Stärk elevers delaktighet och inflytande i utbildningen

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna. Här får du stöd i att utveckla ett aktivt elevinflytande tillsammans med eleverna.

Elevers delaktighet och inflytande

Det här avsnittet ger dig en introduktion till vad som menas med elevers delaktighet och inflytande, vilka former som finns för samverkan och hur du skapar rutiner för att fånga upp elevernas synpunkter.

Film: Utveckla elevinflytandet på skolan (tid: 8:19 minuter)

I den här filmen får du möta två rektorer och fyra elever som berättar om hur de ser på arbetet med elevers inflytande och organisering.

Film: Elevorganisationerna har ordet (tid: 6:43 minuter)

I den här filmen får du möta elevorganisationerna Elevernas riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd. De berättar om sin verksamhet och ger konkreta förslag på hur rektor kan utveckla skolan.

Konkreta tips

Stärk elevers inflytande och organisering

Du som är rektor har ett ansvar att utveckla skolans arbetsformer för att gynna ett aktivt elevinflytande. Att arbeta för att stärka elevers inflytande och organisering kan bidra till skolans utveckling.

I det här avsnittet kan du ta del av filmer och fördjupande material om elevers inflytande och delaktighet, skillnaden mellan kollektivt och individuellt inflytande samt elevsammanslutningar. Därefter kan du med hjälp av diskussionsfrågor kartlägga hur väl arbetet fungerar på din skola och därefter identifiera hur det kan utvecklas.

Konkreta tips

Att arbeta med elevers delaktighet och inflytande

Att arbeta med elevers inflytande och delaktighet ingår i skolans uppdrag. Genom elevinflytande kan eleverna praktisera hur demokratiska processer fungerar. Det ger också positiva effekter på elevers hälsa, motivation och lärande.

Genom delaktighet och insyn kan eleverna sätta fingret på problem och ge förslag på lösningar. Det skapar också förtroende och tillit mellan elever och personal i skolan. Eleverna får verktyg för att ta eget ansvar vilket bidrar till en ökad trygghet och lust att lära.

Film: Varför är det viktigt att arbeta med elevers inflytande och delaktighet?

I den här filmen får du möta två rektorer, tre elever och två representanter från elevorganisationerna. De berättar om vikten av elevers inflytande och delaktighet, hur man kan ta sig förbi utmaningar i arbetet och ger sina bästa tips för att lyckas.

När du har sett filmen

Läs fördjupning: Elevers rätt till delaktighet och inflytande

Elevers rätt till delaktighet och inflytande Pdf, 247 kB, öppnas i nytt fönster.

Använd sedan diskussionsfrågorna för att kartlägga hur väl arbetet med elevers delaktighet och inflytande fungerar på din skola. Identifiera därefter hur det kan utvecklas.

Diskussionfrågor om inflytande och delaktighet

  • Hur arbetar din skola med elevers inflytande och delaktighet?
  • Är eleverna medvetna om sina rättigheter och får de förutsättningar för att vara delaktiga och ha inflytande i skolan?
  • Hur kan ni arbeta för att stärka elevers kunskap om sina rättigheter och bli bättre på att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande?
Konkreta tips

Kollektivt och individuellt inflytande

Det är skillnad på varje elevs individuella rätt att utöva inflytande över sin utbildning och elevers rätt att gå samman och påverka skolan genom elevkårer, elevråd eller andra elevsammanslutningar. Båda är viktiga och ger olika möjligheter för elever.

Film: Vilka fördelar finns det med ett kollektivt elevinflytande?

I den här filmen får du möta två rektorer, tre elever och tre representanter från elevorganisationerna som berättar om skillnaderna mellan individuellt och kollektivt inflytande, värdet av kollektivt elevinflytande och hur det kan se ut i praktiken.

När du har sett filmen

Läs fördjupning: Kollektivt och individuellt inflytande

Kollektivt och individuellt inflytande Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Använd sedan diskussionsfrågorna för att kartlägga hur väl arbetet med elevers kollektiva inflytande fungerar i din skola. Identifiera därefter hur det kan utvecklas.

Diskussionfrågor om kollektivt och individuellt inflytande

  • Hur ser ni på skillnaderna mellan enskilda elevers inflytande och demokratiskt valda elevrepresentanter?
  • Hur arbetar ni med kollektivt inflytande där elevernas representanter får delta i skolans utvecklingsprocesser och beslutsfattande?
  • Hur kan ni säkerställa elevers inflytande och delaktighet i en situation där elevernas åsikter skiljer sig från skolledningens?
  • Hur kan ni utveckla ert arbete med elevers kollektiva inflytande?
Konkreta tips

Elevers sammanslutningar

Idag utövar elever i allt högre grad kollektivt inflytande via fria och självständiga elevsammanslutningar, som elevföreningar. Det finns många goda exempel på gymnasie- och grundskolor som har fungerande elevföreningar. En avgörande faktor för att de ska kunna verka är skolans arbete med att skapa förutsättningarna för dem.

Film: Vad är en fri och självständig elevsammanslutning?

I den här filmen får du möta två rektorer, två elever och två representanter från elevorganisationerna som berättar om vad som utgör en fri och självständig elevsammanslutning och fördelarna med en sådan.

De berättar om olika vägar förbi utmaningar i samarbetet mellan elevförening och skolledning samt ger sina bästa tips för att lyckas.

När du har sett filmen

Läs fördjupning: Elevers sammanslutningar

Elevers sammanslutningar Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Använd sedan diskussionsfrågorna för att kartlägga hur väl arbetet med fri och självständiga elevföreningar fungerar på din skola. Identifiera därefter hur det kan utvecklas.

Jämför sedan med checklistorna. Där finns tips om hur du kan stärka arbetet med att bilda en elevförening på skolan, och det fortlöpande arbete.

Diskussionsfrågor om elevers sammanslutningar

  • Hur arbetar ni idag med att främja elevers fria och självständiga organisering på er skola?
  • Hur kan ni utveckla ert arbete med de befintliga elevsammanslutningarsom redan finns, alternativt skapa förutsättningar för uppstarten av sådana, på er skola?
Konkreta tips

Checklistor för inspiration – hur ser det ut på din skola?

Checklistorna kan användas som inspirationsunderlag för dig som vill stärka elevföreningen på din skola, eller som ett stöd för dig som vill skapa förutsättningar för uppstartande av en elevförening.

Listorna är framtagna genom dialog med elevföreningar från hela landet. De bygger på kompentens hos personal som arbetat med att främja elevers inflytande och delaktighet. Checklistorna är inte tvingande eller uttömmande, utan ska ses som ett underlag för inspiration och lärande exempel.

Arbeta så här med materialet

För ett effektivt arbete med elevers inflytande och delaktighet behöver du skapa strukturer för att arbetet ska bli en naturlig del av skolans verksamhet och att du gör det tillsammans med skolans berörda yrkesgrupper, elever och elevföreningar.

Bjud in till dialog

Ett första steg för att se till att skolan uppfyller sina skyldigheter sett till skollagen, barnkonventionen och läroplanen kan vara att bjuda in till dialog med skolans berörda yrkesgrupper, elever och elevföreningar. Använd diskussionsfrågorna som underlag för att kartlägga nuvarande verksamhet och identifiera hur elevernas individuella och kollektiva inflytande kan utvecklas.

Inkludera olika yrkesgrupper i dialogen

Inkludera olika yrkesgrupper för dialog med eleverna och elevföreningar. Vilka yrkesgrupper som är aktuella beror på vilket område som är aktuellt att diskutera.

Till att börja med kan det vara aktuellt att arbeta med skolledningen, men i takt med att specifika ämnen och områden identifieras kan relevanta roller bjudas in till dialogen. Till exempel om det handlar om fysisk och psykisk arbetsmiljö kan elevhälsan behövas, eller så kan skolans administratörer vara aktuella om det handlar om schemaläggning eller tid för ledighet och kompensation. Rektorns roll som ledare över verksamheten och samordnande aktör är emellertid viktig och bör bevaras över tid.

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer är Sveriges största barn- och ungdomsorganisation med 336 elevkårer och 135 000 enskilt anslutna medlemmar (2023) på gymnasieskolor över hela landet. Deras främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma fria och självständiga föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare. Sveriges Elevkårer har 80 års erfarenhet av att stärka ungas inflytande och organisering varje dag genom att utbilda, ge support och skapa forum för erfarenhetsbyte.

Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är Sveriges största elevorganisation på grundskolenivå med 58 elevråd och 13 115 enskilt anslutna medlemmar och 59 medlemsorganisationer (2023) över hela landet. Elevråden är självständiga föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan. Sveriges Elevråd har över 80 års erfarenhet av att stärka ungas inflytande och organisering varje dag genom att utbilda, ge support och skapa forum för erfarenhetsbyte.

Elevernas riksförbund

Elevernas riksförbund arbetar för en bättre och mer demokratisk skola. De är en organisation av och för elever, vilket innebär att de styrs av sina medlemmar som är demokratiska elevföreningar på högstadiet och gymnasiet. De samlar och stärker elever i demokratiska forum, representerar och för fram elevers röst samt värnar om elevers rättigheter. Elevernas riksförbund grundades 1994 av elever som ville ha en bättre och mer demokratisk skola. 2021 bytte de namn från Sveriges elevråd – SVEA till Elevernas riksförbund.

Senast uppdaterad 08 april 2024

Innehåll på denna sida