Leda och organisera entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan innebär att alla elever ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som rustar dem för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv. Gemensamt för alla skolformer är att eleverna ska utveckla förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning och samarbete samt att komma på nya idéer och ta dem till handling. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska skolan också främja innovationstänkande och företagande.

Du som huvudman eller rektor har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd genom utbildningen.

Entreprenörskap i skolan för samhällets utveckling och elevens hela skolgång

I ett komplext och föränderligt samhälle med stort behov av kompetensförsörjning behövs kreativa, idé- och initiativrika människor som har viljan och förmågan att se möjligheter och lösa problem. Det är förmågor som också efterfrågas i arbetslivet och som elever kommer att ha nytta av i vidare studier, som anställd eller som företagare.

Entreprenörskap går som en röd tråd genom utbildningen och elever ska under hela skolgången få möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper som främjar entreprenörskap, innovationstänkande och företagande.

Film: Entreprenörskap i skolan (02:02 min.)

Ansvar

Entreprenörskap i styrdokumenten

Enligt skollagen ska alla elever under hela sin skoltid få möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare.

I läroplan för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns skrivningar om att skolan och utbildning ska bidra till att alla elever utvecklar förmågor, kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap. I gymnasieskolan och i vuxenutbildningen ska eleverna också utveckla kunskaper och förmågor som främjar företagande och innovationstänkande. I gymnasieskolan finns entreprenörskap, innovationstänkande och företagande även i många examensmål samt i kurs- och ämnesplaner då eleverna är nära arbetsmarknad eller vidare studier.

Olika förmågor att öva på: kreativitet, initiativ och ansvar, lösa problem, pröva och omsätta idéer i handling och nyfikenhet.
Forskning och fördjupning

Mer om att arbeta med entreprenörskap i de olika skolformerna

För att hjälpa lärare att arbeta konkret med entreprenörskap har skolverket skapat stöd för olika skolformer. Läs mer och utveckla entreprenörskapsarbetet:

Stöd för att arbeta med entreprenörskap i grundskolan

Stöd för att arbeta med entreprenörskap, företagande och innovationstänkande i gymnasieskolan

Stöd för att arbeta med entreprenörskap och vuxnas lärande

Inspelat webbinarium i samarbete med forskningsinstitutet ESBRI för att lyfta varför entreprenörskap och innovation är viktigt och hur man kan tänka som lärare när man planerar och genomför sin undervisning.

Konkreta tips

Entreprenörskap – en av EU:s nyckelkompetenser

Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s reviderade nyckelkompetenser från 2018. EU beskriver entreprenörskompetens som förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Värdet kan vara av kulturellt, socialt eller ekonomiskt slag. Kompetensen grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera. Vikten av etiskt ansvarstagande och empati för andra människor och omvärlden är centralt.

Bild över EU:s nyckelkompetenser: Läs- och skrivkunnighet, Flerspråkighet, Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, Digital kompetens, Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära, Medborgarskapskompetens, Entreprenörskompetens, Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Eleven ska genom sin utbildning få tillgång till följande nyckelkompetenser:

 • Läs- och skrivkunnighet.
 • Flerspråkighet.
 • Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap.
 • Digital kompetens.
 • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära.
 • Entreprenörskompetens.
 • Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Källa, här hittar du publikationen från EU om livslångt lärande Länk till annan webbplats.

Läs mer om EU:s nyckelkompetenser här, EU Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Huvudman och rektor leder arbetet med entreprenörskap i skolan

Du som huvudman kan

 • skapa en handlings- och aktivitetsplan för entreprenörskap, innovationstänkande och företagande som röd tråd i utbildningsväsendet
 • säkerställa likvärdighet genom att entreprenörskap i skolan blir en del i systematiska kvalitetsarbetet
 • erbjuda kompetensutveckling inom entreprenörskap, innovationstänkande och företagande till skolans personal
 • skapa förutsättningar för och organisera ett samarbete med arbets-, förenings-, och kulturliv
 • skapa förutsättningar för lärarnas och elevernas planering och arbete med entreprenörskap i skolan
 • på olika sätt ta tillvara elevers initiativ och idéer

Rektorns roll: att skapa förutsättningar för entreprenörskap, företagande och innovationstänkande i skolan

Som rektor ansvarar du för att skapa förutsättningar för lärarnas och elevernas planering och arbete med entreprenörskap, företagande och innovationstänkande i skolan. Det kan vara att lyfta diskussioner i kollegiet kring vilka förmågor och kunskaper som är viktiga idag och i framtiden och hur undervisning bör bedrivas för att säkerställa att alla elever får utveckla dessa.

Att se över såväl strukturella förutsättningar, till exempel tjänstefördelning och schema, som kompetensutvecklingsbehov hos lärarna är viktigt samt att stödja samarbetet med omgivande samhälls- och arbetsliv.

Handlingsplan för entreprenörskap i utbildningsväsendet

Att skapa en handlingsplan för entreprenörskap i skolan kan säkerställa att alla elever får arbeta med entreprenörskap, innovationstänkande och företagande under sin utbildning. Handlingsplanen bör synliggöra de aktiviteter och processer som ska ske i olika årskurser eller skolformer och vilka förmågor som eleverna ska utveckla.

Utvärdering på elev-lärar- och skolnivå är gynnsamt att genomföra kontinuerligt. Det är också möjligt att lägga in entreprenörskap, innovationstänkande och företagande i befintliga handlingsplaner gällande till exempel studie- och yrkesvägledning, digitalisering eller andra områden.

Entreprenörskap i skolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet

För att säkerställa att arbetet med entreprenörskap i skolan blir likvärdigt är det viktigt att det ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer på

Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola - Skolverket
Länk till annan webbplats.

Här finns information om processtöd för kvalitetsarbete

Leda förändring

Tips till dig som vill eller ska implementera entreprenörskap i skolan. Se Skolverkets modul om att leda förändringsarbete, den vänder sig till skolledare och huvudmän i skola och förskola.

Läs om utbildningsmodulen Leda förändring

Konkreta tips
Konkreta tips
Senast uppdaterad 18 juni 2024

Innehåll på denna sida