Leda jämställdhetsarbete

Integrera jämställdhet i ditt systematiska kvalitetsarbete för ett framgångsrikt resultat. Genom kartläggning av verksamheten blir det möjligt att få syn på utvecklingsområden och styrkor i arbetet för jämställdhet.

En man och två kvinnor sitter vid ett bord

Jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet

För att arbeta med frågor om jämställdhet på ett tillfredsställande sätt krävs det att åtgärder och planer för arbetet utgår ifrån verksamhetens behov. Det ställer i sin tur krav på dig i ledningen på skolan.

Genom att kartlägga den egna verksamhetens arbete blir det möjligt att få syn på utvecklingsområden och styrkor i arbetet för jämställdhet som går att koppla till det systematiska kvalitetsarbetet.

Du behöver bland annat säkerställa att all personal har den kunskap som behövs för att kunna delta aktivt i arbetet för jämställdhet. Det kan handla om:

  • kunskaper om normer ur flera olika perspektiv
  • att lärare har den kunskap som behövs för att granska den egna undervisningen ur ett jämställdhetsperspektiv
  • att skolans personal har kännedom om de rutiner, riktlinjer och regler som gäller.

Arbetet för jämställdhet ska genomsyra hela utbildningen och undervisningen. Värdegrundsarbetet ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet och eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga och medverka både i planeringen av jämställdhetsarbetet och i själva genomförandet av det.

Kartlägg hur det fungerar i din verksamhet

Frågor som du kan ställa för att få en bild av hur arbetet med jämställdhet fungerar i din verksamhet:

  • Hur är arbetet med att främja jämställdhet en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete?
  • Hur avsätts resurser i din verksamhet i arbetet arbete för jämställdhet?
  • Arbetar ni aktivt med att motverka skillnader mellan elever ur ett könsperspektiv vad gäller följande områden: stress, ohälsa, måluppfyllelse, trygghet, förväntningar, bemötande, delaktighet och inflytande i skolan?
  • Hur är eleverna delaktiga och medverkande i planering och genomförande av värdegrundsarbetet och arbetet med att främja jämställdhet?
Ansvar

Skolchefens ansvar

Du som skolchef har fått i uppdrag från huvudmannen att ansvara för att skolverksamheten är jämställd enligt skollagen och diskrimineringslagen. Det innebär att du ansvarar för att skolan aktivt och medvetet bidrar till att eleverna får lika rättigheter och möjligheter till en likvärdig utbildning, oberoende av elevens könstillhörighet, och att verksamheten motverkar könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Du har också ett ansvar för att skolledarna har den kompetens de behöver för att leda och styra verksamheten utifrån ett aktivt arbete för jämställdhet.

Det är ditt ansvar att följa upp verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och att verksamheten motverkar könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Rektorns ansvar

Du som rektor är pedagogisk ledare och har ett särskilt ansvar för att utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans, oberoende av könstillhörighet. I arbetet med att organisera så att elever möts oberoende av könstillhörighet är det är otillåtet med könsuppdelad undervisning i ett helt ämne. Vidare är utrymmet att dela upp elever efter kön i utvalda delar av ett ämne mycket begränsat. Det finns en stor risk för att könsuppdelad undervisning i delar av ett ämne strider mot läroplanerna och mot diskrimineringslagen. Det kan leda till diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Skolans miljö ska vara trygg för alla elever och är en del i att aktivt verka för jämställdhet. För att uppfylla lagar och förordningar ska du systematiskt och långsiktigt arbeta främjande och förebyggande tillsammans med personalen. Eleverna ska få möjlighet att vara delaktiga och medverka i arbetet.

Forskning och fördjupning

Jämställd skola – mål i Agenda 2030

FN:s utvecklingsprogram UNDP har tagit fram den globala färdplanen Agenda 2030. Planen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, se till att alla människor omfattas av mänskliga rättigheter och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.

Ett av målen i Agenda 2030 syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja ett livslångt lärande för alla. Flickor och pojkar ska få samma möjlighet att gå en avgiftsfri utbildning i grund- och gymnasieskolan som kan ge dem relevanta och ändamålsenliga kunskaper. Det finns också ett mål i Agenda 2030 som handlar om vikten av jämställdhet för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Alla verksamheter inom skolans värld arbetar med frågor som på ett eller annat sätt relaterar till Agenda 2030. Målen i våra styrdokument överensstämmer väl med de mål som Agenda 2030 har gällande god utbildning och jämställdhet. Läs mer i de delar som berör skolformernas värdegrund och uppdrag.

Agenda 2030- utbildning och hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Skolverket erbjuder flera olika former av stöd vars syfte är att bidra till kompetensutveckling av skolpersonal.

Främja likabehandling, Lärportalen

Personalen läser, diskuterar, genomföra och utvärderar aktiviteter tillsammans. Syftet är att öka kunskaperna om hur man kan arbeta med både kunskaper och värden för att främja elevers lärande och välbefinnande.
Främja likabehandling, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Skolans arbete motsexuella trakasserier

Du och din personal inhämtar kunskaper och stöd i att utvärdera arbetet för att motverka sexuella trakasserier.

Webbkurser om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.Syftet är att ge lärare och fritidspedagoger stöd i att utveckla undervisningen inom kunskapsområdet. Webbkurserna finns anpassade för olika skolformer.
Webbkurser om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Länk till annan webbplats.

Kontroversiella frågor

I skolan, precis som i resten av samhället, kan en del frågor och teman eller händelser väcka starka känslor eller upplevas kontroversiella. Ta del av stöd till lärare eller rektor för att diskutera och hantera denna del av skolans demokratiska uppdrag.
Kontroversiella frågor- samhällskunskap

Senast uppdaterad 21 mars 2024

Innehåll på denna sida