Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Vi delar ut en utmärkelse till förskolor, skolor, fritidshem och vuxenutbildningar som jobbar aktivt med frågor som rör hållbarhet.

två elever hoppar tillsammans på gräset
Märke: skola för hållbar utveckling

En Skola för hållbar utveckling

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av:

 • demokratiska arbetssätt
 • kritiska förhållningssätt
 • ämnesövergripande samarbeten
 • mångfald av pedagogiska metoder
 • delaktighet och inflytande från eleverna

Den förskola eller skola som tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas.

Vad är hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling har tolkats på olika sätt. En tidig definition som FN tog fram på 80-talet lyder: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Begreppet hållbar utveckling

Under många generationer före oss var livsförhållandena på jorden i stort sett likadana. Variationen bestod främst av årstidernas växlingar och efter tillfälliga nödår gick livet tillbaka till det normala igen.

Människans påverkan på planeten ökar

Idag genomgår vår planet enorma förändringar av aldrig tidigare skådat slag. Den föder nu mer än hundra gånger fler människor än vad som varit möjligt om vi hade fortsatt vara jägare och samlare, många fler än om vi alla hade levt på jordbruk och fiske. Vi har tänjt gränserna för vad vi kan utnyttja och hur vi kan hantera föroreningsproblemen med hjälp av teknisk utveckling.

Världens befolkning har passerat 7,5 miljarder och förväntades länge plana ut vid nio miljarder i slutet av det här århundradet. Men FN:s prognos 2017 slog fast att befolkningen når minst 11 och eventuellt 13 miljarder år 2100. Det lokala, dagliga livet som pågår överallt på jorden i form av hushåll, arbete och transporter orsakar globala miljöförändringar. Växthusproblemet, giftspridningen och uttunningen av ozonlagret slår med olika kraft mot oss människor beroende på våra skilda omständigheter. Människor med olika levnadsvillkor och levnadsstandard påverkar miljön olika mycket. På så sätt följs sociala och ekonomiska förutsättningar och miljöpåverkan åt.

Att vända den negativa trenden

Hur ska vi kunna säkra våra behov idag och samtidigt bevara planetens förmåga att leverera välfärd till framtida generationer? Begreppet hållbar utveckling myntades på 1980-talet och blev framför allt känt 1987 genom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Bruntlandrapporten. Definitionen ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov” är fortfarande vanligt använd.

Resiliens är ett begrepp som beskriver ett systems förmåga att återhämta sig efter påverkan och störning. Experterna varnar för att när de förändringar vår livsstil orsakar når över vissa gränsvärden, då blir det inte längre möjligt att återföra systemen till sina ursprungliga tillstånd. Exempelvis kan klimatförändringarna leda till nya förhållanden som riskerar att skynda på en negativ utveckling. Många menar alltså att vår nuvarande livsstil som vilar på idé om fortsatt materiell tillväxt i längden är ohållbar. Att problemen inte kommer att kunna lösas enbart med teknikens hjälp.

Hållbar utveckling handlar framför allt om hur vi vill leva våra liv tillsammans nu och i framtiden. Hur vi kan komma till konstruktiva samtal om det och om formerna för sådana diskussioner. I de samtalen ger den naturvetenskapliga forskningen de ramar vi behöver förhålla oss till. Också sociala och ekonomiska perspektiv behöver beaktas när man talar om hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling (LHU)

Lärande för hållbar utveckling (LHU) är en kombination av att skaffa sig kunskaper på området, utveckla kreativitet och innovationsförmåga som främjar utvecklingen samt diskutera fördelning, rättvisa och jämlikhet.

En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid. Därför är demokrati ett centralt begrepp i all utbildning. Det innebär att alla vi som lever på den här planeten får en möjlighet att tänka över konsekvenserna av vår livsstil och ta ställning, bestämma riktningen för och ta ansvar för vår framtida utveckling. Bra utbildning är en förutsättning i sammanhanget och ett eget mål i Agenda 2030.

Skolan och förskolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Berörda perspektiv som beskrivs i läroplanens inledande delar har en stark koppling till de globala målen i Agenda 2030. Det finns även kopplingar i kurs- och ämnesplanerna.

Konkreta tips

Kriterier för utmärkelsen

För att få utmärkelsen måste din skola eller förskola uppfylla ett antal kriterier. Ni utgår från kriterierna i ert arbete och bestämmer själva på vilket sätt ni tänker uppfylla dem. Basen är att ni bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Ni ska också leva upp till de lagar och förordningar som har relevans för området.

I SKOLFS 2009:19 finns kriterierna och i foldern om utmärkelsen är kriterierna utformade som frågor.

SKOLFS 2009:19 om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktablad om utmärkelsen Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Skicka in din ansökan

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar kan ansöka om utmärkelsen i två perioder varje år:

 • 15 augusti – 1 november
 • 15 januari – 1 juni

Alla kriterier som anges i föreskrifterna ska vara uppfyllda när ansökan skickas in.

Så ansöker du:

 1. Ladda ned Word-filen och fyll i ansökan Word, 106 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 106 kB)
 2. Skicka därefter in ansökan till skolaforhallbarutveckling@skolverket.se

Utmärkelsen gäller i tre år. Förskolan, skolan eller vuxenutbildningen ansvarar för att skicka in en förnyad ansökan av utmärkelsen innan dessa tre år har gått.

Om utmärkelsen inte förnyas ansvarar förskolan, skolan eller vuxenutbildningen för att inte längre använda beskrivningar och symboler som relaterar till utmärkelsen efter att giltighetstiden har gått ut.

Beslut om tilldelning av utmärkelsen tas två gånger per år:

 • För ansökan under perioden 15 januari - 1 maj tas beslut i juni.
 • För ansökan under perioden 15 augusti - 1 november tas beslut i december.

Ansökningar som inkommer efter dessa datum handläggs i nästkommande beslutsomgång.

Så gör du en förnyad ansökan:

 1. Ladda ned Word-filen och fyll i en förnyad ansökan Word, 106 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 106 kB)
 2. Skicka därefter in ansökan till skolaforhallbarutveckling@skolverket.se
  Länk till annan webbplats.

För förnyad ansökan gäller samma ansökningstider som för ansökan för första gången.

Kontakt

skolaforhallbarutveckling@skolverket.se

Forskning och fördjupning

Skolor som fått utmärkelsen

Förskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, juni 2022 Pdf, 177 kB. (Pdf, 177 kB)

Grundskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, juni 2022 Pdf, 135 kB. (Pdf, 135 kB)

Gymnasieskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, juni 2022 Pdf, 90 kB. (Pdf, 90 kB)

Vuxenutbildningar med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, juni 2021 Pdf, 23 kB. (Pdf, 23 kB)

Kompetensutveckling och inspiration

Modulerna Hållbar utveckling vänder sig till lärare och arbetslag som vill utveckla undervisningen och arbeta med hållbar utveckling utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. Du kan använda materialet fritt när du vill.

Hållbar utveckling åk 7-9 på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling gy på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan

Stöd i hållbarhetsarbetet

Från Skolverket

Om ekosystemtjänster – Hur går det runt?

Naturens nytta och glädje, biologi årskurs 1–3

Kretslopp och näringskedjor, biologi årskurs 4–6

Ekosystemtjänster och hållbarhet, biologi årskurs 7–9

Naturkunskap: Granska påståenden om kost, hälsa och hållbar utveckling

Naturkunskap: Vilket vatten väljer du?

Hållbar utveckling på tekniskt inriktade yrkesprogram

Material från andra aktörer

Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material, lektionsuppgifter och inspiration för förskolan upp till gymnasieskolan. För mer långsiktigt arbete finns verktyget och certifieringen Grön Flagg, samt skolprogrammet Unga Reportrar.

Håll Sverige rent, från Stiftelsen Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

UR har en serier om Hållbar utveckling & Agenda 2030 för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan!

Utbildningsradion Länk till annan webbplats.

Den Globala Skolan erbjuder utbildning för skolpersonal om lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

Den globala skolan, Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats.

Naturskyddsföreningen har lättlästa faktablad och ämnesövergripande material om energi, klimat, hållbar konsumtion och naturnytta. Det finns även inspiration för skolor som vill arbeta med globala målen och Agenda 2030.

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

WWF, World Wide Fund for Nature, är en naturvårdsorganisation med verksamhet i över 100 länder.

World Wide Fund for Nature Länk till annan webbplats.

UNEP är FN:s miljöprogram som inspirerar, informerar och underlättar för länder och organisationer att jobba för en förbättrad livskvalitet utan att skada miljön.

UNDP.org - United Nations Development Programme Länk till annan webbplats.

UNDP är FN:s globala nätverk för utveckling sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv.

FN:s utvecklingsprogram Länk till annan webbplats.

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling, LHU-nätverket, driver på arbetet med lärande för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Detta sker bland annat genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Nätverket är öppet för alla.

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att öka måluppfyllelsen i all utbildning.

Utenavet Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet med en central roll i miljöarbetet. På Naturvårdsverkets webbplats finns material som är användbart för skolan. Passande för gymnasieskolan är bland annat klimatboken En varmare värld och podcasten Prat om klimat, som handlar om hur man kan leva klimatsmart i vardagen.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

En varmare värld, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Podcast: Prat om klimat, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning.

Skolmaterial om klimat, SMHI Länk till annan webbplats. 

Konsumentverket har undervisningsresurser om hållbar konsumtion på sin webbplats.

Lektionsbanken, Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Skolmaterial, Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Intervjuer och reportage

Så arbetar Backeboskolan med frågor om hållbar utveckling

Sötåsen – naturbruksskolan där hållbarhetsarbetet sitter i väggarna

Så arbetar Oxievångsskolan med frågor om hållbar utveckling

Himlabackens förskola utbildar framtidens planetskötare

Senast uppdaterad 28 juni 2022