Fördjupade arbetet med hållbarhet genom forskning

Nyfikenhet och en vilja till att utveckla arbetet kring frågor om hållbar utveckling. Det gjorde att Vällingby förskolor började att samarbeta med forskningsinstitutet Ifous. Det gemensamma arbetet har lett fram till att Vällingby förskolor förnyat utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

På Vällingby förskolor har man sedan flera år tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor. Det var också anledningen till att man från första början sökte utmärkelsen från Skolverket.

– Det här ser vi som ett kvitto på att vi är på rätt väg i de här frågorna och att det vi gör är riktigt och viktigt och inte bara uppfattas så av oss själva utan även utifrån. Vi ville också beskriva vårt arbete. Det är alltid bra att kunna formulera det arbete man gör och sätta ord på det, så vi förenade nytta med nöje, konstaterar Yvonne Sjövik Axelsson, rektor på Vällingby förskolor.

Forskningsprogram med flera hundra deltagare

För att sätta än mer fokus på det arbetet gick man med i Ifous FoU-program om hållbar skola. Det riktar sig huvudsakligen till lärare och skolledare och sker genom utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå. I programmet ingår hundratals förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän och utbyte av kunskap och erfarenhet bland kollegor, mellan skolor och huvudmän är en grundläggande del.

– Vi behövde fördjupa oss och ville få in forskningen på ett mera naturligt sätt. FoU-programmet är ett samarbete mellan forskning och praktik och här finns det vetande från hela landet. Det gjorde att vi fick upp ögonen för nya frågor och att vi fick en skjuts framåt, säger Yvonne Sjövik Axelsson.

Mia Haraldsson, pedagogisk ledare på Vällingby förskolor, lyfter fram hur man fick bättre syn på både styrkor och på de områden som man kan utveckla vidare och fokusera extra på.

– Vi fick in andra diskussioner med barnen. Andra infallsvinklar. Jag tror att barnen börjat fundera mer på frågor om hållbara val, säger hon.

– Vi har fått bidra till forskningen också, vilket är väldigt spännande. Pedagogernas röster blir hörda på ett annat sätt. Så det är en växelverkan. Både forskare och de som utför arbetet jobbar tillsammans, säger Yvonne Sjövik Axelsson.

God organisation är ett måste

På varje förskola finns yrkesskickliga pedagoger, som är intresserade av utvecklingsarbete. Några förskollärare ingår i en utvecklargrupp, som tillsammans med ledningen driver arbetet framåt och via möten, nätverk, arbetsplatsträffar och studiedagar sprider kunskapen ut till kollegiet.

– Man måste skapa förutsättningar för pedagogerna att mötas och diskutera och även se till att våra möten innehåller de här frågorna så att de hela tiden hålls vid liv. Och att vi intresserar oss för varandras arbeten och tar fram lärande exempel från enheterna så att hållbarhetsarbetet får näring, säger Yvonne Sjövik Axelsson.

Vällingby förskolor består av fyra geografiskt spridda förskolor med cirka 225 inskrivna barn och 65 tillsvidareanställda. Storleken skapar en del utmaningar liksom det att man har barn från tidig morgon fram till arbetsdagens slut.

– Inom förskolan har vi barn från 6.30 på morgonen till 18.30 på kvällen. Så det är svårt att hitta tid att träffas över avdelningsgränserna och över förskolegränserna. Så vi får ju organisera det väldigt noga. Det är alltid ett pussel, menar Yvonne Sjövik Axelsson.

Hon beskriver verksamhetsplanen som ”mjukvaran i organisationen”. Här tar man utifrån stadens direktiv och nämndmål fram enhetsmål där Vällingby förskolor valt fokus på hållbarhet som ett sätt att styra blicken mot hållbarhetsfrågor.

Första steget är viktigt

Men på Vällingby förskolor nöjer man sig inte med vad man redan åstadkommit utan man fortsätter att arbeta med de här frågorna med siktet inställt på framtiden.

– Vi hade en föreläsning med två av forskarna i FoU-programmet. Mot slutet av den sade de att huvudsyftet inte är att undervisa barn till att kunna en massa om hållbar utveckling, utan det vi vill är att fostra barn som upptäcker och agerar. Och det är en fråga som utmanar. Hur kommer vi dit? Vi behöver kunskap men också ta nästa steg för att nå förändring. Det är dit vi vill komma, säger Mia Haraldsson.

– Vi är första steget i utbildningssystemet. Vi ska ju lägga grunden för att barnen ska kunna utveckla de här förmågorna. Det är otroligt viktigt att vi gör det under de här fyra fem åren de är hos oss, säger Yvonne Sjövik Axelsson.

Fakta

Ifous, är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Källa: Ifous.se.

Senast uppdaterad 20 juni 2023.