Arbeta med förskolans och skolans värdegrund

Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen. Här får du som arbetar i förskolan och skolan veta mer om det sammanhållna uppdraget om kunskaper och värden, som även kallas värdegrundsuppdraget.

I förskolan och skolan ska alla barn och elever få inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Det innebär ett sammanhållet arbete där

 • värdegrundsarbetet ska ske både i och utanför under­visningen
 • värdegrundsarbetet är ett ansvar för all personal
 • du och dina kollegor tolkar och omsätter värdegrunden i varda­gen tillsammans med barnen och eleverna.
Konkreta tips

Håll ihop arbetet med kunskaper och värden

Perspektiven om, genom och för kan vara ett stöd för ert arbete med det sammanhållna värdegrunds- och kunskapsuppdraget i förskolan och skolan.

Om

Barn och elever ska utveckla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Det kan till exempel handla om

 • kunskap om statsskickets grunder
 • innebörden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
 • vad de olika dimensionerna i hållbar utveckling betyder.

Genom

Värdegrundsarbetet sker genom de demokratiska arbetsformer som ska råda i förskola och skola, där all personal har ett ansvar att bidra i arbetet. Både i och utanför undervisningen handlar det bland annat om

 • delaktighet och inflytande
 • tillgänglig lärandemiljö
 • frihet från diskriminering och kränkande behandling.

För

Barn och elever utvecklar i arbetet med kunskaper och värden viktiga förmågor för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle och i det demokratiska samtalet. Det kan till exempel handla om

 • medmänsklighet och empati
 • att lyssna på andra och uttrycka sina tankar
 • förmåga till reflektion och kritiskt tänkande.
Konkreta tips

Ha meningsfulla och lärande samtal

Utifrån utbildningens innehåll har du möjlighet att tillsammans med barnen och eleverna ha meningsfulla och lärande samtal. Samtalen kan till exempel handla om

 • de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna
 • etiska dilemman och vad rättvisa kan innebära i leken
 • observationer och analyser av människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • aktuella frågor och händelser i barnens och elevernas vardag eller i samhället, till exempel aktuella händelser i olika medier eller lokalpolitiska frågor.

Förskolan och skolan kan även ha temadagar eller temalektioner för att lyfta olika områden inom värdegrundsarbetet, till exempel barnkonventionen eller jämställdhet. Sådana enskilda händelser kan vara ett komplement till den ordinarie undervisningen.

Konkreta tips

Hantera kontroversiella frågor

Du som arbetar i förskolan och skolan kan möta frågor som ibland upplevs som kontroversiella, till exempel frågor inom värdegrunds- och demokratiuppdraget, andra områden i läroplanerna eller händelser i omvärlden. Kontroversiella frågor är frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället. Vad som uppfattas som kontroversiellt varierar beroende på tid, plats och sammanhang.

Förskolan och skolan ska stå upp för värdegrunden och kan behöva bemöta uttryck som står i strid mot den. Det måste göras med respekt för åsikts- och yttrandefriheten. Därför behöver du som arbetar i förskolan eller skolan kunna hantera samtal om frågor som kan skapa spänningar eller konflikter mellan individer och mellan grupper. Ibland kan du även behöva ha sådana samtal med barnens eller elevernas vårdnadshavare.

Kontroversiella frågor

Konkreta tips

Arbeta systematiskt med att utveckla undervisningen

Du som arbetar som förskollärare eller lärare behöver arbeta systematiskt med att utveckla undervisningen så den omfattar kunskaper och värden utifrån ett om-, genom- och ett förperspektiv. Det är ett arbete som du med fördel kan göra tillsammans med dina kollegor.

Skapa en bild av ert nuläge

Börja med att skapa en nulägesbild av hur kunskaper och värden ingår i olika ämnen och områden, till exempel industrialiseringen i historia, språkbruk i svenska eller kroppsideal i idrott och hälsa. Ni behöver också synliggöra hur ni i genomförandet av undervisningen integrerar förskolans och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

 • tillgänglighet, så att alla barn och elever kan ta del av undervisningen på likvärdiga villkor
 • delaktighet och inflytande, till exempel att alla barn och elevers ska ha lika möjligheter att påverka undervisningen och göra sina åsikter hörda
 • bemötande, till exempel olika förväntningar på barn och elever utifrån etnicitet, kön och klass
 • representation, till exempel om och hur kvinnor och män framställs i bilderböcker och läromedel
 • trygghet, till exempel att alla barn och elever känner tillit till att förskolan och skolan agerar mot kränkningar.

Arbeta med systematiskt kvalitetsarbete

Konkreta tips

Skapa en samsyn på förskolan och skolan

Ibland kan du och dina kollegor ha olika uppfattningar om vad olika begrepp i skollagen och läroplanen står för och hur de ska gestaltas och förmedlas i förskolan och skolan. Därför är det viktigt att du och dina kollegor får möjlighet att reflektera tillsammans.

Genom kollegiala samtal kan ni få syn på om det finns olika uppfattningar i arbetsgruppen och komma närmare en samsyn i hur skolans och förskolans värdegrund ska omsättas i verksamheten. Det kan förebygga risken för så kallad ”falsk konsensus”, det vill säga att felaktigt tro att det finns samsyn.

Era kollegiala samtal kan till exempel handla om

 • vad solidaritet mellan människor innebär, hur det ska komma till uttryck i förskolan och skolan samt hur detta kan förmedlas i förhållande till ämnesinnehållet i undervisningen
 • vad jämställdhet innebär i praktiken
 • vad som utgör sexuella trakasserier.
Ansvar

Värdegrunden ska genomsyra utbildningen och undervisningen

Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen och all undervisning. Det innebär bland annat att barn och elever ska få möjlighet att utveckla empati för och omtanke om andra. De ska också få möjlighet att utveckla ett solidariskt, jämlikt och jämställt förhållningssätt.

Arbetet med förskolans och skolans värdegrund ska också främja likabehandling och barns och elevers rätt till delaktighet och inflytande. Det arbetet handlar även om att vuxna i förskolan och skolan ska ha likvärdiga förväntningar på och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever.

Skapa en trygg skolmiljö genom värdegrundsarbete

Förskolans och skolans värdegrundsarbete ska skapa ett klimat där barn och elever känner sig trygga och respekterade. Skolans arbete med trygghet omfattar bland annat att motverka diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier samt kränkande behandling. Begreppen omfattar exempelvis handlingar, så som nedsättande ord, ryktesspridning, uteslutande och fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar. Handlingarna kan förekomma både i den fysiska miljön och i den digitala miljön, i skolan och i samband med skolan.

Förskolan och skolan ska gestalta demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

Förskolan och skolan ska förmedla och gestalta de värden som samhället gemen­samt har bestämt är viktiga för ett funge­rande demokratiskt samhälle. I skollagen och läroplanerna finns det särskilda skrivningar som talar om att förskolan och skolans värdegrund ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättighe­terna. På detta område finns det både stora likheter och en del skillnader mellan läroplanerna för de olika skolformerna. Det gäller till exempel formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer samt samt om rasism, sexism och intolerans.

Skolans värdegrund ska rymmas inom och förstås i enlighet med bestämmelser i re­geringsformen om statsskickets grunder och grund­läggande fri- och rättigheter och Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Här ingår även FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan 2020 även är svensk lag.

Förskolan och skolans demokratiuppdrag är viktigt för att barn och elever ska få uppleva en trygg skolgång där deras rättigheter blir tillgodosedda. Det är också viktigt för att de ska få förutsättningar för att kunna verka aktivt tillsammans med andra i formandet av ett demokratiskt samhälle.

Koll på

Demokratistegen

Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratistegen

Forskning och fördjupning

Stödmaterial om olika delar av värdegrundsuppdraget

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling

Publikationen syftar till att ge dig som arbetar i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla ditt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar – hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. ta del av definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Stärk elevers delaktighet och inflytande i utbildningen

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna. Du får stöd i att utveckla ett aktivt elevinflytande tillsammans med eleverna.

Stärk elevers delaktighet och inflytande i utbildningen

Skolans arbete mot sexuella trakasserier

Alla elever har rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Använd materialet till att undersöka och utveckla ert arbete för att motverka sexuella trakasserier.

Skolans arbete mot sexuella trakasserier Länk till annan webbplats.

Skolans arbete mot rasism och andra former av intolerans

Rasism och intolerans kan leda till att elever utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling. Använd vårt material till att undersöka och åtgärda risker för diskriminering och hinder för allas lika rättigheter och möjligheter på din skola.

Skolans arbete mot rasism och andra former av intolerans Länk till annan webbplats.

Arbete med trygghet och studiero

Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för det. Använd vårt material till att undersöka och utveckla ert arbete för att främja studiero och en trygg skolmiljö.

Arbeta med att främja trygghet och studiero Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Den här webbkursen visar hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, med tonvikt på främjande och förebyggande insatser. Kursen riktar sig i första hand till medarbetare inom elevhälsan och skolledare, men är öppen för alla som är engagerade i skolans systematiska kvalitetsarbete, eller annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbkurs om systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.

I kunskapsöversikten "Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling" presenteras den senaste forskningen om vad som fungerar i arbetet mot mobbning.

Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Tillsammans med annat stöd från Skolverket, till exempel "Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling" kan skolan utarbeta framgångsrika arbetssätt baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering

Externa länkar

Material och utställning om arbetet mot rasism, om förintelsen, propaganda, yttrandefrihet och demokrati, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Övningar om källkritik, konspirationsteorier och desinformation, Statens medieråd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 maj 2024

Relaterat innehåll

 • Leda och organisera

  Så arbetar du med värdegrunden

  När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens.

 • Lärportalen

  Främja likabehandling

  Utveckla skolans arbete med likabehandling genom kollegialt lärande. Ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete som till exempel normmedvetenhet och tillitsfulla relationer.