av en blandning av undervisning på distans och undervisning på plats i många länder.
  • Många länder har utvecklat en viss digital mognad under pandemin och digital teknik i undervisningen verkar vara här för att stanna.
  • Förutsättningarna för standardiserade prov och examinationer har försämrats under pandemin.
  • Elevers välbefinnande har försämrats avsevärt under pandemin.

Läs rapporten i sin helhet

Skolan i världen under covid-19-pandemin Länk till annan webbplats.

Om rapporten

Skolverkets rapport bär namnet Skolan i världen under covid-19-pandemin och är en internationell litteraturstudie av hur olika länders utbildningssystem har hanterat och påverkats av covid-19-pandemin. Fokus i sammanställningen ligger på grund-, och gymnasieskola och på OECD-länder men även andra länder berörs i beskrivningen.

Rapporten är ett komplement till de nationella rapporter om covid-19-pandemins konsekvenser som Skolverket redovisar. Denna delredovisning är en del av Skolverkets regeringsuppdrag om att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet. Uppdraget ska slutredovisas i december.

Ta del av tidigare rapporter

Uppföljningar av coronapandemins konsekvenser

Publicerades den .