Fjärr- och distansundervisning bedöms ha bidragit till kunskapstapp

Många lärare och rektorer bedömer att pandemin har lett till ett kunskapstapp i gymnasieskolan även om situationen varierar stort. Fjärr- och distansundervisningen uppfattas ha varit svår att genomföra för många skolor och bedöms särskilt ha påverkat matematik och moderna språk. Samtidigt har betygen varit stabila under pandemin. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport om hur gymnasieskolan påverkats av pandemin.

Matematik och moderna språk bedöms ha påverkats mest

I rapporten beskriver majoriteten av de rektorer och lärare som tillfrågats att det har skett ett kunskapstapp i gymnasieskolan till följd av pandemin. Kunskapstappet bedöms finnas inom samtliga ämnen men i synnerhet i matematik och moderna språk. Även ämnen med mer praktiska inslag bedöms ha påverkats såsom yrkesämnen, naturvetenskapliga ämnen och praktisk-estetiska ämnen. De elever som bedöms ha påverkats mest är elever med stödbehov, elever med hög frånvaro och elever som gått i tvåan och trean på gymnasiet. Fjärr- och distansundervisningen bedöms vara den främsta anledningen till kunskapstappet och ungefär hälften av lärarna anger att den fungerade ganska dåligt för eleverna.

Det är dock viktigt att betona att svensk skola inte var utan utmaningar innan pandemin och att det finns stora skillnader mellan skolor och skillnader i hur skolor påverkats av pandemin.

Bedömning och betygssättning en utmaning

Ungefär två av tre lärare som besvarat enkäten upplever att det har varit svårare att bedöma elevernas kunskaper under pandemin jämfört med innan pandemin. Framför allt är det undervisningen på distans som upplevs ha försvårat betygsarbetet. Samtidigt visar analyser av avgångsbetygen i gymnasieskolan att både avgångsbetygen och andelen elever som tagit examen har ökat bland elever som gick ut gymnasiet 2021 jämfört med åren innan pandemin. Det gäller alla elevgrupper. Betygen i främst kurserna matematik 2b och 3b har ökat under pandemin.

Stöd för att motverka kunskapstappet behövs

Merparten av skolorna har genomfört särskilda insatser för att komma i kapp med kunskapstappet för eleverna. I undersökningen, som genomfördes i slutet av 2021, uppger dock många av rektorerna att insatserna som genomförs inte kommer att vara tillräckliga för att fullt ut motverka det kunskapstapp som har uppstått. Majoriteten av lärarna ser också att de endast i viss utsträckning eller inte alls kommer kunna kompensera för det kunskapstapp som har uppstått hos sina elever. I rapporten uppger flera rektorer och lärare att det finns behov av stöd eller åtgärder från den nationella nivån för att motverka kunskapstappet.

Ta del av rapporten

Kunskapstapp och betyg i gymnasieskolan under covid-19-pandemin

Om rapporten

Rapporten Kunskapstapp och betyg i gymnasieskolan under covid-19-pandemin ingår i Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet. I rapporten presenteras resultat från en enkätstudie riktad till rektorer och lärare i gymnasieskolan. Enkäterna besvarades mellan november 2021 och januari 2022. Rapporten innehåller även en kursanalys samt en analys av den generella betygsutvecklingen som utgår från registerdata för Skolverkets officiella statistik.

Publicerades den .