Demokratistegen

Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om modellen och hur det går till.

Konkreta tips

Om Demokratistegen

Demokratistegen är en modell i sju steg för hur skolan och folkbildningen kan arbeta systematiskt med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån verksamhetens behov. Med hjälp av Demokratistegen kan ni exempelvis förebygga antisemitism och andra former av rasism, öka tryggheten på er skola eller utveckla undervisningen. Demokratistegen kan också komplettera annat pågående arbete och frågor som trygghet, likabehandling och arbetsmiljö.

Genom att följa Demokratistegens modell gör ni ett kollegialt utvecklingsarbete som rör både skolmiljön och undervisningen.

Demokratistegen är ett samarbete mellan Skolverket och Forum för levande historia.

Film: Det här är Demokratistegen (tid: 02:27 minuter)

I den här filmen får du en kort introduktion till Demokratistegen.

Så går det till

Ni arbetar med Demokratistegen på två webbplatser. På Skolverkets utbildningsplattform vägleds ni genom modellens sju steg. Här hittar ni bland annat stöd för att kartlägga och analysera ert nuläge, sätta upp mål samt utvärdera ert arbete. I Demokratistegens resursbank på Forum för levande historias webbplats hittar ni förslag på arbetssätt och material som kan användas för att planera och genomföra de demokratistärkande insatserna ni beslutar.

Att arbeta med Demokratistegen tar cirka 2–3 terminer och bör sedan utvärderas. Ni arbetar på egen hand, och kan också få handledning när som helst under arbetets gång.

Förutsättningar för att arbeta med Demokratistegen

Rektor är den som fattar beslut om att verksamheten ska arbeta med Demokratistegen. Ledningen behöver utse en arbetsgrupp med personal som tillsammans med rektor kan avsätta tid att leda, planera och koordinera arbetet. Arbetsgruppen driver arbetet. Hela verksamheten deltar i arbetet, såväl personal, elever eller deltagare.

Målgrupp

Demokratistegen vänder sig till grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan. Under 2024 och 2025 ska Demokratistegen anpassas till förskolan, studieförbund och de anpassade skolformerna.

Ansvar

Skapa konto, logga in och kom i gång med Demokratistegen

För att inleda arbetet med Demokratistegen skapar du ett konto och loggar in på Skolverkets utbildningsplattform, där vi vägleder er genom modellens sju steg. När du är inloggad på ditt konto hittar du modellen på startsidan (under rubriken "Självskattningsverktyg och systematiskt kvalitetsarbete"). Demokratistegen finns i två versioner, en som är anpassad för skolan och en för folkhögskolan.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Resursbanken hos Forum för levande historia

Demokratistegens resursbank innehåller arbetssätt och material för att göra demokratistärkande insatser och aktiviteter för skolmiljön och undervisningen.

Resursbankens innehåll är sorterade i olika teman:

  • Trygghet och tillit
  • Identitet och tillhörighet
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter
  • Rättsstatens principer
  • Inflytande och delaktighet
  • Kritiskt tänkande
  • Motverka rasism och intolerans
  • Försvara demokratin

Demokratistegens resursbank, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Demokratistegens sju steg

Introduktion – steg 1

Arbetsgruppen introducerar, informerar och förankrar Demokratistegen med all personal i verksamheten.

Kartlägga – steg 2

Arbetsgruppen tar reda på hur personal och elever eller deltagare upplever skolmiljön och undervisningen. Det sker bland annat genom enkäter och samtal. Resultatet sammanställs i en nulägesbeskrivning.

Analysera – steg 3

Arbetsgruppen tittar på resultatet av kartläggningen och tar fram förslag på de utvecklingsområden ni behöver arbeta vidare med. Även andra redan befintliga kartläggningar och underlag kan tas med i analysen. Hela personalen ska få möjlighet att bidra till analysen.

Sätta mål – steg 4

Arbetsgruppen sätter mål för det fortsatta arbetet med utvecklingsområdena. Rektor tar beslut om mål. Gruppen förankrar målen hos personal och elever eller deltagare.

Planera – steg 5

Med hjälp av resursbanken planerar arbetsgruppen de insatser och aktiviteter som ska genomföras. Arbetsgruppen förankrar planeringen med rektor som tar beslut. Arbetsgruppen förankrar och informerar personal, deltagare eller elever samt deras vårdnadshavare.

Genomföra – steg 6

Berörd personal, deltagare och elever genomför valda insatser och aktiviteter inom respektive utvecklingsområde.

Utvärdera – steg 7

Arbetsgruppen följer upp hur genomförandet av insatser och aktiviteter har fungerat och om verksamheten har uppnått de mål som sattes upp. Beroende på vad uppföljningen visar kan rektor och arbetsgruppen, tillsammans med personal och elever eller deltagare avgöra på vilket sätt verksamheten ska arbeta vidare.

Få handledning för Demokratistegen

Under arbetet med Demokratistegen kan ni boka handledning utifrån era behov. Skolverket handleder skolor och Forum för levande historia handleder folkhögskolor. Vi kan ge stöd i samtliga steg. Ni kan också boka handledning om ni har frågor inför beslut om att börja använda Demokratistegen i ert utvecklingsarbete. Vi kan också hjälpa er att hitta lämpliga metoder och material för områden ni identifierat att ni behöver utveckla.

Boka handledning

Handledning bokas på utbildningsplattformen. Ni kan få handledning i ett digitalt möte i upp till 60 minuter. Under mötet samtalar vi om era frågor och vilka behov av handledning ni har. Det kan resultera i uppföljande möten eller handledning genom samtliga sju steg.

Forskning och fördjupning

Webbinarium 22 maj

Se webbinariet i efterhand.

Webbinarium: Så fungerar Demokratistegen, Vimeo.com, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Samarbete mellan Skolverket och Forum för levande historia

Demokratistegen har utvecklats av Skolverket och Forum för levande historia på uppdrag av regeringen. Uppdraget ingår i Sveriges åtaganden efter Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism 2021.

Modellen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utgångspunkt i utvecklingen är kunskaper och erfarenheter från arbetet med det norska konceptet DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder) och Europarådets ramverk om utbildning för aktivt medborgarskap (Reference Framework of Competences for Democratic Culture).

DEMBRA, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme Länk till annan webbplats.

Reference Framework of Competences for Democratic Culture, Council of Europe Länk till annan webbplats.

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolans arbete med demokrati kan beskrivas med hjälp av perspektiven om, för och genom. Barn och elever ska lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter och utveckla förmågor för ett aktivt deltagande i vår demokrati. Lärandet sker genom att grundläggande demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar lärmiljön.

Skolans arbete med demokrati är med denna utgångspunkt samtidigt både mål och medel – ett mål utifrån att barn och elever ska utveckla kunskaper och förmågor för att kunna verka aktivt i demokratin, samt ett medel utifrån att utbildningen ska utformas i överenstämmelse med demokrati och mänskliga rättigheter. En sådan lärmiljö främjar likvärdiga möjligheter för barn och elever att utvecklas i skolan.

Att använda Demokratistegen handlar därför om utvecklingsarbete för både undervisningen och skolklimatet. Alla som arbetar i skolan ska stå upp för demokratin och bemöta attityder, beteenden och uttryck som går emot skolans värdegrund med kunskap och aktiva insatser. Skolan ska främja och förstärka elevernas respekt för samhällets grundläggande värderingar inom demokrati och mänskliga rättigheter.

Forskare från samtliga lärosäten i Sverige som har lärarutbildning samt representanter från professioner inom skolväsendet och folkbildningen har bjudits in för att delta i utvecklingsarbetet.

Medlemmar i Demokratimentorsnätverket har också varit med i utprövningen av Demokratistegen. Nätverket drivs av oss, Forum för levande historia och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Demokratimentorsnätverket, MUCF Länk till annan webbplats.

Även Folkbildningsrådet och Statens medieråd har bidragit med värdefulla inspel i utvecklingsarbetet.

Senast uppdaterad 18 juni 2024