Arbeta med entreprenörskap i grundskolan

Entreprenörskap i grundskolan innebär att du som lärare planerar och genomför elevaktiv undervisning där eleverna tränar på att lösa problem på kreativa sätt, att pröva och ompröva sina idéer och ta dem till handling. Detta förbereder dem både för arbetslivet och skapar möjligheter för att vara en aktiv samhällsmedborgare.

Film: Entreprenörskap i skolan (2.02 min)

Entreprenörskap i styrdokumenten

Enligt skollagen (SFS nr. 2010:800 1 kap 4§) och läroplaner för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ska alla elever få möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare.

I Lgr11 under rubriken Skolans uppdrag finns ett avsnitt om entreprenörskap och digitalisering och detta berör skolans övergripande arbete såväl som arbetet i ämnena:

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Olika förmågor att öva på: kreativitet, initiativ och ansvar, lösa problem, pröva och omsätta idéer i handling och nyfikenhet.

Entreprenörskap – en nyckelkompetens

Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s reviderade nyckelkompetenser från 2018. EU beskriver entreprenörskompetens som förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Värdet kan vara av kulturellt, socialt eller ekonomiskt slag. Kompetensen grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera. Vikten av etiskt ansvarstagande och empati för andra människor och omvärlden är centralt.

Bild över EU:s nyckelkompetenser: Läs- och skrivkunnighet, Flerspråkighet, Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, Digital kompetens, Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära, Medborgarskapskompetens, Entreprenörskompetens, Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.
Konkreta tips

Planera och genomföra entreprenörskap i grundskolan

Entreprenörskap i skolan handlar om kunskaper, förmågor och förhållningssätt

Att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap kan bland annat innebära att eleverna

  • får kunskaper om idégenerering och möjligheter att pröva och ompröva nya idéer
  • tränar på att ta initiativ och omsätta idéer i handling
  • arbetar med problemlösning i elevaktiva former
  • tränar på att i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
  • samarbetar med aktörer utanför skolan

Entreprenörskap i skolan förutsätter och bidrar till goda ämneskunskaper

För att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt behöver arbetsuppgifterna vara tydliga och utgå ifrån ämnenas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Eleverna ska ges möjlighet att pröva sig fram både på egen hand och tillsammans med andra och få stöd av dig som lärare i att möta olika slags uppgifter och utmaningar. Efter avslutat arbete behöver de reflektera över vad de har lärt sig och hur de har utvecklats både kunskapsmässigt och i fråga om förmågorna.

Arbeta elevaktivt

Elevaktivitet är en viktig komponent i entreprenörskap i skolan. När eleverna tränar på att generera, pröva och ompröva idéer utvecklar de inte bara kunskaper om att planera, driva och målmedvetet slutföra ett arbete, utan också förmågor och kompetenser som kreativitet, initiativförmåga, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Här har skolan stora möjligheter att ge eleverna en helhetsbild och underlätta bedömning genom att arbeta ämnesöverskridande.

Exempel på hur andra arbetar med entreprenörskap i skolan och vilka vinster det ger.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Samarbete skola och arbetsliv kan skapa motivation

Att på olika sätt samarbeta med samhället och arbetslivet är ett mål som finns tydligt formulerat i läroplanen. Det skapar också möjligheter att ta tillvara elevernas idéer och drivkraft samtidigt som eleverna får syn på yrkesliv och arbetsmarknad. Här får eleverna dessutom tillfälle att träna på förmågor som att kunna lösa problem, vara kreativ, ta initiativ och samarbeta. Det är något som också kan motivera eleverna och som de kommer att ha nytta i vidare studier, som anställd eller som företagare. Att koppla ihop studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap gör att eleverna får vidgade perspektiv både på yrken, arbetsmarknad och på sig själva och utvecklar på så sätt sin valkompetens.

Exempel på hur andra arbetar med att koppla skolan till framtiden och samhället.

Exempel på hur andra jobbar med entreprenörskap som väcker motivation.

Bilden visar sambandet mellan studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap, med hjälp av nyckelorden:

Utbildning om studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Vill du och dina kollegor tillsammans lära er mera om hur ni kan integrera entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning i undervisningen?

Gå vår utbildning på Lärportalen.

Ansvar

Skolledares roll: att skapa förutsättningar för entreprenörskap i skolan

Som skolledare ansvarar du för att skapa förutsättningar för lärarnas och elevernas planering och arbete med entreprenörskap i skolan. Det kan vara att lyfta diskussioner i kollegiet om vilka förmågor och kunskaper som är viktiga idag och i framtiden och tillsammans med lärarna säkerställa att alla elever får utveckla dessa.

Att se över de strukturella förutsättningarna såväl tjänstefördelning och schema som kompetensutvecklingsbehov hos lärarna är viktigt samt att stödja samarbetet med omgivande samhälls- och arbetsliv.

Så här leder och organiserar du som skolledare arbetet med entreprenörskap i skolan.

Forskning och fördjupning

Hitta mer stöd om entreprenörskap i skolan

Organisationer som stödjer arbetet med entreprenörskap i skolan:

E-kampen - entreprenör för en daglänk till annan webbplats

Finn upp - entreprenörskap och innovationstänkandelänk till annan webbplats

Framtidsfrön - entreprenörskap och studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

Komtek - entreprenörskap och tekniklänk till annan webbplats

Svenska Science Centers – entreprenörskap och naturvetenskap/tekniklänk till annan webbplats

Ung Företagsamhet - entreprenörskap, samhälle och arbetsliv länk till annan webbplats

Att arbeta med omgivande arbets- och samhällsliv:

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar i Skolverkets allmänna råd och stödmaterial

Filmer om studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Vill du utveckla ditt arbete kring elevers delaktighet och inflytande i undervisningen?

Exempel på delaktighet och inflytande, Lärportalen (ingår i utbildning om skolans värdegrund).länk till annan webbplats

Att främja delaktighet och studiero

Tips från Skolverket om att främja delaktighet och studiero

Förslag på ämnesövergripande arbeten

Hållbar utveckling

Läromedel för årskurserna F-6 kring hållbar utveckling och kreativitet,länk till annan webbplatsSpillosofernalänk till annan webbplats

Kompetensutveckling för lärare om att undervisa om hållbar utveckling från Världsnaturfondenlänk till annan webbplats

Skolverkets kompetensutveckling i att undervisa om hållbar utveckling, Lärportalen

Teknik – innovation och konstruktion

Kompetensutveckling för lärare om att undervisa i teknik år 1-3, Lärportalenlänk till annan webbplats

Kompetensutveckling för lärare om att undervisa i teknik år 4-6, Lärportalenlänk till annan webbplats

Kompetensutveckling för lärare om att undervisa i teknik år 7-9, Lärportalenlänk till annan webbplats


Senast uppdaterad 04 december 2020