Gymnasieelevers och lärares arbetsmiljö har påverkats av pandemin

Pandemin har på flera sätt påverkat elevhälsoarbetet, elevernas mående och personalens arbetsmiljö inom gymnasieskolan enligt tillfrågade rektorer och lärare.

Vissa elevers mående har påverkats negativt till följd av bland annat undervisning på distans och restriktioner. Pandemin har även inneburit en hög arbetsbelastning för skolans personal. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport om hur gymnasieskolan påverkats av pandemin.

Undervisning på distans har påverkat vissa elevers mående negativt

Rektorerna och lärarna i enkätstudien ger olika bild av hur elevers mående har påverkats under pandemin, men flera beskriver att vissa elever har påverkats negativt och beskriver varierande konsekvenser. Som exempel nämns försämrad motivation och nedstämdhet hos dessa elever, men stress över skolarbetet har också ökat när elever upplever att de ligger efter. Grupprocesser i skolan har inte utvecklats på samma sätt som i vanliga fall, vilket har påverkat såväl elevers mående som samhörighet med klasskamrater.

Resultaten tyder på att mängden undervisning på distans har haft betydelse för hur mycket vissa elevers mående påverkades av pandemin. Ämneslärare ser ett mer försämrat mående hos sina elever jämfört med yrkeslärare, vilket kan hänga samman med att det var mer fjärr- och distansundervisning i de teoretiska ämnena. Det är nu viktigt att skolor och andra aktörer fortsätter att ägna fortsatt uppmärksamhet åt den negativa utvecklingen för att främja ungdomars mående, motivation och sociala förmågor.

Elevhälsoarbetet har begränsats

Arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser beskrivs ha fått stå tillbaka under pandemin och man har behövt arbeta mer reaktivt än proaktivt. Men förutsättningarna har förbättrats under höstterminen 2021 i samband med att verksamheterna åter kunnat baseras på direktkontakt med eleverna.

Krävande med omväxlande arbetsförhållanden

Pandemin har inneburit en påfrestning för skolans personal. I studien beskriver lärarna att arbetsbelastningen varit hög under pandemin, med skarpa svängar mellan undervisning på plats i skolan och undervisning på distans. Under höstterminen 2021 beskrivs en något förhöjd arbetsbelastning för vissa personalgrupper, även om den i huvudsak återgått till den normala. Pandemin har sammantaget krävt stora insatser av skolpersonalen och det finns även fortsatta behov av uthållighet och ett gott arbete för att mildra konsekvenserna för eleverna.

Ta del av rapporten

Covid-19-pandemins påverkan på elevhälsa och arbetsmiljö i gymnasieskolan

Om rapporten

Rapporten Covid-19-pandemins påverkan på elevhälsa och arbetsmiljö i gymnasieskolan ingår i Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet. Rapporten bygger på resultat från en nationell enkätstudie riktad till rektorer och lärare i gymnasieskolan som genomfördes under hösten 2021.

Publicerades den .