Så arbetar du med värdegrunden

När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens.

Ge elever möjlighet att påverka

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Lärare och skolledare behöver

 • göra klart om vad, hur och när barn och elever kan påverka
 • låta alla komma till tals i undervisningen
 • ge elever möjlighet att uttrycka sin mening i frågor som berör dem
 • ha möjlighet att ha inflytande över undervisningen, utifrån elevens nivå
 • ge eleverna möjlighet att delta när beslut ska fattas.

Barnombudsmannen: Mina rättigheter Länk till annan webbplats.

Förbättra arbetsmiljön tillsammans med elever

Barn och elever ska kunna påverka sin arbetsmiljö, till exempel motverka diskriminering och trakasserier. Lärare och skolledare behöver:

 • ta fram ordningsregler tillsammans med eleverna (förskolan och vuxenutbildningen undantagna)
 • ge utrymme för elevrådet att arbeta under skoltid
 • ha samråd med eleverna och vårdnadshavare om frågor som är viktiga för dem och för verksamheten
 • låta elever medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att vara elevskyddsombud.

Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöansvar i skolan Länk till annan webbplats.

Ge elever lika möjligheter

Likabehandling innebär att barn och unga behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Lärare och skolledare behöver

 • aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • i utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov, som exempel behöver vissa barn stöd i vissa ämnen och andra kan behöva tekniska hjälpmedel.

Diskrimineringsombudsmannen: Diskriminering inom utbildningsområdet Länk till annan webbplats.

Gynna lärande genom trygghet

Att elever känner förtroende för lärare och övrig skolpersonal är en grundförutsättning för att få tidiga signaler om att en elev far illa. Trygga relationer påverkar dessutom kunskapsutvecklingen. Lärare och skolledare behöver arbeta för ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer med och mellan eleverna. Det kan till exempel ske genom att elever får vara delaktiga i aktiviteter som främjar en god atmosfär på skolan. Med stöd av personalen kan de till exempel få ansvar för elevkafé och aktiviteter för klassen. Skolan behöver dessutom förtroendefulla relationer med vårdnadshavare så att hem och skola drar åt samma håll och att information som kommer vårdnadshavare till del förstås på rätt sätt.

Systematisera värdegrundsarbetet

Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister:

 • Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
 • Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov.
 • Planera och genomför insatser för att förbättra värdegrundsarbetet.

Så fungerar systematiskt kvalitetsarbete

Bli bättre på värdegrundsfrågor

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling. Modulen "Främja likabehandling" visar hur skolan kan arbeta för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. I modulen "Delaktighet och inflytande i undervisningen" får du möjlighet att diskutera vad elevinflytande och delaktighet är och kan vara.

Besök Lärportalen Länk till annan webbplats.

Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder

Boken beskriver förskolans och skolans demokratiska uppdrag från ett rättighetsperspektiv och ett förhållningssätt i organisation och undervisning. Konkreta exempel ges på olika former av samtal och metoder för att levandegöra värdegrunden och utveckla barnens och elevernas demokratiska kompetens.

Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder (reviderad 2013) Länk till annan webbplats.

Arbeta med förskolan och skolans värdegrund

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

Senast uppdaterad 21 mars 2024

Innehåll på denna sida

  Relaterat innehåll