Arbeta med entreprenörskap i grundskolan

Entreprenörskap i grundskolan innebär att du som lärare planerar och genomför elevaktiv undervisning där eleverna tränar på att lösa problem. Eleverna ska få arbeta på kreativa sätt, pröva och ompröva sina idéer och ta dem till handling.

Film: Entreprenörskap i skolan (02:02 min.)

Planera och genomföra entreprenörskap i grundskolan

Arbetet med entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela elevens skolgång och förbereder både för arbetsliv och skapar möjligheter för att vara en aktiv samhällsmedborgare.

Entreprenörskap i skolan utgår från kursplanen

När arbetet sker i projekt- och ämnesövergripande former behöver arbetsuppgifterna vara tydliga och utgå ifrån ämnenas syften, centrala innehåll, bedömnings- och betygskriterier. Eleverna ska kunna använda sina kunskaper för att se behov, lösa problem och omsätta idéer i handling.

Eleverna ska även ges möjlighet att pröva sig fram både på egen hand och tillsammans med andra. Det är viktigt att eleverna ges tid att reflektera över sin kunskapsutveckling, men också vilka förmågor de har utvecklat under arbetets gång.

Olika förmågor att öva på: kreativitet, initiativ och ansvar, lösa problem, pröva och omsätta idéer i handling och nyfikenhet.

Entreprenörskap i skolan handlar om kunskaper, förmågor och förhållningssätt

Att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap kan bland annat innebära att eleverna

 • får möjligheter att komma på, pröva och ompröva idéer
 • tränar på att ta initiativ och omsätta idéer i handling
 • arbetar med problemlösning i elevaktiva former
 • tränar på att i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
 • samarbetar med aktörer utanför skolan.
Konkreta tips

Arbeta elevaktivt

Elevaktivitet är en viktig komponent i entreprenörskap i skolan. När eleverna tränar på att generera, pröva och ompröva idéer utvecklar de inte bara kunskaper om att planera, driva och målmedvetet slutföra ett arbete, utan också förmågor och kompetenser som kreativitet, initiativförmåga, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Här har skolan stora möjligheter att ge eleverna en helhetsbild och underlätta bedömning genom att arbeta ämnesöverskridande.

Exempel på hur andra arbetar med entreprenörskap i skolan och vilka vinster det ger.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Samarbete skola och arbetsliv kan skapa motivation

Att på olika sätt samarbeta med samhället och arbetslivet är ett mål som finns tydligt formulerat i läroplanen. Det skapar också möjligheter att ta tillvara elevernas idéer och drivkraft samtidigt som eleverna får syn på yrkesliv och arbetsmarknad. Här får eleverna dessutom tillfälle att träna på förmågor som att kunna lösa problem, vara kreativ, ta initiativ och samarbeta. Det är något som också kan motivera eleverna och som de kommer att ha nytta i vidare studier, som anställd eller som företagare. Att koppla ihop studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap gör att eleverna får vidgade perspektiv både på yrken, arbetsmarknad och på sig själva och utvecklar på så sätt sin valkompetens.

Entreprenörskap och studievägledning kan beskrivas som att eleven står i centrum med sina erfarenheter och utvecklar sin valkompetens genom att bland annat träna på förmågan att

 • se möjligheter och vara kreativ
 • kunna samarbeta inom och utanför skolan
 • ta initiativ och ansvar
 • utveckla sin nyfikenhet
 • innovationstänkande, att förbättra eller skapa nytt
 • omsätta idéer till handling.

Valkompetens innebär att eleven

 • blir medveten om sig själv
 • blir medveten om olika utbildningar och yrken
 • blir medveten om relationen mellan sig själv och olika valalternativ
 • lär sig att fatta beslut
 • lär sig att genomföra sin beslut.
Bilden visar sambandet mellan studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap, med hjälp av nyckelorden:

Exempel på hur andra arbetar med att koppla skolan till framtiden och samhället

Exempel på hur andra jobbar med entreprenörskap som väcker motivation.

Utbildning om studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Vill du och dina kollegor tillsammans lära er mera om hur ni kan integrera entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning i undervisningen?

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Ansvar

Skolledares roll: att skapa förutsättningar för entreprenörskap i skolan

Som skolledare ansvarar du för att skapa förutsättningar för lärarnas och elevernas planering och arbete med entreprenörskap i skolan. Det kan vara att lyfta diskussioner i kollegiet om vilka förmågor och kunskaper som är viktiga idag och i framtiden och tillsammans med lärarna säkerställa att alla elever får utveckla dessa.

Att se över de strukturella förutsättningarna såväl tjänstefördelning och schema som kompetensutvecklingsbehov hos lärarna är viktigt samt att stödja samarbetet med omgivande samhälls- och arbetsliv.

Leda och organisera arbetet med entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i styrdokumenten

Enligt skollagen (SFS nr. 2010:800 1 kap 4§) och läroplaner för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ska alla elever få möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare.

I Lgr22 under rubriken Skolans uppdrag finns ett avsnitt om entreprenörskap och digitalisering och detta berör skolans övergripande arbete såväl som arbetet i ämnena:

Entreprenörskap – en nyckelkompetens

Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s reviderade nyckelkompetenser från 2018. EU beskriver entreprenörskompetens som förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Värdet kan vara av kulturellt, socialt eller ekonomiskt slag. Kompetensen grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera. Vikten av etiskt ansvarstagande och empati för andra människor och omvärlden är centralt.

Bild över EU:s nyckelkompetenser: Läs- och skrivkunnighet, Flerspråkighet, Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, Digital kompetens, Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära, Medborgarskapskompetens, Entreprenörskompetens, Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Eleven ska genom sin utbildning få tillgång till följande nyckelkompetenser:

 • Läs- och skrivkunnighet.
 • Flerspråkighet.
 • Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap.
 • Digital kompetens.
 • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära.
 • Medborgarkompetens.
 • Entreprenörskompetens.
 • Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Publikationen från EU om livslångt lärande Länk till annan webbplats.

Om EU:s nyckelkompetenser, EU Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning

Hitta mer stöd om entreprenörskap i skolan

Organisationer som stödjer arbetet med entreprenörskap i skolan:

E-kampen - entreprenör för en dag Länk till annan webbplats.

Framtidsfrön - entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Komtek - entreprenörskap och teknik Länk till annan webbplats.

Svenska Science Centers – entreprenörskap och naturvetenskap/teknik Länk till annan webbplats.

Ung Drive – entreprenörskap och företagande på grundskolan Länk till annan webbplats.

Ung Företagsamhet - entreprenörskap, samhälle och arbetsliv Länk till annan webbplats.

Unga innovatörer – entreprenörskap och innovationstänkande Länk till annan webbplats.

Årets unga innovatör – tävling inom entreprenörskap och innovation Länk till annan webbplats.

Att arbeta med omgivande arbets- och samhällsliv:

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar i Skolverkets allmänna råd och stödmaterial

Filmer om studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Vill du utveckla ditt arbete kring elevers delaktighet och inflytande i undervisningen?

Exempel på delaktighet och inflytande, Lärportalen (ingår i utbildning om skolans värdegrund) Länk till annan webbplats.

Att främja delaktighet och studiero

Främja trygghet och studiero

Förslag på ämnesövergripande arbeten

Hållbar utveckling

Läromedel för årskurserna F-6 kring hållbar utveckling och kreativitet,  Länk till annan webbplats.Spillosoferna Länk till annan webbplats.

Undervisa om hållbar utveckling, Världsnaturfonden Länk till annan webbplats.

Undervisa om hållbar utveckling, Lärportalen

Teknik – innovation och konstruktion

Undervisa i teknik år 1-3, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Undervisa i teknik år 4-6, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Undervisa i teknik år 7-9, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 februari 2024