Så arbetar Oxievångsskolan med frågor om hållbar utveckling

2021 fick Oxievångsskolan i Malmö utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut till skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och som integrerar frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.

Bild på fyra personer som tittar in i kameran och ler.

Från vänster i bild: Kristofer Nilsson, Jenny Nyberg, Heléne Nyrén och Henrik Ivarsson. Foto: Oxievångsskolan.

— Eleverna ser värdet i att ta egna initiativ, exempelvis att äta mer vegetarisk eller att sy egna kläder. De kommer att bära med sig sina kunskaper resten av livet, berättar Heléne Nyrén, lärare i samhällskunskap och samordnare för att implementera de globala målen i undervisningen.

— Elevernas lust att lära har ökat, vilket i förlängningen kommer resultera i högre måluppfyllelse. Det finns en gnista hos eleverna, lyfter Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan.

Samordningsansvar och utvecklat systematiskt kvalitetsarbete

Heléne Nyrén har ett samordningsansvar för arbetet och är ett stöd för både skolledning och kollegiet. Heléne har gått olika utbildningar och har hållit i inspirationsföreläsningar för sina kollegor. Heléne håller också i olika arbetslagsträffar där det är fokus på lärande kring hållbar utveckling. Målet med undervisningen är att den ska bli mer effektiv gällande hur skolan kan bidra till att nå de globala målen i Agenda 2030.

Lärarna har kompetensutvecklat sig via bland andra Naturskyddsföreningen, Globala skolan (Universitets- och högskolerådet), Svenska kommittén mot antisemitism och Skolverket.

— En viktig förutsättning för arbetet är att det finns stöd från skolledningen. Idag driver varje lärare ett systematiskt kvalitetsarbete i respektive ämne. Det har varit underbart att få vara en del i detta, berättar Jenny Nyberg.

— Vi utgår från elevernas upplevelser av undervisningen i vårt systematiska kvalitetsarbete. Lärarna identifierar gemensamt vad eleverna behöver för att undervisningen ska ge den effekt vi önskar. Vi tittar på nuläget, vad vi vill åstadkomma, vilka aktiviteter vi behöver göra och sedan utvärderar vi. Denna process gör vi löpande, berättar Heléne Nyrén.

Viktigt med samarbete och kollegialt lärande

Jenny Nyberg och Heléne Nyrén berättar att den största effekten av arbetet syns i hur lärarna utvecklar och utvärderar undervisningen. Idag har lärarna mer insyn i varandras klassrum och det finns en större transparens. Lärarna går också in i djupare diskussioner kring didaktiska frågor och är överens om olika undervisningspraktiska metoder.

— Sen vår skola har börjat att fokusera på hållbar utveckling så har undervisningen inom hem- och konsumentkunskap blivit mer fördjupat. Det är lättare att arbeta med hållbar utveckling nu och vi behöver inte börja om lika mycket från grunden på våra lektioner. Nu kommer eleverna till våra lektioner med input från andra ämnen på ett mer tydligt sätt, berättar Henrik Ivarsson, lärare i hem- och konsumentkunskap samt matematik.

Deltog i projektet Malmöskolor för hållbar utveckling

Mellan 2019 och 2020 deltog Oxievångsskolan i projektet Malmöskolor för hållbar utveckling, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Malmö stad. Skolan fick främst stöd i det strategiska arbetet men också bidrag för studiebesök samt hjälp med att knyta kontakter med olika företag och organisationer.

— Vi har också deltagit i två hågkomstresor där elever från andra skolor också deltog. Studiebesöken har öppnat elevernas blick för omvärlden och byggt broar mellan elever i staden, berättar Jenny Nyberg.

Uppmärksammar de globala målen i Agenda 2030

Under samma period fick Oxievångsskolan kännedom om Skolverkets utmärkelse En skola för hållbar utveckling, som blev ett ytterligare verktyg i arbetet. Kristofer Nilsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk, berättar att skolan fokuserade på de globala målen i Agenda 2030 i sin ansökan.

— Målen samlar hela läroplanen på ett väldigt tydligt sätt. Vi kan koppla och synliggöra det vi gör i undervisningen till de globala målen och förankra de i styrdokumenten.

Jenny Nyberg berättar att ett av deras mål på skolan är att synliggöra de globala målen för eleverna. Genom projektet med Naturskyddsföreningen fick skolan bland annat konstverk, tavlor och magneter i olika storlekar. Konstverken finns placerade i olika delar av skolan och i klassrummen.

Drivkraften kommer inifrån organisationen

— Arbetet bygger på engagemang och intresse. Lärarna vill ligga i framkant och arbetar med frågorna på sin egen kammare, lyfter Heléne Nyrén.

— Vi har länge jobbat för att skapa en kultur där man vågar och vill ta ansvar för att driva olika frågor. Många av våra lärare har specialintressen och där det har varit möjligt att kombinera intresset med arbetet så har det blivit fantastiskt, lyfter Jenny Nyberg.

Som exempel nämner Jenny Nyberg att skolan har bikupor och att några av medarbetarna arbetar som biodlare på arbetstid.

Delaktighet skapar motivation

Kristofer Nilsson, berättar att dialog är kärnan i att skapa delaktighet och lust i undervisningen. Som exempel berättar han om skolans arbete med skoltidningen som skolans nyanlända elever i förberedelseklass ansvarar för.

— Jag ser hur de utvecklas när de får arbeta med något de själva äger och producerar. Eleverna är intresserade av vad som händer i samhället och beslutar om tema tillsammans. De skriver artiklar, fotograferar och tar fram en layout. De har inte bara utvecklat sitt språk, de har också växt som individer och utvecklat sin självständighet. Det är så fint att se den demokratiska processen i ägandeskapet hos eleverna.

Jenny Nyberg berättar hur Oxievångsskolan har utvecklat arbetet med elevinflytande. De har exempelvis tagit fram en gemensam mall för hur både elevråd och klassråd ska se ut. När eleverna känner igen formatet kan de förbereda sig på ett likvärdigt sätt. Det finns också nyckelpersoner inom kollegiet och elevhälsan som samarbetar med eleverna. Skolan har också byggt upp en webbsida där elevrådets material ligger i syfte att synliggöra olika beslutsprocesser. Skolans elevråd är också med i ett förvaltningsövergripande elevråd i Malmö stad.

Vad innebär utmärkelsen Skola för hållbar utveckling för er?

— Det är ett kvitto på att vi skapar en bättre omvärld. Det får oss att vilja fortsätta utvecklas och bli ännu bättre, lyfter Kristofer Nilsson.

— För mig är det inte bara ett kvitto för här och nu utan också en riktning för framtiden. Den är bra för den beskriver var vi befinner oss idag men också våra mål för framtiden, poängterar Jenny Nyberg.

— Utmärkelsen är en färskvara och vi blir av med den om vi inte håller i arbetet. Vi vill behålla den och fortsätta utveckla vår struktur, berättar Heléne Nyrén.

— Jag tycker det är positivt att det är en utmärkelse som försvinner om vi inte ligger i och fortsätter att se det som viktigt, avslutar Henrik Ivarsson.

Senast uppdaterad 05 april 2024.