Entreprenörskap och vuxnas lärande

Entreprenörskap inom vuxenutbildningen innebär att du som lärare planerar och genomför elevaktiv undervisning. Eleverna ska bredda och fördjupa sina kunskaper och förmågor kring kreativitet, idéutveckling och problemlösning. Dessutom ska alla elever få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor inom innovationstänkande och företagande.

Att organisera och skapa förutsättningar för att arbeta med entreprenörskap inom vuxenutbildningen

Entreprenörskap inom vuxenutbildningen handlar om kunskaper, förmågor och förhållningssätt

Att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande innebär bland annat att eleverna

 • stärker förmågan att se möjligheter, ta initiativ och vilja att omsätta idéer i handling
 • stärker förmågan till problemlösning, idéskapande och arbete i projekt- eller företagsliknande former
 • stärker förmågan att i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att målinriktat genomföra och slutföra ett arbete
 • stärker kreativ och innovativ förmåga, samt öka kunskapen om och stärka förmågan att arbeta med omvärlden
 • får möjligheter att fördjupa sig i entreprenörskap, företagande och innovationstänkande
Olika förmågor att öva på: kreativitet, initiativ och ansvar, lösa problem, pröva och omsätta idéer i handling och nyfikenhet.
Konkreta tips

Entreprenörskap inom vuxenutbildningen utgår från kurs- och ämnesplaner

När arbetet sker i projekt- och företagsliknande former behöver arbetsuppgifterna vara tydliga och utgå ifrån ämnenas syften, centrala innehåll och betygskriterier. Eleverna ska kunna använda sina kunskaper för att se behov, lösa problem och omsätta idéer i handling.

Eleverna ska även ges möjlighet att pröva sig fram både på egen hand och tillsammans med andra. Det är viktigt att eleverna ges tid att reflektera över sin kunskapsutveckling, men också vilka förmågor de har utvecklat under arbetets gång.

Arbeta i projektform

I dagens arbetsliv är projektformen vanlig som arbetsform. Att kunna göra projektplaner, sätta mål, ta ansvar, leda och ingå i en projektgrupp och löpande kommunicera samt att utvärdera och följa upp arbetet är olika delar i ett projekt. Projekten kan vara av olika karaktär beroende på utbildningsväg och de kan också innebära att driva ett fiktivt företag från start till avveckling.

Genom projektarbete får eleverna möjlighet att omsätta idéer till handling. Genom processen kan eleverna utveckla inte bara projektkunskap utan även kreativitet, initiativförmåga, självförtroende, handlingskraft, ansvarstagande, samarbets- och kommunikationsförmåga. Här har vuxenutbildningen stora möjligheter att ge eleverna en helhetsbild och underlätta bedömning genom att arbeta ämnesöverskridande inom ramen för exempelvis ett nationellt yrkespaket.

Entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning

Genom möjlighet till studie- och yrkesvägledning ges eleven verktyg att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Det handlar om att stärka förmågan att se möjligheter, ta initiativ och vilja att omsätta idéer i handling och att göra väl underbyggda val.

Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Studie- och yrkesvägledningen bidrar till att elever utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.

Eleven ska stöttas i personlig utveckling, att använda sina kunskaper och färdigheter och att ta tillvara tidigare livs- och arbetslivserfarenheter.

Bilden visar sambandet mellan studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap, med hjälp av nyckelorden:

Utveckla kontakter för samarbete

En viktig del i arbetet med entreprenörskap i vuxenutbildningen är att samarbeta med samhälls- och arbetslivet. Det är också en målsättning som finns tydligt formulerad i läroplanerna.

Vuxenutbildningen behöver därför utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika verksamheten och förankra den i det omgivande samhället.

Att elever får möjligheter att vara kreativa och skapa värde för andra stärker elevens förmåga att se samband och möjligheter.

Ansvar

Skolledares roll: att skapa förutsättningar för entreprenörskap i skolan

Som skolledare ansvarar du för att skapa förutsättningar för lärarnas och elevernas planering och arbete med entreprenörskap inom vuxenutbildningen. Det kan vara att lyfta diskussioner i kollegiet kring vilka förmågor och kunskaper som är viktiga idag och i framtiden och hur undervisning bör bedrivas för att säkerställa att alla elever får utveckla dessa. Att se över de strukturella förutsättningarna såväl som tjänstefördelning och schema som kompetensutvecklingsbehov hos lärarna är viktigt samt att stödja samarbetet med omgivande samhälls- och arbetsliv.

 

Entreprenörskap i styrdokumenten

Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Samarbete med yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och högskolor ska utvecklas för att kunna underlätta informationsspridning om vidareutbildning. Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är av betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och för elevens fortsatta etablering på arbetsmarknaden.

Utvecklingen i arbetslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på vuxenutbildningens arbetsformer och arbetsorganisation.

Entreprenörskap i läroplanen, Lvux12, 1 kap

Entreprenörskap i yrkespaket, ämnen och som kurs

Entreprenörskap i dess breda betydelse återfinns i många kursplaner och i de flesta av de nationella yrkespaketen. Entreprenörskap i ett yrkespaket handlar om att se behov och möjligheter, utveckla idérikedom, innovationskraft samt ta initiativ och visa handlingskompetens.

Inom ämnet entreprenörskap handlar det om att omsätta projekt- eller affärsidé i praktisk verksamhet. Arbetet ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor som att lösa problem, sätta upp mål och delmål, samarbeta och arbeta ansvarsfullt. Det handlar alltså om idéskapande men framför allt att pröva och ompröva en idé för att möta ett behov eller en möjlighet i kulturella, sociala eller ekonomiska sammanhang. I ämnet Företagsekonomi ingår också kursen Entreprenörskap och företagande som fokuserar på företagsekonomi och förmågan att starta och driva ett företag.

Entreprenörskap – en nyckelkompetens

Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s reviderade nyckelkompetenser från 2018. EU beskriver entreprenörskompetens som förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Värdet kan vara av kulturellt, socialt eller ekonomiskt slag.
Kompetensen grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera. Vikten av etiskt ansvarstagande och empati för andra människor och omvärlden är centralt.

Bild över EU:s nyckelkompetenser: Läs- och skrivkunnighet, Flerspråkighet, Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, Digital kompetens, Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära, Medborgarskapskompetens, Entreprenörskompetens, Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Eleven ska genom sin utbildning få tillgång till följande nyckelkompetenser:

 • Läs- och skrivkunnighet.
 • Flerspråkighet.
 • Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap.
 • Digital kompetens.
 • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära.
 • Medborgarkompetens.
 • Entreprenörskompetens.
 • Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Källa, här hittar du publikationen från EU om livslångt lärande Länk till annan webbplats.

Läs mer om EU:s nyckelkompetenser här, EU Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 18 oktober 2023