Visst kunskapstapp i grundskolan på grund av hög frånvaro

Många rektorer och lärare bedömer att pandemin har lett till ett visst kunskapstapp hos elever i förskoleklass och grundskola, särskilt i årskurs 8 och 9. Det bedöms framför allt bero på ökad frånvaro bland elever. Många menar samtidigt att det inte har gjorts tillräckligt för att ta igen kunskapstappet. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport om hur grundskolan påverkats av pandemin.

Visst kunskapstapp bedöms finnas

Många tillfrågade rektorer och lärare anser att det finns ett visst kunskapstapp i grundskolans alla årskurser, men få bedömer att det är stort. Kunskapstappet bedöms vara störst i de högre årskurserna. Det bedöms särskilt ha påverkat elever som redan tidigare hade hög frånvaro och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Samtidigt bedömer de allra flesta, såväl lärare som rektorer, att något kunskapstapp inte skett i de lägre årskurserna.

Det är viktigt att betona att svensk skola inte var utan utmaningar innan pandemin och att det finns stora skillnader mellan skolor och skillnader i hur skolor påverkats av pandemin.

Ökad frånvaro bedöms vara främsta skälet till kunskapstapp

Elevfrånvaron har ökat under pandemin och bedöms av lärare och rektorer vara en central orsak till kunskapstappet. En vanlig förklaring till den höga frånvaron är de rekommendationer som har funnits om att alla med förkylningssymptom ska stanna hemma. Det uppges ha inneburit att fler elever varit hemma vid sjukdom och att de stannat hemma under fler dagar än vad de skulle ha gjort innan pandemin. Ytterligare en orsak till ett eventuellt kunskapstapp som rektorer och lärare lyfter fram är att undervisningen i skolans lokaler har påverkats under pandemin. Till exempel har lärare behövt repetera samma moment under flera lektioner ibland på grund av hög elevfrånvaro.

Svårare att bedöma elevernas kunskaper

Förutsättningarna för att bedöma elevernas kunskaper har försämrats under pandemin enligt lärare och rektorer, vilket framför allt beror på den omfattande frånvaron bland elever.

Stöd för att hantera pandemins konsekvenser behövs

Lärare och rektorer menar att det har genomförts insatser för att motverka ett kunskapstapp. Samtidigt bedömer bara hälften av rektorerna och en tredjedel av lärarna att insatserna varit tillräckliga. De bedömde med andra ord att ett visst kunskapstapp kvarstod inom grundskolans samtliga årskurser när undersökningen genomfördes i slutet av 2021. Det riskerar att följa elever under deras skolgång, i synnerhet de elever som rektorer och lärare bedömer har påverkats mest. Fyra av tio rektorer ser ett behov av stöd från den nationella nivån för att motverka ett kunskapstapp.

Ta del av rapporten

Kunskapstappet i grundskolan under covid-19-pandemin

Om rapporten

Rapporten Kunskapstappet i grundskolan under covid-19-pandemin ingår i Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet. Rapporten bygger på två enkäter riktade till lärare respektive rektorer för grundskolan och förskoleklass. Enkäterna besvarades mellan november 2021 och januari 2022.

Publicerades den .