Material för att undervisa om nationella minoriteter

Här finns material och lektionsförslag till dig som ska undervisa om de nationella minoriteterna.

Läroplanen i grundskolan om undervisning om nationella minoriteter

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Du som undervisar elever i grundskolan ska ge alla elever kunskap om minoriteternas historia och kultur. Nedan får du en översikt om vad läroplanerna säger ska ingå i undervisningen i olika ämnen.

Guide om att undervisa om nationella minoriteterPDF (pdf, 126 kB)

Stöd för information om nationella minoriteter och modersmål som nationellt minopritetsspråk, förskola och skolaPowerpoint (powerpoint, 4 MB)

Årskurs 1-3

Samhällsorienterade ämnena. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Läroplanen för grundskolan

Läroplanen för sameskolan

Årskurs 4-6

  • Samhällskunskap – Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  • Historia – Migration till och från samt inom det svenska riket.
  • Religion – Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  • Svenska – Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Läroplanen för grundskolan

Läroplanen för sameskolan

Årskurs 7-9

  • Svenska – de nationella minoritetsspråken och deras ställning i samhället. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk
  • Historia – Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  • Samhällskunskap – De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Läroplanen för grundskolan

Läroplanen för sameskolan

Material för att undervisa om alla nationella minoriteter

Nedan hittar du länkar till material för undervisning om samtliga nationella minoriteter. Om du söker material som rör en specifik nationell minoritet hittar du det längre ned på denna sida, genom att klicka på de lila flikarna.

Material på webbplatsen minoritet.selänk till annan webbplats

Material på webbplatsen SO-rummetlänk till annan webbplats

Läromedel om nationella minoritetsspråk från Institutet för språk och folkminnenlänk till annan webbplats

Antologin Tio pinnar i luften ger ett smakprov på språk och kulturer, som vid sidan av svenska funnits i landet under långa tider. Boken kan användas vid undervisning om nationella minoriteters språk och kulturer.

Tio pinnar i luften

Serien Andrea hälsar på riktar sig till elever på mellanstadiet. I serien besöker Andrea en person från varje nationell minoritet.
Andrea hälsar på, UR länk till annan webbplats 

Undervisa om romer

Romer är ett transnationellt folk, bosatta över hela världen. Romska kulturen, språket och religionstillhörigheten präglas av stor mångfald men har även många gemensamma historiska erfarenheter och kulturella traditioner som förenar dem. Romerna är Europas största etniska minoritet.

Material för undervisning från Forum för levande historia, Skolverket, UR med flera

Skolverkets kompletterande material för undervisning om romer

Undervisa om samer

Samerna är en ursprungsbefolkning som lever i de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland, samt på den ryska Kolahalvön. Samerna är en av de nationella minoriteterna i Sverige.

Samiska perspektiv i undervisningen

Skolverkets utvecklingspaket om samiska perspektiv i undervisningen handlar om hur lärare kan planera och genomföra undervisningen oberoende av vilken skolform och årskurs de arbetar i.En film ger exempel på hur lärare utifrån kursplanerna i olika ämnen kan planera och genomföra undervisning med ett samiskt perspektiv i både sameskolan och integrerad samisk undervisning. det finns ett diskussionsunderlag som hör ihop med filmen. Diskussionsunderlaget kan också användas helt fristående.

Diskutera: Samiska perspektiv

Undervisa om judar

Judar är en av Sveriges erkända nationella minoritetsgrupper och har funnits i Sverige sedan 1700-talet. Den judiska minoriteten är både kulturellt och religiöst betingad; judendom är inte enbart en religion utan lika mycket en kultur. En del judar är icke-religiösa men ser sig som kulturella bärare av det judiska arvet.

Judar har invandrat till Sverige i huvudsak under tre perioder. Den första perioden var i slutet av 1770-talet då det kom judar främst från Centraleuropa som talade jiddisch och tyska. Den andra perioden var vid sekelskiftet 1900 då judar från Östeuropa invandrade till Sverige. De talade i större utsträckning jiddisch än judar från Centraleuropa och därför har språket till stor del fortlevt genom dem. Den tredje perioden var under och efter Förintelsen.

Det är jiddisch som har skydd som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige. Många av de judar som kom till Sverige talade jiddisch och de flesta som har jiddisch som modersmål i dag är de som överlevde Förintelsen, deras barn och barnbarn. Det finns olika varieteter inom jiddisch så som litvish-jiddisch, ukrainsk-jiddisch, polish-jiddisch och väst-jiddisch. Jiddisch har sin grund i flera språk, bland annat tyska, hebreiska, slaviska samt romanska språk. Omkring 4 000 svenskar pratar och förstår jiddisch i olika utsträckning. Många judar har språklig koppling till hebreiska och inte till jiddisch. Hebreiska är det religiösa och historiska språket för de flesta judar. Judendomens heliga texter och dess historia är skrivna på hebreiska och arameiska.

Judar - en nationell minoritet i Sverige, webbplatsen minoritet.selänk till annan webbplats

Undervisa om tornedalingar

Många tornedalingar bor runt om i Sverige vilket beror på den omfattande urbaniseringen i mitten av 1900-talet.

Tornedalingarnas språk kallas meänkieli, tidigare kallat tornedalsfinska. Särskrivet betyder meän kieli "vårt språk". Förfäder till dem som talar meänkieli i dag har funnits i norra Sverige i flera tusen år. Mäenkieli är ett finsk-ugriskt språk som är nära besläktat med finskan. Den består av tre huvudvarieteter; tornedalsfinska (torniolaaksonsuomi) i Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. I Gällivare kommun talas främst gällivarefinska (jellivaaransuomi). I Kiruna kommun används fyra benämningar: jukkasjärvifinska (jukkasjärvensuomi), vittangifinska (vittankinsuomi), lannankieli eller rätt och slätt finska (suomi).

Tornedalningar - en nationell minoritet i Sverige, webbplatsen minoritet.selänk till annan webbplats

Sång, musik och berättande är vanliga inslag i kulturen. Till de mer kända exemplen hör Tornedalsteatern, Jord, J.P Nyströms och Norrlåtar.

Undervisa om sverigefinnar

Redan under medeltiden bodde sverigefinnar i städer som Stockholm och Arboga. Idag är sverigefinnar spridda över hela landet, men majoriteten bor i Mälardals- och Göteborgsregionerna samt i området däremellan. Även på olika industriorter i Norrbotten finns det många sverigefinnar.

Sverige och Finland har en gemensam historia. Finland hörde till Sverige från 1249 till 1809.

Finska är ett finsk-ugriskt språk. Många människor i Sverige har finska som sitt vardagsspråk i hemmet. Ett mindre antal sverigefinska fristående skolor erbjuder tvåspråkig undervisning. I den kommunala skolan finns det en handfull tvåspråkiga finsk-svenska klasser.

Sverigefinnar - en nationell minoritet i Sverige, webbplatsen minoritet.selänk till annan webbplats

Utveckla ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen

Om normer, normmedvetenhet och normkritik, på lärportalenlänk till annan webbplats

Om nationella minoriteter för skolledning eller rektor

Skolan ansvarar för att varje elev får kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

Rektor ansvarar för att skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.

Vi har skapat en powerpoint som du kan använda när du vill kommunicera och förankra kunskap om de nationella minoriteterna, deras rättigheter och vad skolan ansvarar för.

Stöd för dig som ska informera om nationella minoriteter och modersmål som nationellt minopritetsspråk, förskola och skolaPowerpoint (powerpoint, 4 MB)

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, film

Senast uppdaterad 21 oktober 2019