Missad undervisning under omikron bedöms kunna tas igen under våren

Frånvaron bland elever och skolpersonal var högre i slutet av förra året och början på året jämfört med innan pandemin. Det bedömer en majoritet av de 85 huvudmän som deltagit i vår undersökning. En tredjedel bedömer att eleverna inte fått den planerade undervisningstiden fullt ut men säger samtidigt att de kommer kunna ta igen den missade undervisningen under resten av vårterminen.

Högre frånvaro än innan pandemin

En majoritet av huvudmännen bedömer att elev- och personalfrånvaron varit mycket eller lite högre i grund- och gymnasieskolan under perioden december 2021 till mars 2022 jämfört med motsvarande period innan pandemin. I grundskolan verkar frånvaron ha ökat något mer än i gymnasieskolan.

Enligt huvudmännen hade få elever undervisning på distans under denna period. Det vanligaste svaret när det gäller gymnasieskolan och högstadiet är att en mindre andel haft fjärr- eller distansundervisning, och när det gäller låg- och mellanstadiet är det vanligaste svaret att inga elever haft det.

Elever bedöms inte ha fått den planerade undervisningstiden fullt ut

En tredjedel av huvudmännen bedömer att eleverna i grund- och gymnasieskolan inte har fått den planerade undervisningstiden fullt ut. De flesta huvudmännen bedömer dock att det är möjligt för eleverna att ta igen den undervisning som uteblivit under perioden innan vårterminens slut.

Visst kunskapstapp under perioden

Ungefär hälften av huvudmännen bedömer att eleverna i grundskolan och gymnasieskolan helt och hållet eller i stor utsträckning har fått de kunskaper som de normalt sett skulle ha fått under denna period. En nästan lika stor andel av huvudmännen bedömer att eleverna endast i ganska stor utsträckning har fått de kunskaper som de normalt skulle ha fått. Eleverna bedöms dock ha goda möjligheter att hämta igen de kunskaper de inte fått under denna period.

Totalt 85 huvudmän ingår i undersökningen

Undersökningen bygger på svar från 85 huvudmän för grundskolan och gymnasieskolan, 75 kommuner och 10 enskilda huvudmän. Insamlingen gjordes per telefon den 9, 10 och 11 maj 2022. Huvudmännen har haft begränsat med tid på att förbereda sina svar.

Ta del av rapporten

Påverkan av covid-19-pandemin under december 2021 till mars 2022

Publicerades den .