Identifiera, bemöta och undervisa om antisemitism

På den här sidan hittar du material som handlar om hur du och din skola kan få mer kunskap om och arbeta mot antisemitism.

Film: Antisemitism – då och nu (tid: 01:21)

Filmen som är producerad av Forum för levande historia berättar vad materialet med samma namn handlar om. Materialet är framtaget i samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Filmen finns med text på svenska. Klicka på menyn längst ned till höger som består av tre lodräta prickar för att välja att se text.

Definitioner av antisemitism

Det finns flera olika definitioner av antisemitism. Den definition som Sveriges regering står bakom är den icke-juridiskt bindande arbetsdefinitionen som International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har antagit. Den lyder:

”Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.”

På Forum för levande historia kan du lära dig mer om olika definitioner av antisemitism och hur dessa har växt fram.

Antisemitism, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Antisemitism kan ge sken av att vara maktkritik

Antisemitism kan innebära en vilja att underordna judar, men lika centralt är föreställningen om att judar skulle utgöra en särskilt mäktig och inflytelserik grupp. Denna föreställning omfattar även tankar om att judar skulle ha ett gemensamt intresse i att försvaga andra grupper och därigenom kunna styra världen. Antisemitism kan därför ge sken av att vara makt- eller systemkritik.

Föreställningen om judar som en särskilt mäktig och inflytelserik grupp utgör grunden för flera av både historiens och samtidens mest centrala konspirationsteorier. I dessa framställs judar, ibland under beteckningen ”globalister”, som ett hot mot västerländska och, eller kristna samhällen och påstås vilja försvaga västvärlden exempelvis med hjälp av invandring från främst muslimska länder. I konspirationsteorierna framställs judarna eller "globalisterna" som en övermakt som majoritetsbefolkningen måste försvara sig emot. Antisemitism utgör på så sätt ett hot mot judar. Antisemitism hotar också tilliten mellan människor och mellan medborgare och samhällets institutioner i de länder där antisemitism breder ut sig.

Konkreta tips

Antisemitism – då och nu

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tagit fram ett material som presenterar forskningsbaserade kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Materialet riktar sig i första hand till lärare och elever i högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Antisemitism - då och nu, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Antisemitism – då och nu, Svenska kommittén mot antisemitism Länk till annan webbplats.

Hela materialet finns även i en lättläst version.

Det digitala materialet "Antisemitism -då och nu" består av åtta delar och en lärarhandledning. Texterna i materialet är av ämnesövergripande karaktär och passar i fler olika ämnen:

  1. Vad är antisemitism? Definition och kännetecken
  2. Judisk identitet. Judisk – vad betyder det?
  3. Judisk historia. Diaspora, förföljelse, frigörelse
  4. Förintelsen. Nazismen och folkmordet på Europas judar
  5. Antisemitism idag. Fördomar och hat i vår tid
  6. Myten om den judiska världskonspirationen
  7. Debatten om Israel. Politik eller antisemitism?
  8. Motverka antisemitism. Vad kan du göra för att motverka fördomar?
  9. Till lärare. Att arbeta med materialet (Lärarhandledning)
Konkreta tips

Stereotypa bilder

En del bilder kan vara bärare av rasistiska och antisemitiska budskap. Här hittar du en kunskapsbank om rasistiska stereotyper där du kan lära dig att känna igen den stereotypa traditionens bildspråk och få kunskaper om de rasistiska och antisemitiska stereotypernas historia. Stereotypa bilder är framtaget av Mångkulturellt centrum.

Materialet kan användas i alla skolformer.

Stereotypen av den giriga juden och den kapitalistiska juden, Bilders makt Länk till annan webbplats.

Den evige juden och degenererad konst, Bilders makt Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Propaganda och bilders makt

Materialet har ett ämnesövergripande upplägg kopplat till samhällskunskap, bild, svenska och historia. Materialet består av en lärarhandledning och två moduler; "Bild är ett språk" och "Konsten att övertyga". Det består av powerpointpresentationer som riktar sig till eleverna. Materialet kan även användas för mentorstid då innehållet kan kopplas till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag. Propaganda och bilders makt är ett material från Statens Medieråd.

Materialet riktar sig i första hand till lärare och elever i högstadiet och gymnasiet.

Propaganda och bilders makt, Statens Medieråd Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Informationssökning och källkritik

Antisemitism kopplas ofta till konspirationsteorier om att judar till exempel utgör en hemlig elit som styr världen. De som dras till konspirationsteorier gör det ofta med inställningen att de använder sig av källkritiska metoder. Källkritikens syfte är dock inte att vara skeptisk mot allt som publiceras, utan det är ett verktyg för att bedöma källors tillförlitlighet. Skolverket har tagit fram en modul som inspirerar till diskussion om informationssökning och källkritik.

Materialet riktar sig i första hand till lärare och bibliotekarier i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Kritisk användning av nätet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Digital källkompetens i samhällskunskap

Artikeln tar upp hur elever i samhällskunskapsundervisningen på högstadiet och gymnasiet kan utveckla förmågan att granska och belägga påståenden. Fyra vägledande principer för digital källkompetens beskrivs: Självreflektion, källtillit, utvidgad källkritik samt vaksamhet på vilseledande information.

Materialet riktar sig i första hand till lärare i högstadiet och gymnasiet.

Digital källkompetens i samhällskunskap, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Svåra frågor i klassrummet - Hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas

Materialet har formen av en digital kurs med syftet att stärka din kunskap om och förmåga att hantera antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse, konspirationsteorier, ”alternativa fakta” och extremistiska yttranden. Du får förslag på förebyggande arbete och långsiktiga förhållningssätt, men även mer direkta strategier för att hantera antidemokratiska uttryck i klassrummet. I kursen ingår också reflektionsfrågor kring rollen som lärare samt tips på övningar och lektionsupplägg.
Materialet riktar sig i första hand till lärare i högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Digital kurs för lärare - Svåra frågor i klassrummet, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Undervisning om Förintelsen

De statsstödda, systematiska förföljelserna och morden på judar av Nazityskland och dess bundsförvanter skedde mellan åren 1933 och 1945. Här får du som ska undervisa om Förintelsen stöd för att planera och genomföra undervisningen. Materialet "Rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen" är framtaget av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
Materialet riktar sig i första hand till lärare i historia men ger också användbara verktyg för lärare som undervisar i ämnen där diskussioner kopplade till Förintelsen kan uppstå.

Stöd för undervisning om Förintelsen

Ansvar

Ansvar för frågor som rör mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Om du som lärare eller annan skolpersonal uppmärksammar att en elev utsätts, eller utsätter någon, för antisemitism har du skyldighet att anmäla detta till rektor och agera i enlighet med vad som framgår av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Vad som gäller i ansvarsfrågor och regelverk gällande diskriminering och kränkande behandling beskrivs här:

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Forskning och fördjupning

Stöd för skolans övergripande arbete

Demokratisk beredskap mot rasism och antisemitism - Dembra

Dembra är ett erbjudande om kompetenshöjning för skolor för förebyggande av gruppfientlighet och antidemokratiska attityder. På sidan kan du hitta läromedel, bakgrundsmaterial och information om hur du kan genomföra en förebyggande satsning på skolan. Idag pågår en samverkan mellan Forum för levande historia och Skolverket angående Dembra i Sverige. Tre skolor deltar i en pilotverksamhet.

Dembra webbplats Länk till annan webbplats.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Ledning, pedagoger och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. I Skolverkets stödmaterial refereras till forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Senast uppdaterad 09 oktober 2023