Skolans arbete mot rasism och andra former av intolerans

Skolan ska motverka alla former av diskriminering och kränkningar. Rasism och intolerans kan leda till att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Med hjälp av det här materialet kan ni få stöd att undersöka er egen verksamhet och komma vidare i arbetet.

Det finns flera områden som ni behöver ha koll på för att kunna ha ett bra arbete mot rasism och andra former av intolerans. Det handlar till exempel om hur skolan arbetar i undervisningen med både individens färdigheter och förmågor och berör bland annat:

  • källkritik,
  • reflektion,
  • kritiskt tänkande och argumentation
  • att kritiskt granska och utveckla skolans organisation, struktur och med ett normmedvetet förhållningssätt
  • och att ha interkulturella glasögon.

Har ni koll på arbetet mot rasism och intolerans?

Börja med att ta del av länkarna nedan. De ger er kunskap som är viktig för att ni i nästa steg ska kunna ta reda på var i arbetet er skola befinner sig.

När ni gått igenom länkarna, diskutera påståendena nedan och ta sedan ställning till om påståendena:
- stämmer för er skola,
- inte stämmer i tillräckligt hög grad,
-inte stämmer alls eller
-att ni inte vet.

Beroende på era svar kan ni få en fingervisning om vad ni behöver arbeta vidare med. Era samtal kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet.

Det är femton påståenden som berör olika områden i skolans arbete, till exempel:

  • förebyggande och främjande arbete som anges i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder
  • arbetet med att skapa tillit
  • innehållet i undervisningen

Reflektionsfrågor rasism och intolerans

Konkreta tips

Vi har kunskap i kollegiet om olika former av rasism och intolerans.

Skolpersonal behöver ha en förståelse för de centrala begrepp som används i diskussionen och i forskningen när frågor om rasism blir aktuella i undervisningen.

Vi har kunskap om hur rasism och liknande former av intolerans kan yttra sig i skolmiljön.

Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. För att skolan ska kunna göra det behöver lärare och annan personal ha kunskap om vad exempelvis rasism och intolerans är, men också om hur problemen kan ta sig uttryck i skolmiljön.

Vi har kunskap om vilket ansvar och vilka skyldigheter skolan har enligt styrdokumenten på det här området.

Skolans arbete mot rasism och liknande former av intolerans kan beröra många områden som regleras i skollagen och i läroplanerna, men också i annan lagstiftning som till exempel diskrimineringslagen.

Vi har riktlinjer och rutiner för skolans arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Enligt diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder ska skolan ha rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Såväl elever som anställda i verksamheten ska medverka i att ta fram dessa rutiner och riktlinjer.

Vi vet hur vi kan agera om skolan får kännedom om förekomst av rasism och liknande former av intolerans.

Skolans personal har ett ansvar att se till att barn och elever inte utsätts för diskriminering samt att utreda och åtgärda om något sådant inträffar. Skolan behöver också ha beredskap för att hantera sådana handlingar som kan utgöra brott enligt brottsbalken, till exempel hets mot folkgrupp. Vet alla anställda hur de ska agera om de bevittnar eller på annat sätt får kännedom om att elever upplever sig utsatta?

Vi agerar skyndsamt om vi får kännedom om diskriminering eller kränkande behandling.

Följer alla anställda rutinerna för hur de ska agera om de bevittnar eller på annat sätt får kännedom om att elever upplever sig utsatta? Fundera över hur personalen agerat i situationer då det uppstått konflikter och kränkningar. Om personalen agerade direkt, vad hände? Om personalen inte agerade direkt, vad berodde det på? Om det ser olika ut bland personalen, hur kan skolan arbeta för ett mer gemensamt förhållningssätt?

I vår trygghetsenkät tar vi upp frågor om rasism och liknande former av intolerans.

På många skolor genomförs någon form av trivsel- och trygghetsenkät. Ett sätt att kartlägga elevernas upplevelser av rasism eller liknande former av intolerans kan vara att lägga till frågor om detta. Förekommer det? Var och på vilket sätt?

Vi har ordningsregler som eleverna medverkat i att ta fram.

Det ska finnas ordningsregler på varje skola och dessa ska utarbetas tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna ska vara aktuella och relevanta för de elever som går på skolan.

Det råder ett tillitsfullt klimat mellan lärare och elever.

En viktig del i skolans värdegrundsarbete är att främja ett klimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Det handlar om att främja förtroendefulla relationer och ett gott samarbete, att se till att eleverna har lyssnande vuxna omkring sig som intresserar sig för det eleverna bär med sig till skolan. Ett tillitsfullt klimat skapar förutsättningar för elever att pröva tankar och idéer och att få sina egna prövade av andra.

Det råder ett tillitsfullt klimat elever emellan.

Hur ser elevernas relationer ut på skolan? Hur är klassrumsklimatet? Finns det aktiviteter och ytor där elever från olika klasser och årskurser möts och samverkar? Om det förekommer konflikter mellan olika grupper och individer på skolan, vad beror konflikterna på? Behöver skolan ta reda på mer?

Eleverna berättar för oss om det förekommer uttryck för främlingsfientlighet, rasism och liknande former av intolerans.

Har eleverna förtroende för skolans personal? Känner alla elever att de kan vända sig till en vuxen när de ser att någon blir utsatt eller själva upplever sig utsatta för någon form av kränkningar?

Eleverna på vår skola upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande över undervisningen och sin utbildning i stort.

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande.

I skolan ska elever utveckla demokratiska förmågor som till exempel kommunikation och kritiskt tänkande. Eleverna kan utveckla dessa förmågor genom att tillsammans kommunicera om gemensamma frågor och att aktivt delta i reflekterande samtal. För att kunna svara på om eleverna upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande behöver ni ta reda på elevernas upplevelser och åsikter.

Vi tar upp rasism och liknande former av intolerans i undervisningen.

Enligt läroplanerna i samtliga skolformer utom för förskolan gäller att intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Det kan handla om kunskap om olika begrepp kopplat till rasism och liknande former av intolerans. Det kan också handla om att tillsammans med eleverna syna rasistiska strukturer, att undervisa om rasism nu och då och att undervisa om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi har kunskap om vad ett normmedvetet förhållningssätt kan tillföra undervisningen och utbildningen.

Enligt läroplanen ska alla som arbetar i skolan utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt. Det kan till exempel handla om att se på sin egen undervisning och fundera över vilka elever som egentligen kan spegla sig i den och därmed stärkas och motiveras i sitt lärande. Kanske finns det behov av att tillföra och stärka något perspektiv? Kanske finns det möjlighet att låta elevernas egna erfarenheter och kunskaper bli mer synliga?

Vi har kunskap om hur frågor som kan uppfattas som, eller riskerar att bli, svåra eller kontroversiella kan hanteras i undervisningen och utbildningen.

Ibland uppstår situationer eller diskussioner i undervisningen som personal kan uppleva som problematiska och där personal och skolledning kan behöva stöd. Olika frågor kan uppfattas som kontroversiella eller vara svåra att hantera beroende på situation och erfarenheter. Det kan vara allt från politik och religion till kultur och traditioner.

Även om situationerna och frågorna är olika så finns det generella utgångspunkter och förhållningssätt som kan utnyttjas och användas för att främja samtal som bygger på tillitsfulla relationer. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar och bygga på kunskap. Samtalet spelar ofta en viktig roll och det är viktigt att lärare inte backar från att undervisa även om vissa frågor riskerar att skapa spänningar i klassrummet.

Ansvar

Det säger läroplanen

Enligt läroplanerna ska skolan se till att intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Forskning och fördjupning

Synsätt inom forskning kring rasism, främlingsfientlighet och intolerans

I forskning och debatt framförs olika uppfattningar om hur rasism, främlingsfientlighet och intolerans ska förstås och hur dessa fenomen tar sig uttryck. Förenklat kan man säga att rasism och liknande former av intolerans kan bero på individens ideologiska övertygelse eller personliga oförmåga att känna empati eller ha förståelse för den andre. Med ett sådant synsätt skulle man kunna argumentera för att skolans personal ska arbeta med att påverka de enskilda elevernas, och kanske också sina egna attityder, färdigheter och förmågor.

Det finns också strukturer i samhället, exempelvis rasistiska strukturer, som vi alla omfattas av. Dessa strukturer rangordnar människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, sexuella läggning etc. och denna rangordning kan ligga till grund för diskriminerande handlingar. Med ett sådant synsätt kan man argumentera för att skolans personal bör granska de strukturer som manifesterar sig i skolans organisation, undervisning och kultur.

I skolans uppdrag ligger att rikta sig både till kollektivet och till individen. Därför behöver skolan arbeta både med normer och strukturer i sin organisation och med den enskildes attityder, förmågor och färdigheter.

Hos Forum för Levande Historia kan ni hitta fördjupad information om vad rasism och intolerans är för något:

Rasism och intolerans, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Materialet Rasism och intolerans

I materialet Rasism och intolerans ingår fyra webbsidor. Sidorna i länkarna nedan ger en bild över vad skolan kan behöva att arbeta med och vad ni behöver kunna kring området.

Material som tillsammans kan ge ett mervärde till arbetet mot mobbning och kränkande behandling

I Skolverkets kunskapsöversikt Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling (2022) presenteras den senaste forskningen om vad som fungerar i arbetet mot mobbning. Tillsammans med annat stöd från Skolverket, till exempel publikationen Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar(rev2021) kan skolan utarbeta framgångsrika arbetssätt baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skapa trygghet för lärande - om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering

Senast uppdaterad 02 augusti 2023.