Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling lyfter hur er skola arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030. Utmärkelsen delas ut till förskolor och skolor.

två elever hoppar tillsammans på gräset

De kriterier som ska uppfyllas för att få utmärkelsen gäller verksamhetens pedagogiska ledning och verksamhetens pedagogiska arbete.

Märke: skola för hållbar utveckling

Den förskola eller skola som tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas.

Kriterier som ska uppfyllas för pedagogisk ledning

  • Organisera verksamheten så att alla barn eller elever samt all personal aktivt deltar i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • Integrera arbetet med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Regelbundet kartlägga verksamhetens arbete med lärande för hållbar utveckling och analysera resultaten av kartläggningen.
  • Organisera verksamheten så att personalen ges möjlighet till kollegialt lärande och annan kompetensutveckling som förbättrar lärandet för hållbar utveckling.
  • Se till att verksamheten samverkar med andra relevanta aktörer i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Kriterier som ska uppfyllas för pedagogiskt arbete

För att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ska personalen vid förskole- eller skolenheten:

• Arbeta med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i målen om god utbildning för alla i resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling (A/RES/70/1).
• Planera, genomföra, följa upp och utveckla lärandet för hållbar utveckling tillsammans med barnen eller eleverna.
• Se till att barnen eller eleverna får ett reellt inflytande över sitt lärande för hållbar utveckling.
• Samverka med det omgivande samhället eller med andra skolor och organisationer, i eller utanför Sverige, och kontinuerligt låta omvärldsfrågor ingå som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.

Kriterierna finns i förordningen SKOLFS 2004:20 och föreskriften SKOLFS 2022:225 om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Läs förordningen om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Läs föreskriften om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Har du frågor om kriterierna och vad som krävs för att uppfylla dem är du välkommen att ställa frågor genom att kontakta oss på skolaforhallbarutveckling@skolverket.se.

Ytterligare information om utmärkelsen skola för hållbar utveckling
finns i pdf-filen Skola för hållbar utveckling Pdf, 2 MB. (uppdaterad i september 2022).

Konkreta tips

Så skriver ni ansökan för utmärkelsen

I ansökan ska ni formulera mål som står i fokus i ert utvecklingsarbete. Målen ska ta utgångspunkt i läroplanen samt i de globala målen i Agenda 2030.

Ni ska också beskriva hur ni utgår från styrdokumenten i ert arbete.

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar kan ansöka om utmärkelsen under två olika perioder varje år:

  • 15 augusti – 30 november
  • 15 januari – 1 juni

Alla kriterier som anges i föreskrifterna ska vara uppfyllda när ansökan skickas in.

Konkreta tips

Så ansöker ni om utmärkelsen

Ansökningen har stängt. Ansökningen öppnar återigen den 15 augusti 2024.

Utmärkelsen gäller i tre år. Förskolan, skolan eller vuxenutbildningen ansvarar för att skicka in en förnyad ansökan av utmärkelsen innan dessa tre år har gått.

Om utmärkelsen inte förnyas ansvarar förskolan, skolan eller vuxenutbildningen för att inte längre använda beskrivningar och symboler som relaterar till utmärkelsen efter att giltighetstiden har gått ut. Ansökningar som inkommer efter dessa datum handläggs i nästkommande beslutsomgång.

Så gör ni en förnyad ansökan

För förnyad ansökan gäller samma ansökningstider som för ansökan för första gången.

Du ansöker i samma ansökningsformulär som ovan. Ansökningen öppnar återigen den 15 augusti 2024.

Konkreta tips

Inspiration och stöd i arbetet med hållbar utveckling i undervisningen

Utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling

Kontakt

skolaforhallbarutveckling@skolverket.se

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 12 juni 2024