Utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling

Genom lärande för hållbar utveckling ska barn och elever utveckla förmågan att ta sig an hållbarhetsfrågor. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med hållbar utveckling i undervisningen.

Konkreta tips

Lärande för hållbar utveckling

Samhället står inför stora utmaningar, exempelvis miljö- och klimatpåverkan, resursutnyttjande och konsumtion, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet. Det är exempel på komplexa utmaningar där ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv påverkar varandra. Barn och elever behöver kunna orientera sig och agera i en komplex värld där konflikter mellan värden uppstår i samband med beslut inför framtiden. De behöver få förutsättningar att reflektera över olika lösningar på nuvarande och framtida utmaningar. De behöver också utveckla handlingskompetens att, utifrån kunskaper och värderingar, kunna agera för att främja ett demokratiskt samhälle och en global hållbar utveckling.

Undervisning genom lärande för hållbar utveckling ger kunskaper om möjligheterna att bidra till en hållbar utveckling och en förståelse för hur människors livsstil påverkar hälsan, miljön och samhället.

Undervisning med fokus på lärande för hållbar utveckling utgår från lokala och globala perspektiv. Undervisningen stärker demokratiska arbetssätt, möjliggör delaktighet och inflytande, utvecklar kritiska förhållningssätt och uppmanar till reflektion kring värdegrunder. Det är viktigt att belysa flera perspektiv av hållbarhet för att ge eleverna en helhetssyn och att använda flera pedagogiska metoder så att barn och elever får möta frågor om hållbarhet på ett didaktiskt varierat sätt.

För skolledare innebär arbetet med lärande för hållbar utveckling att leda och skapa goda organisatoriska förutsättningar som gynnar kommunikation, kollegiala samarbeten, en öppenhet mot det omgivande samhället och en pedagogisk idé om hållbarhet som beskriver verksamhetens syfte i sin helhet.

Om Agenda 2030

God utbildning för alla. Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld.

Lär dig mer om Agenda 2030, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om mål fyra i Agenda 2030 – god utbildning för alla, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Miljö och hållbarhet i undervisningen

I den inledande delen av läroplanerna skrivs miljö och hållbar utveckling fram som ett perspektiv som ska genomsyra all undervisning. Hållbar utveckling nämns också ur olika perspektiv i kurs- och ämnesplaner. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.

Läroplaner, se avsnitt om skolans värdegrund och uppdrag Länk till annan webbplats.

Det finns inga direkta hänvisningar i styrdokumenten till Agenda 2030. Däremot finns det i läroplanernas inledande avsnitt tydliga kopplingar till områden som demokrati, jämställdhet, entreprenörskap och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030. När det gäller de nationella miljömålen har vi gjort en översyn så att det framgår hur de olika miljömålen knyter an till olika moment i styrdokumenten. Det gör det lättare att i undervisningen utgå från de nationella miljömål som prioriterats i den egna kommunen eller regionen.

Sammantaget innebär detta att i princip alla verksamheter inom skolans värld arbetar med frågor som på ett eller annat sätt relaterar till Agenda 2030.

Inspiration, stöd och kompetensutveckling

Här hittar du stöd och kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Bli inspirerad till fortsatt utveckling av undervisningen och till hur arbetet kan ledas och organiseras.

Leda förändring, kompetensutveckling

På lärportalen finns ett processtöd som vänder sig till dig som är huvudman eller skolledare och som ger fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete. Moduldelen "Leda lärande för hållbar utveckling" är särskilt inriktad på att leda och organisera arbetet för hållbar utveckling.

Leda förändring, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Leda lärande för hållbar utveckling, högskolekurs för rektorer

Det här är en fortbildningskurs för dig som är rektor. Utbildningen ges av ett lärosäte och baseras på innehållet i modulen ”Leda förändring” och då särskilt moduldelen ”Leda lärande för hållbar utveckling”. De teorier och modeller som presenteras konkretiseras genom övningar som ger dig som deltagare förtrogenhet med utbildningsperspektivet och möjlighet att relatera centrala begrepp till den egna verksamheten.

Fortbildningen utforskar såväl praktiska som teoretiska aspekter av rektors pedagogiska och organisatoriska ledarskap och ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyten och stöd i förbättringsarbetet inom lärande för hållbar utveckling.

Leda lärande för hållbar utveckling, fortbildning för rektorer Länk till annan webbplats.

Kvalitetsverkstaden, kompetensutveckling

Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är nyckeln till att förbättra barn och elevers möjligheter till utveckling och lärande. Kvalitetsverkstaden stödjer er i detta arbete och är ett verktyg för att styra och leda.

Kvalitetsverkstaden Länk till annan webbplats.

Demokratistegen

Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om modellen och hur det går till.

Demokratistegen

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, kompetensutveckling

Detta är en webbkurs om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, med tonvikt på främjande och förebyggande insatser. Kursen riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsan, men är öppen för alla som är engagerade i skolans systematiska kvalitetsarbete, eller annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.

Utomhusdidaktik – en webbkurs med koppling till hållbar utveckling

Delaktighet i lärmiljön, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Demokratistegen

Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om modellen och hur det går till.

Demokratistegen

Modulerna Hållbar utveckling vänder sig till lärare och arbetslag som vill utveckla undervisningen och arbeta med hållbar utveckling utifrån ett ämnesövergripande perspektiv.

Hållbar utveckling i årskurs 7–9, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Övriga modulersom ger inspiration, stöd och kompetensutveckling för arbetet med lärande för hållbar utveckling:

Demokratistegen

Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om modellen och hur det går till.

Demokratistegen

Demokratistegen

Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om modellen och hur det går till.

Demokratistegen

Ansvar

Delta i vårt nätverk för lärande för hållbar utveckling

Inom nätverket får du möjlighet att kompetensutveckla dig och utbyta erfarenheter med andra. Nätverket träffas cirka tre gånger per termin. Temat för varje träff är aktuella frågor inom området och efter önskemål inom nätverket. Vi återkommer med program och datum för vårterminens nätverksträffar.

Nätverket riktar sig till förskollärare och lärare som har fått i uppgift att utveckla undervisningen inom området, samt arbetar inom förskolan, fritidshemmet eller skolan. Skolledare, samordnare och motsvarande roller är också välkomna.

Anmäl dig, lyyti.fi Länk till annan webbplats.

Utbildning inom lärande för hållbar utveckling

Utveckla ert systematiska arbete inom lärande för hållbar utveckling. Få kunskaper och verktyg du kan använda och pröva för att långsiktigt utveckla undervisningen och verksamheten. Utbildningen vänder sig till lärare, förskollärare och skolledare.

Utbildning inom lärande för hållbar utveckling

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling lyfter hur er skola arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030. Utmärkelsen delas ut till förskolor och skolor.

Läs mer om utmärkelsen och ansök

Forskning och fördjupning

Forskning och fördjupning

OMEP, World Organization for Early Childhood Education

OMEP är en organisation som har rådgivande status i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet samt är verksam i olika projekt och nätverk kopplat till att främja arbete för barns rättigheter till trygghet, hälsa och utbildning. Svenska OMEP presenterar sitt verktyg OMEPS:s skala för hållbarhet

Film, Skolverkets YouTube-kanal Länk till annan webbplats.

Den globala skolan
Den globala skolan är en verksamhet inom Sida som erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling, globala utvecklingsfrågor och svenskt utvecklingssamarbete för personal inom förskola, grundskola och gymnasium, för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer. Den globala skolan arrangerar regelbundet seminarier och workshops för lärare, lärarstudenter och rektorer runt om i Sverige.

Den globala skolan Länk till annan webbplats.

Forum för levande historia
Forum för levande historia har stöd för kompetensutveckling och för demokratistärkande arbete.

Forum för levande historia – för skola Länk till annan webbplats.

Myndigheten för civilsamhälles och ungdomsfrågor, MUCF

MUCF erbjuder stöd för ungas delaktighet i samhällsfrågor.
Demokratipaket för skolan hör till det material ger utgångspunkter i detta.

Demokratipaket för skolan Länk till annan webbplats.

Konsumentverket

Konsumentverket har undervisningsresurser om hållbar konsumtion på sin webbplats.

Skolmaterial, Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram stödmaterial för skolan exempelvis boken En varmare värld och podcasten Prat om klimat.

En varmare värld, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

SMHI erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning.

Skolmaterial om klimat, SMHI Länk till annan webbplats.

Utbildningsradion

UR har en serier om Hållbar utveckling & Agenda 2030 för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Utbildningsradion Länk till annan webbplats.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material, och inspirationsmaterial för förskolan och skolan.

Håll Sverige rent, från Stiftelsen Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har faktablad och ämnesövergripande material om energi, klimat, hållbar konsumtion och naturnytta. Det finns även inspiration för skolor som vill arbeta med globala målen och Agenda 2030.

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

World Wide Fund for Nature, WWF

WWF har tagit fram inspirationsmaterial för arbetet med hållbar utveckling inom skola och utbildning. Här finns resurser som vänder sig till skolledare.

WWF utbildning - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats.

Utenavet

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att öka måluppfyllelsen i all utbildning.

Utenavet Länk till annan webbplats.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

UNDP har tagit fram pedagogiskt material om hållbar utveckling tillsammans med den Globala skolan och Sveriges folkhögskolor som finns på följande webbplats:

Globala målen Länk till annan webbplats.

Naturskoleföreningen i Sverige

Information och material om utomhuspedagogik.

Naturskoleföreningen Länk till annan webbplats.

Östersjöcentrum, Stockholms universitet
Erbjuder en lektionsbank om Östersjön med pedagogiskt material för undervisning om hav och hållbar utveckling.

Lektionsbanken om Östersjön, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet erbjuder resurser för en undervisning där eleverna utvecklar förståelse för hur samhället fungerar och utvecklar entreprenöriella förmågor som att samarbeta, ta ansvar och lösa problem. På webbsidan finns information om resurser kopplat till hållbar utveckling.

Ung företagsamhet, ungforetagsamhet.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 maj 2024
  • Webbinarium 22 maj 2024

    Så fungerar Demokratistegen

    Hör mer om hur skolor och folkhögskolor kan stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Konferens 8 oktober

    Om lärande för hållbar utveckling

    Ta del av föreläsningar och seminarier om hur ni kan leda, organisera och utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling.