Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling lyfter hur er skola arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030. Utmärkelsen delas ut till förskolor och skolor.

två elever hoppar tillsammans på gräset

De kriterier som ska uppfyllas för att få utmärkelsen gäller verksamhetens pedagogiska ledning och verksamhetens pedagogiska arbete.

Märke: skola för hållbar utveckling

Den förskola eller skola som tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas.

Kriterier som ska uppfyllas för pedagogisk ledning

 • Organisera verksamheten så att alla barn eller elever samt all personal aktivt deltar i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
 • Integrera arbetet med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Regelbundet kartlägga verksamhetens arbete med lärande för hållbar utveckling och analysera resultaten av kartläggningen.
 • Organisera verksamheten så att personalen ges möjlighet till kollegialt lärande och annan kompetensutveckling som förbättrar lärandet för hållbar utveckling.
 • Se till att verksamheten samverkar med andra relevanta aktörer i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Kriterier som ska uppfyllas för pedagogiskt arbete

För att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ska personalen vid förskole- eller skolenheten:

• Arbeta med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i målen om god utbildning för alla i resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling (A/RES/70/1).
• Planera, genomföra, följa upp och utveckla lärandet för hållbar utveckling tillsammans med barnen eller eleverna.
• Se till att barnen eller eleverna får ett reellt inflytande över sitt lärande för hållbar utveckling.
• Samverka med det omgivande samhället eller med andra skolor och organisationer, i eller utanför Sverige, och kontinuerligt låta omvärldsfrågor ingå som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.

Kriterierna finns i förordningen SKOLFS 2004:20
och föreskriften SKOLFS 2022:225 om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Har du frågor om kriterierna och vad som krävs för att uppfylla dem är du välkommen att ställa frågor genom att kontakta oss på skolaforhallbarutveckling@skolverket.se

Ytterligare information om utmärkelsen skola för hållbar utveckling
finns i pdf-filen Skola för hållbar utveckling Pdf, 2 MB. (uppdaterad i september 2022)

Konkreta tips

Så skriver ni ansökan för utmärkelsen

I ansökan ska ni formulera mål som står i fokus i ert utvecklingsarbete. Målen ska ta utgångspunkt i läroplanen samt i de globala målen i Agenda 2030.

Ni ska också beskriva hur ni utgår från styrdokumenten i ert arbete.

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar kan ansöka om utmärkelsen under två olika perioder varje år:

 • 15 augusti – 30 november
 • 15 januari – 1 juni

Alla kriterier som anges i föreskrifterna ska vara uppfyllda när ansökan skickas in.

Konkreta tips

Så ansöker ni om utmärkelsen

 1. Ladda ner Word-filen och fyll i ansökan Länk till annan webbplats. (Word, 181 kB)
 2. Skicka in ansökan till skolaforhallbarutveckling@skolverket.se

Utmärkelsen gäller i tre år. Förskolan, skolan eller vuxenutbildningen ansvarar för att skicka in en förnyad ansökan av utmärkelsen innan dessa tre år har gått.

Om utmärkelsen inte förnyas ansvarar förskolan, skolan eller vuxenutbildningen för att inte längre använda beskrivningar och symboler som relaterar till utmärkelsen efter att giltighetstiden har gått ut. Ansökningar som inkommer efter dessa datum handläggs i nästkommande beslutsomgång.

Konkreta tips

Så gör ni en förnyad ansökan

 1. Ladda ned Word-filen och fyll i en förnyad ansökan Länk till annan webbplats. (Word, 182 kB)
 2. Skicka in ansökan till skolaforhallbarutveckling@skolverket.se

För förnyad ansökan gäller samma ansökningstider som för ansökan för första gången.

Konkreta tips
Forskning och fördjupning

Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material, och inspirationsmaterial för förskolan och skolan. Verktyget och certifieringen Grön Flagg kan ge stöd i det långsiktiga arbetet.
Håll Sverige rent, från Stiftelsen Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

UR har en serier om Hållbar utveckling & Agenda 2030 för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
Utbildningsradion Länk till annan webbplats.

Naturskyddsföreningen har lättlästa faktablad och ämnesövergripande material om energi, klimat, hållbar konsumtion och naturnytta. Det finns även inspiration för skolor som vill arbeta med globala målen och Agenda 2030.
Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

World Wide Fund for Nature, WWF, har tagit fram inspirationsmaterial för arbetet med hållbar utveckling inom skola och utbildning.

WWF utbildning - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket har tagit fram stödmaterial för skolan exempelvis boken En varmare värld och podcasten Prat om klimat.
En varmare värld, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.
Podcast: Prat om klimat, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att öka måluppfyllelsen i all utbildning.
Utenavet Länk till annan webbplats.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning.
Skolmaterial om klimat, SMHI Länk till annan webbplats. 

Konsumentverket har undervisningsresurser om hållbar konsumtion på sin webbplats.

Lektionsbanken, Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Skolmaterial, Konsumentverket Länk till annan webbplats.

UNDP har tagit fram pedagogiskt material om hållbar utveckling tillsammans med den Globala skolan och Sveriges folkhögskolor.
”De globala målen och hållbar utveckling på lätt svenska” vänder sig till SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.
När jag var 11, på lätt svenska Länk till annan webbplats.
Prata om hälsa Länk till annan webbplats.
Min första skola Länk till annan webbplats.
Jämställdhet, på lätt svenska Länk till annan webbplats.
Nattvandrarna Länk till annan webbplats.
Bananas/ Länk till annan webbplats.

Stödmaterialet ”Blir världen bättre” handlar om tillståndet i världen och hållbar utveckling.
Blir världen bättre Länk till annan webbplats.

Stödmaterialet globala etiska dilemman är framtaget av den Globala skolan.
Globala etiska dilemman Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 januari 2023