Leda och organisera entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Det kan vara att kunna se möjligheter, gå från idé till handling och att lösa problem. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska skolan också främja innovationstänkande och företagande.

Du som huvudman har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd genom utbildningen.

Entreprenörskap i skolan för samhällets utveckling

I ett komplext och föränderligt samhälle med stort behov av kompetensförsörjning behövs kreativa och initiativrika människor som har viljan och förmågan att se möjligheter och lösa problem. Därför är det viktigt att sätta undervisningen i tydligare relation till samhällsutvecklingen och utveckla elevers kunskaper, förmågor och självtillit som gör dem väl rus­tade både inför framtiden och att skapa framtiden.

Entreprenörskap i skolan kan se olika ut beroende på i vilken skolform undervisningen sker. Gemensamt för alla skolor är dock uppdraget att skapa möjligheter och lärsituationer där elever tränar på förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning, projektledning och samarbete med omgivande samhälle.

Film: Entreprenörskap i skolan (02:02 min.)

Huvudmannen leder arbetet med entreprenörskap i skolan

I skollagen (SFS nr. 2010:800 1 kap 4§) och styrdokumenten för samtliga skolformer står att alla elever under hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt i projektliknande former.

Du som huvudman kan

 • skapa möjligheter för samverkan
 • erbjuda kompetensutveckling inom entreprenörskap i skolan till lärare och skolledare
 • skapa förutsättningar för skolorna att samarbeta med arbets-, förenings-, och kulturliv
 • på olika sätt ta tillvara på elevers initiativ och idéer.

Skolverkets statsbidrag för entreprenörskap i skolan kan sökas för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Läs mera här om att söka statsbidrag för entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i grundskolan

I grundskolan ska eleverna utveckla ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap genom att:

 • träna på att ta initiativ och omsätta idéer i handling
 • arbeta med problemlösning i projektliknande former
 • träna på att i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
 • öka sin kreativa förmåga och nyfikenhet på omvärlden genom samarbete med aktörer utanför skolan.

Som skolledare ansvarar du för att skapa förutsättningar för lärarnas och elevernas planering och arbete med entreprenörskap i skolan. Det kan vara att lyfta diskussioner i kollegiet kring vilka förmågor och kunskaper som är viktiga idag och i framtiden och organisera för att skapa förutsättningar för entreprenörskap i skolan.

Här finns vårt stöd för att arbeta med entreprenörskap i grundskolan

Utveckla kontakter för samarbete

En viktig del i arbetet med entreprenörskap i skolan är att samarbeta med människor utanför skolan. Det är också en målsättning som finns tydligt formulerad i läroplanerna. Skolan behöver därför utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika verksamheten och förankra den i det omgivande samhället.

Att elever får möjligheter att vara kreativa och skapa värde för andra utanför skolan stärker elevens förmåga att se samband och möjligheter. Det utvecklar även elevens kunskaper om sig själv och bidrar till större möjligheter att fatta väl grundade beslut om framtida studie- och yrkesval.

Entreprenörskap i undervisningen

I undervisningen innebär det entreprenöriella lärandet bland annat att läraren organiserar och planerar för ett elevaktivt arbete. Att arbeta med entreprenörskap i skolan är ett tillfälle att arbeta ämnesöverskridande för att få ihop kunskapsområden till en helhet.

För att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt behöver arbetsuppgifterna även när man arbetar i projektliknande former, vara tydliga och utgå ifrån ämnenas syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

Eleverna ska ges möjlighet att pröva sig fram både på egen hand och tillsammans med andra och i bägge fallen samtidigt få stöd i att möta olika slags uppgifter och utmaningar samt reflektera över vad de har lärt sig och hur de har utvecklats.

Exempel på hur grundskolor arbetar med entreprenörskap i undervisningen

Läs här om hur lärare och elever från Helsingborg och Skogås arbetar med entreprenörskap i grundskolan och vilka vinster det ger för elever, lärare och samhälle.

Läs här om hur mellanstadielärarna På Aggerudsskolan i Karlskoga jobbar med entreprenörskap i skolan och samverkan mellan klassrum och samhälle.

Läs här om hur elevernas motivation väcks genom att kombinera studie- och yrkesvägledning med entreprenörskap i skolan på Aggerudsskolan i Karlskoga.

Entreprenörskap i gymnasieskolan

Gymnasieskolans uppdrag baseras på att samhälls- och arbetslivet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Därför är det viktigt att gymnasieskolan utvecklar elevers förmågor så att de kan blir aktiva samhällsmedborgare och tillsammans med andra bidra till att lösa stora utmaningar. I läroplanen står det också att all utbildning måste ta hjälp av omgivande samhälls- och arbetsliv för att förbereda eleverna för livet efter skolan.

Du kan stötta elevernas utveckling i entreprenörskap genom att:

 • stärka förmågan att se möjligheter, ta initiativ och vilja att omsätta idéer i handling
 • stärka förmågan till problemlösning, idéskapande och arbete i projekt- eller företagsliknande former
 • stärka förmågan att i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att målinriktat genomföra och slutföra ett arbete
 • stärka kreativ och innovativ förmåga, samt öka kunskapen om och stärka förmågan att arbeta med omvärlden
 • ge möjligheter att fördjupa sig i entreprenörskap och företagande

Inom gymnasieskolan ska kunskaper och förmågor inom entreprenörskap i skolan både fördjupas och breddas. Här adderas också aspekter som innovation och företagande som förberedelse för högre studier eller för att underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Förmågor som problemlösning, initiativförmåga och kreativitet betonas i många av gymnasieprogrammens examensmål och i vissa program ingår det även att mer direkt förbereda eleverna för företagande genom kursen Entreprenörskap.

Här finns vårt stöd om att arbeta med entreprenörskap i gymnasieskolan

Entreprenörskap 100 poäng

Entreprenörskap i dess breda betydelse återfinns i många av gymnasieskolans ämnesplaner. I ämnet entreprenörskap synliggörs dessutom företagsamhet, projektmetodik och projektledning. I ämnet företagsekonomi ingår också kursen entreprenörskap och företagande som fokuserar på företagsekonomi och förmågan att starta och driva ett företag.

Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt och innefattar kunskapsområden från bland annat organisationsteori, ledarskap, företagsekonomi och psykologi.

Arbeta i projektform

I dagens arbetsliv är projektformen vanlig som arbetsform. Att kunna göra projektplaner, sätta mål, ta ansvar, leda och ingå i en projektgrupp och löpande kommunicera samt att utvärdera och följa upp arbetet är olika delar i ett projekt. Projekten kan vara av olika karaktär beroende av utbildningsväg och de kan också innefatta att driva ett fiktivt företag från start till avveckling.

Genom projektarbete får eleverna möjlighet att omsätta idéer till handling. Genom processen kan eleverna utveckla inte bara projektkunskap utan även kreativitet, initiativförmåga, självförtroende, handlingskraft, ansvarstagande, samarbets- och kommunikationsförmåga.

Exempel på hur gymnasieskolor arbetar med entreprenörskap i undervisningen

Läs här om hur lärare och elever från Falun och Järfälla arbetar med entreprenörskap i gymnasieskolan – IM Språkintroduktion och vilka vinster det ger för elever, lärare och samhälle.

Senast uppdaterad 12 maj 2021

Innehåll på denna sida